ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

การวิเคราะห์อัตรากำลังและการบริหารกำลังคน (Workshop & Practices Workforce Analysis & Workforce Management) หลักสูตร 2 วัน

May 29 - May 30

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การวิเคราะห์อัตรากำลังและการบริหารกำลังคน (Workshop & Practices Workforce Analysis & Workforce Management) หลักสูตร 2 วัน อบรม 29-30 พฤษภาคม 2567

 

 

การวิเคราะห์ และบริหารกำลังคน นับได้ว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายความสามารถขององค์กรเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในโลกของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง องค์กรมักประสบปัญหาการหาคนทำงาน“ที่ใช่” (The Right People) ได้ยากจากตลาดแรงงานที่มีภาวะการแข่งขันกันสูง ส่งผลให้ต้องเน้นการใช้กำลังคนอย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยการวิเคราะห์ เพื่อทราบถึงกำลังคนที่จำเป็นต้องใช้สำหรับแต่ละหน่วยงาน และสามารถบริหารกำลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การบริหารกำลังคนที่ได้ผล จะช่วยให้องค์กรควบคุมต้นทุนพนักงาน การจัดสรรงานให้กับพนักงานอย่างลงตัว รวมทั้งการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพของคนทำงานได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการนี้ ย่อมช่วยให้องค์กรบริหารต้นทุนด้านกำลังคน ซึ่งเป็นต้นทุนหลักต้นทุนหนึ่งขององค์กรได้มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในที่สุดจึงควรได้เรียนรู้ในหลักสูตรนี้

 

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ :

หลักสูตรนี้ มุ่งให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้โดย :

 • เข้าใจความสำคัญ หลักการและแนวทางการวิเคราะห์อัตรากำลังและการบริหารกำลังคน โดยเน้นการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงาน (Workload Analysis)
 • เข้าใจแนวทางการรวบรวมภาระงาน (Workload) และเงื่อนไขของการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงานที่เหมาะสมกับองค์กร
 • ฝึกปฏิบัติการรวบรวมภาระงาน (ปริมาณงานและเวลาทำงาน) และการระบุข้อมูลลงในแบบฟอร์มสำหรับใช้วิเคราะห์อัตรากำลังอย่างถูกต้อง
 • แลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองกับเพื่อนร่วมงานและวิทยากร

 

การวิเคราะห์อัตรากำลังและการบริหารกำลังคน (WORKSHOP & PRACTICES WORKFORCE ANALYSIS & WORKFORCE MANAGEMENT)

 

 • วิทยากรให้คำแนะนำ

   แนวทางการจัดทำข้อมูลภาระงาน (Workload Data Sheet) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

–    การใช้สัญลักษณ์ในการจัดทำข้อมูลภาระงาน

–    แนวทางการระบุระยะเวลาการทำงานในแต่ละขั้นตอน

–    แนวทางการระบุข้อมูลปริมาณงาน

   ฝึกปฏิบัติ : จัดทำข้อมูลภาระงาน (Workload Data Sheet) ของแต่ละหน่วยงานพร้อมคำแนะนำจากวิทยากร

    สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้วันที่หนึ่ง

 

   กำหนดการเรียนรู้ (ต่อ) :

   วันที่สอง

   เวลา                        กิจกรรม 

08.30 – 16.30 น.       ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันที่หนึ่ง

  ฝึกปฏิบัติการ : จัดทำข้อมูลในแบบวิเคราะห์ภาระงาน

 • แต่ละหน่วยงานนำเสนอข้อมูลภาระงาน (Workload Data Sheet) อย่างน้อย 1 งานต่อหนึ่งหน่วยงาน
 • วิทยากรให้คำแนะนำ
 • แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ปัญหาที่มักพบในการรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ภาระงาน

และแนวทางการแก้ไขจากประสบการณ์ของที่ปรึกษาการวิเคราะห์อัตรากำลัง

    ความจำเป็นในการกำหนดนโยบายการบริหารกำลังคน                                                              (Workforce Management Policy)

   การกำหนดแนวทางบริหารกำลังคน (Workforce Management Solution) กรณี

–    จำนวนคนน้อยกว่าที่คาดการณ์ (Workforce Shortage)

–    จำนวนคนเกินกว่าคาดการณ์ (Workforce Surplus)

–    Workshop : มาตรการขององค์กรกรณี

+  Workforce Shortage

+  Workforce Surplus

   ถาม-ตอบประเด็น ปัญหา และสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์                                     และบริหารกำลังคน

   ทดสอบความรู้หลังเรียน (Post-test)                     

แนวทางการเรียนรู้ : 

หลักสูตรนี้ ออกแบบโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ประกอบด้วย

 • บรรยายแบบกระชับ (Mini-lecture)
 • ถาม-ตอบ (Question & Answer)
 • เรียนรู้จากกรณีศึกษา
 • ฝึกปฏิบัติการจัดทำข้อมูลภาระงาน พร้อมคำแนะนำในการนำไปปรับใช้
 • อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร

วันที่จัดและสถานที่ :  

2 วัน ตามวันและสถานที่ที่บริษัทกำหนด

กลุ่มเป้าหมาย :  

 • ผู้บริหารระดับสูง
 • ผู้จัดการ หัวหน้างานและบุคลากรระดับปฏิบัติการจากทุกสายงานที่หน่วยงานคัดเลือกให้เข้าร่วม
 • ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 

จำนวนตามที่องค์กรกำหนด 

ข้อเสนอเพิ่มเติม (ไม่คิดค่าตอบแทนเพิ่มเติม) :  

 1. ก่อนจัดการฝึกอบรม วิทยากรจะเสนอแนะและให้คำปรึกษาดังนี้
  • เสนอให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลแจ้งให้หน่วยงานต่าง ๆ รวบรวมข้อมูลงานที่ทำ (Task List) และแบบบันทึกภาระงาน (Workload Data Sheet) ตามแบบฟอร์มที่วิทยากรนำเสนอให้องค์กรพิจารณาไปปรับใช้ พร้อมกับให้คำแนะนำในการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม
  • จัดทำข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารระดับสูงในการกำหนดสูตรการคำนวณอัตรากำลังขององค์กร โดยเฉพาะข้อมูล FTE (Full Time Equivalent) หรือข้อมูลเวลาทำงานของพนักงานต่อคนต่อปี สำหรับใช้คำนวณอัตรากำลัง และสูตรหลักได้แก่ สูตรคำนวณอัตรากำลังคนจากการวิเคราะห์ภาระงาน (Workforce Headcount Calculation)
 2. หลังจากดำเนินการฝึกอบรมแล้ว หน่วยงานจะได้รับมอบหมายให้จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์ภาระงาน (Workload) สำหรับใช้ในการวิเคราะห์ภาระงาน โดยนำส่งให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลภายในกำหนดเวลา 1 (หนึ่ง) เดือน วิทยากรจะให้การฝึกอบรมกลุ่มย่อยกับบุคลากรของฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจข้อมูลภาระงาน (Workload Verifying) จำนวน 1 ครั้งเป็นเวลา 4 ชั่วโมง (13.00-17.00 น.) โดยใช้ข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงานจากหน่วยงานมาใช้ประกอบการเรียนรู้ เพื่อให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาภายในสำหรับการจัดทำข้อมูลภาระงานมาใช้วิเคราะห์อัตรากำลังได้เองหลังจากที่สิ้นสุดการฝึกอบรมและการให้บริการของวิทยากรแล้ว

 

วิทยากร : 

ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

                                                                                                                               

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรด้าน Human Resources และการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล, การเพิ่มผลิตภาพจากการทำงานจากบุคคลและทีมงานของบุคลากรระดับปฏิบัติการ, การพัฒนาทักษะหัวหน้างานและผู้จัดการ

(ประวัติตามแนบ)    

 

ตัวอย่างผลงานที่ปรึกษาของวิทยากร :  

o   ที่ปรึกษาการจัดทำระบบ Competency, ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน, การปรับปรุงโครงสร้างตำแหน่งงานและค่าจ้างเงินเดือน กับการวิเคราะห์อัตรากำลังและแผนการบริหารกำลังคน                                                    บริษัท Inter Express Logistics จำกัด และบริษัทในเครือ

o   ที่ปรึกษาการจัดทำระบบ Competency และการประเมินผลการปฏิบัติงานให้กับ                                                บริษัท หนองใหญ่คอนกรีต จำกัดและบริษัทในเครือ

o   ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบงาน HR ให้กับบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (สำนักงานกลาง)

o   ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบงาน HR ให้กับบริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์พืช จำกัด

o   ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบงาน HR ให้กับบริษัท โรม่าอุตสาหกรรม จำกัด

o   ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบงาน HR ให้กับบริษัท ชายนิ่งโกลด์ จำกัด

o   ที่ปรึกษาหลักในการจัดทำเส้นทางการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training & Development Roadmap) และการวางแผนฝึกอบรมบุคลากรประจำปี 2563 ให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

o   ที่ปรึกษาหลักในการดำเนินการวิเคราะห์อัตรากำลังและบริหารกำลังคนให้กับ                                                 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

o   ที่ปรึกษาในการจัดทำแผนแม่บทการวางแผนกำลังคนของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

o   ที่ปรึกษาในการจัดทำระบบการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของ                                                      บริษัท หลุยส์ผลิตภัณฑ์กาวเทป จำกัด

o   ผู้ให้คำปรึกษาด้านการปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารดาวเด่นและการวิเคราะห์อัตรากำลังคนให้กับผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด (สำนักงานประเทศไทย)

o   ที่ปรึกษาหลักในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (Training and Development Roadmap) และการปรับปรุงตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPIs) และปรับปรุงรายการสมรรถนะตามหน้าที่งาน (Functional Competency) ให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

o   ที่ปรึกษาหลักในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (Training and Development Roadmap) และการจัดทำระบบบริการคนเก่ง (Talent Management) ให้กับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน                  กระทรวงยุติธรรม

o   ผู้ให้คำปรึกษาในด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อการทำงานอย่างมีความสุขและการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ด้วยวิทยากรและที่ปรึกษาด้านการการวางแผนพัฒนาบุคลากรและพัฒนาภาวะผู้นำให้กับบุคลากรสายสนับสนุน  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

o   ผู้ให้คำปรึกษาในการปรับปรุงแบบประเมินผลสัมภาษณ์และข้อคำถามสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมเพื่อการคัดเลือกบุคลากรตามรายการสมรรถนะ (Competency-based Interview) ให้กับกลุ่มบริษัท MBK                   (8 กลุ่มธุรกิจ)

o   ที่ปรึกษาในทีมที่ปรึกษาการออกแบบและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร  การปรับปรุงใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description/Functional Description) และวางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังและการปรับปรุงตัวชี้วัดผลงานหลักสำหรับฝ่ายงานสนับสนุน (KPIs of Supporting Function) บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

 

ราคาท่านละ ึ7,000 บาท/2 วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!

  บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

หลักสูตรสามารถเลือกออกเเบบเพิ่มจัดรูปเเบบ IN HOUSE  ในองค์กรเเจ้งได้ค่ะ

http://www.tesstraining.com

Details

Start:
May 29
End:
May 30
Event Category:

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

Details

Start:
May 29
End:
May 30
Event Category:

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ