ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

หลักสูตร เทคนิคการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้บังคับบัญชายุคใหม่ รุ่นที่ 15 (HR for Non HR)

07/10/2023

- 3900฿

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้บังคับบัญชายุคใหม่ รุ่นที่ 15 (HR for Non HR) : 7 ตุลาคม 2566

 

หากผู้บังคับบัญชาองค์กรของท่านยังประสบกับปัญหาเหล่านี้อยู่ ?

ไม่รู้บทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชา
ผู้บังคับบัญชาตามสายงานเข้าใจว่า “การสรรหา การพัฒนา การเก็บรักษาพนักงาน เป็นหน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล”
เก่งและมีประสบการณ์ในงานอย่างเชี่ยวชาญ แต่สัมภาษณ์พนักงานใหม่แล้วได้ “หนังไม่ตรงปก”
ไม่รู้เทคนิคการสร้างแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก ไม่รู้กฎหมายแรงงาน พิจารณาโทษทางวินัยไม่เป็น
ทำงานมาก็หลายปีแต่ไม่รู้ว่าทีมงานคนไหนต้องสอนหรือพัฒนาเรื่องอะไรบ้างในแต่ละปี และจะพัฒนาให้มีความสามารถถึงระดับไหนถึงจะดี
ประเมินผลการปฏิบัติแล้วรู้น้องสึกไม่เป็นธรรมและไม่ได้รับการยอมรับจากลูกน้อง แถม Feedback ผลการปฏิบัติงาน “ไม่เป็นมวย”
ขาดเทคนิคในการสื่อสาร สร้างแรงจูงใจ และบรรยากาศความผูกพันในการทำงานให้กับทีมงาน
ขาดทิศทางในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งๆที่ผู้บังคับบัญชาทำงานมาหลายสิบปี
ไม่กล้าแจ้งผลการปฏิบัติงาน หรือแจ้งแต่ก็แจ้งไม่เป็นมวย
การลาออกที่มีสาเหตุมาจากผู้บังคับบัญชา
สิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้ด้วยการมอบโอกาสทางการเรียนรู้ให้ผู้บังคับบัญชาเหล่านั้นได้พัฒนาศักยภาพตนเอง เพราะคน (Man) เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ (Corporate KPIs) ด้วยเหตุนี้ องค์กรยุคใหม่ทั้งภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการ ต่างก็มุ่งเน้นการอบรมและพัฒนา (Focus Training) เทคนิคการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บังคับบัญชาที่ไม่ใช่สายงาน HR โดยตรง เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคนและจัดการงานให้เป็นไปตามทิศทางและเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้

หลักสูตรฝึกอบรมนี้สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ที่จะช่วยให้ผู้บังคับบัญชาในองค์กรของท่านทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถบริหารจัดการบุคลากรภายในแบบมืออาชีพให้สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของธุรกิจ เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

สามารถอธิบายบทบาท หน้าที่ และเทคนิคการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ภายในหน่วยงาน (HRM & HRD for Non HR) ได้อย่างชัดเจน
สามารถตั้งคำถามในการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เสริมสร้างเทคนิคในการสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีภายในทีมงาน
สามารถจัดทำหนังสือเตือนในการพิจารณาโทษทางวินัยได้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน
สามารถจัดทำ OJT Matrix ในการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติและแจ้งผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เสริมสร้างเทคนิคในการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับทีมงาน
สามารถนำความรู้ และเทคนิคที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงานที่ตนเองดูแลรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

หัวข้อสำคัญที่ท่านจะได้เรียนรู้ :

ส่วนที่ 1 : การประสบผลสำเร็จของธุรกิจกับการสร้าง Employee Engagement และ Motivation บุคลากร

ความสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงาน
การสร้างความสำเร็จของธุรกิจด้วยการสร้าง Employee Engagement และ Motivation ให้บุคลากร
ส่วนที่ 2 : บทบาทหน้าที่ของผู้บังคับบัญชายุคใหม่ในการบริหารจัดการบุคลากรภายในทีม
บทบาทหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงาน
บทบาทหน้าที่ในการทำงานร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลกับผู้บังคับบัญชาทุกสายงาน
การบริหารงานบุคคลสำหรับผู้บังคับบัญชาให้ตอบโจทย์องค์กร
ส่วนที่ 3 : เทคนิคการบริหารคน เพื่อดึงดูด และเก็บรักษาบุคลากรสำหรับผู้บังคับบัญชา
แนวทางการดึงดูด และเก็บรักษาพนักงานให้อยากอยู่กับองค์กร
ส่วนที่ 4 : การเสริมสร้างทักษะการสื่อสาร และสร้างบรรยากาศให้ทีมงานเกิดแรงจูงใจในการทำงาน (Communication & Motivate Team)
แนวทางการสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละ Generation
เรื่องที่ลูกน้องต้องการให้ผู้บังคับบัญชาสื่อสารให้ทราบด้วยตนเอง
สื่อสารอย่างไรให้ได้ผลและโดนใจผู้ใต้บังคับบัญชา
11 แนวทางการสร้างบรรยากาศให้ทีมงานเกิดแรงจูงใจในการทำงาน
ส่วนที่ 5 : เทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ สำหรับผู้บังคับบัญชายุคใหม่ (Selection and Interview Techniques for Non HR)
4 ประเด็นสำคัญใน Job Description ที่ใช้ในการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่
แนวทางการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ ด้วย Competency
Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติตั้งคำถามสัมภาษณ์งานอย่างไรไม่ให้ถูกผู้สมัครงานหลอก ?
แนวทางการการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ที่เสริมสร้าง Engagement (Interview and Selection based on Employee Engagement)
ส่วนที่ 6 : เทคนิคการสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี สำหรับผู้บังคับบัญชายุคใหม่ (Employee Relations Techniques for Non HR)
แนวทางการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันภายในหน่วยงาน (Employee Relations Activity based on Employee Engagement)
กฎหมายแรงงานที่ Line Manager ต้องรู้
เทคนิคการพิจารณาโทษทางวินัยสำหรับ Line Manager แบบ HR Professional
5 หลักในการจัดทำหนังสือเตือนให้มีผลทางกฎหมาย
ตัวอย่าง แบบฟอร์มหนังสือเตือนที่มีบังคับตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติเขียนหนังสือเตือนอย่างไรให้มีผลทางกฏหมายแรงงาน
ส่วนที่ 7 : เทคนิคการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร สำหรับผู้บังคับบัญชายุคใหม่ (Training & Development Techniques for Non HR)
เทคนิคการนำ Competency ไปจัดทำ Training Road Mapในการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางองค์กร
เทคนิคการนำ Competency ไปใช้ในการสอนงานด้วย Skill Matrix Plan
Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติจัดทำ Skill Matrix Plan อย่างไรให้สอดคล้องกับ Competency
ส่วนที่ 8 : เทคนิคการประเมินและแจ้งผลการปฏิบัติงาน สำหรับผู้บังคับบัญชายุคใหม่ (Performance Appraisal and Performance Feedback Techniques for Non HR)
ขั้นตอนสำคัญของการประเมินและแจ้งผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างไรให้เป็นธรรม ได้รับการยอมรับ และสร้างความผูกพันจากลูกน้อง (Performance Appraisal based on Employee Engagement)
เทคนิคการแจ้งผลงานสำหรับผู้บังคับบัญชา (Positive Performance Feedback) เพื่อให้ได้ทั้งใจและได้ทั้งงาน
ส่วนที่ 9 : เทคนิคการส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าตามสายอาชีพของพนักงาน สำหรับผู้บังคับบัญชายุคใหม่ (Career Path Techniques for Non HR)
การพัฒนาผลงาน (Performance) และความสามารถ (Competency) ในการส่งเสริมความก้าวหน้าของลูกน้องและสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Career Path based on Employee Engagement)
ตัวอย่างแบบฟอร์ม : การวิเคราะห์หา Competency Gap (Competency Assessment)
การพัฒนา Competency ด้วย IDP เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าตามสายอาชีพของลูกน้อง
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป

รูปแบบ/วิธีการฝึกอบรม :
การบรรยาย (Lecture) ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
การทำ Workshop : ในการกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion) ซึ่งกันและกัน
การระดมความคิด (Brain Stroming) และการนำเสนอความคิดเห็น
การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

 

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)
กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center
วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 33 ปี
วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
วิทยากรพิเศษด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย
วันและเวลาสัมมนา :

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!

  บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

 

Details

Date:
07/10/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Details

Date:
07/10/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ