ตารางอบรม รายปี 2567

Calendar of Events

S Sun

M Mon

T Tue

W Wed

T Thu

F Fri

S Sat

1 event,

หลักสูตร เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง

5 events,

หลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อความยั่งยืนตามแนวคิด ESGs”

หลักสูตร. การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ 

หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงในการทำงาน (Risk Management)

-

หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารคนเก่ง รุ่นที่ 17 (Talent Management Strategy)

4 events,

หลักสูตร เทคนิคการเล่าเรื่องแบบ Story Telling

หลักสูตร ทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพ

หลักสูตร 7 ทักษะกระบวนการขาย สู่การเป็นนักขายชั้นเลิศ

1 event,

หลักสูตร เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง

5 events,

หลักสูตร 10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ 10 Tools Professional Supervisor

หลักสูตร เทคนิคการเป็นสุดยอดพี่เลี้ยงภายในองค์กร (Techniques Mentor in Organization)

หลักสูตร 7 ทักษะกระบวนการขาย สู่การเป็นนักขายชั้นเลิศ

หลักสูตร หัวหน้างานมืออาชีพ The Professional Supervisor

3 events,

หลักสูตร เทคนิคการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย 

-

หลักสูตร การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลในการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร

4 events,

หลักสูตร ข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ Incoterms ®2020

กลยุทธ์การจัดการวันหยุด วันลาให้ลดลง..ได้ผลงานตามเป้าหมาย มีหลายรอบ

หลักสูตร เทคนิคการทำ Training Roadmap & IDP Based on Competency

1 event,

หลักสูตร เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง

2 events,

หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารทีมงาน Management Psychology

2 events,

หลักสูตร กระบวนการนำเข้าและส่งออก ทั้งระบบ

5 events,

หลักสูตร กระบวนการส่งออกและนำเข้าพร้อมด้วยพิธีการศุลกากร ทั่งระบบ

หลักสูตร ข้อกำหนดมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

หลักสูตร การ Upskills และ Reskills บุคลากร ด้วย Skills Matrix ให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลง

หลักสูตร เทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล

3 events,

หลักสูตร การควบคุมเอกสารและบันทึกตามระบบการจัดการ (DOCUMENT CONTROL) ทุกระบบ

หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ

3 events,

หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า

เพิ่มมูลค่า HR ในยุค DIGITAL 4.0 ในหลักสูตร DIGITAL HR การวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากร HR ANALYTICS และการจัดทำรายงาน HR แบบ VISUALIZATION

3 events,

หลักสูตร การวางแผนงานและการติดตามงานอย่างมืออาชีพ รุ่น 2 (Professional Planning and Follow up)

-

หลักสูตร การกำหนดเป้าหมายการทำงานแบบ SMART Goal Setting ด้วย KPI

1 event,

หลักสูตร เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง

3 events,

หลักสูตร ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Skill)

หลักสูตร ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ (Leadership for Modern Supervisory)

2 events,

หลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ (บสพ.รุ่นที่ ๗) RUNSKILL SCHOOL มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

6 events,

หลักสูตร Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น

หลักสูตรVDA 6.5การตรวจสอบผลิตภัณฑ์

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ

หลักสูตร กฎหมายแรงงานสำหรับนายจ้างและผู้บริหารงานบุคคล

หลักสูตร ประสานงานเพื่อความเป็นหนึ่ง

9 events,

หลักสูตร การชำระเงินเป็นส่วนสำคัญของการค้าระหว่างประเทศ