Entries by webadm

การสร้างกลยุทธ์การขาย แผนประจำปี เทคนิคกระดาษ 1 แผ่น แบบญี่ปุ่น ( Online Training by Zoom )

การสร้างกลยุทธ์การขาย แผนประจำปี เทคนิคกระดาษ 1 แผ่น แบบญี่ปุ่น ( Online Training by Zoom ) ปัญหาของการเขียนแผนงานประจำปีทางด้านการขายจะพบว่าทุกคนในทีมการเขียนเป็นคนละรูปแบบ ขณะเดียวกันเมื่อนำมารวมกันแล้วจะพบว่าไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายการขายของบริษัทในภาพรวมหรือแม้กระทั่งบรรลุเป้าหมายของทีมได้เลย เพราะต่างคนต่างทำ การอบรมนี้จะช่วยให้ทุกคนสามารถเขียนแผนงานประจำปีครั้งด้านการขายและมีรูปแบบอีกครั้งสามารถนำไปใช้ได้อย่างง่ายดายและไม่ซับซ้อนขณะเดียวกันสามารถเห็นผลความก้าวหน้าและสามารถทำการประเมินผลได้อย่างรวดเร็วหัวข้อในการอบรม ปัญหาที่มักเกิดจากการเขียนแผนงานประจำปี เป้าหมายของการเขียนแผนงานประจำปีฝ่ายงานขายและตัววัดผล ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการเขียนแผนงานขายประจำปี มารู้จักแผนงานในกระดาษ A3 เพียง 1 แผ่น การสรุปปัญหาที่เกิดจากการขายเป็นแผนภาพ องค์ประกอบต่างๆในกระดาษแผนงาน A3 เพียง1 แผ่น ตารางการดำเนินงานและความก้าวหน้าในการทำงาน การวัดผลการทำงาน การปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกการปฏิบัติงานในกรณีที่ไม่สัมฤทธิ์ผลหรือมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัย เทคนิคและปัจจัยที่จะทำให้แผนงานประสบผลสำเร็จ คุณสมบัติผู้อบรม ผู้บริหารงานขาย / Key Account / B2B Sales Executive / Account Executive / Marketing / Trade MKT ระดับผู้ปฏิบัติงาน / ผู้บริหารระดับกลาง / ผู้จัดการฝ่าย […]

การบริหารดิสทริบิวเตอร ผู้กระจายสินค้า กระบวนการและเทคนิค ( Online Training by Zoom )

การบริหารดิสทริบิวเตอร ผู้กระจายสินค้า กระบวนการและเทคนิค ( Online Training by Zoom ) เครื่องมือทางการตลาดชนิดหนึ่งในการเพิ่มยอดการจัดจำหน่ายและเพิ่มยอดขายรวมถึงกระจายสินค้าไปถึงมือผู้บริโภคอย่างทั่วถึงคือการเพิ่มจำนวนผู้กระจายสินค้าให้ครอบคลุมกับทุกช่องทางที่บริษัทได้วางไว้ แต่ปัญหาจะพบว่าดิสทริบิวเตอร์ที่คัดเลือกมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมตามที่คาดหวังไว้หรือไม่สามารถดำเนินการจนบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทได้ การอบรมนี้จะช่วยให้เห็นองค์ประกอบและมุมมองในการวางแผนการคัดเลือกและค้นหาดิสทริบิวเตอร์รวมถึงกระบวนการในการคัดเลือกดิสทริบิวเตอร์ที่เหมาะสมกับการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายของบริษัทหัวข้อการอบรม มีปัญหาที่เกิดจากการคัดเลือกดิสตริบิวเตอร์ที่ไม่เหมาะสม ผลลัพธ์จากการมีดิสทริบิวเตอร์ที่ไม่เหมาะสม วัตถุประสงค์ของการคัดเลือกดิสบิวเตอร์ที่ดี องค์ประกอบของดิสทริบิวเตอร์ที่ดี อุปสรรคที่มาจะเจอในการคัดเลือกดิสทริบิวเตอร์เพื่อเป็นผู้จัดจำหน่ายของบริษัท วิธีการแก้ปัญหาและขจัดอุปสรรคเพื่อทำให้คัดเลือกดิสทริบิวเตอร์ได้ดีที่สุด การวัดผลประสิทธิภาพการกระจายสินค้าคอมพิวเตอร์ในแต่ละช่วงเวลา คุณสมบัติผู้อบรม ผู้บริหารงานขาย / Key Account / B2B Sales Executive / Account Executive / Marketing / Trade MKT ระดับผู้ปฏิบัติงาน / ผู้บริหารระดับกลาง / ผู้จัดการฝ่าย พนักงานขาย / พนง.คอลเซ็นเตอร์ / พนง.ต้อนรับ วิทยากร ดร. กฤษดา นุรักษ์เข ( Dr. Kritsada Nurakkhe ) […]

การเพิ่มยอดขายโดยกลยุทธ์การกระจายสินค้า ( Online Training by Zoom )

การเพิ่มยอดขายโดยกลยุทธ์การกระจายสินค้า ( Online Training by Zoom ) การเพิ่มยอดขายโดยการใช้กลยุทธ์การกระจายสินค้า ปัญหาจากการขายพบว่าไม่ว่าจะเป็นการขายแบบออฟไลน์หรือออนไลน์จะพบว่าสินค้ากระจายไปไม่ถึงมือผู้ซื้อหรือผู้ซื้อไม่รับรู้ว่ามีสินค้าดังกล่าวอยู่ในตลาด หรือไม่รับรู้ว่าสินค้าของบริษัทมีความโดดเด่นและดีกว่าสินค้าคู่แข่งในตลาดไม่ว่าทางด้านเรื่องราคาหรือคุณภาพหรือปริมาณทำให้สูญเสียโอกาสทางด้านการขาย การอบรมนี้จะช่วยให้เกิดการรับรู้และนำไปใช้กลยุทธ์ทางด้านการกระจายสินค้าหัวข้อในการอบรม ปัญหาที่เกิดจากการกระจายสินค้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ ผลเสียจากการกระจายสินค้าที่ไม่ทั่วถึง วัตถุประสงค์ของการกระจายสินค้าให้ครอบคลุมในทุกช่องทางการจัดจำหน่ายและเหมาะสมกับสินค้าของบริษัทและกลุ่มผู้ซื้อ เครื่องมือทางการตลาดในการกระจายสินค้าแต่ละประเภท ความเหมาะสมในการเลือกใช้เครื่องมือทางการตลาดเพื่อกระจายสินค้า ผลเสียในการเลือกเครื่องมือในการกระจายสินค้าที่ไม่เหมาะสมกับสินค้าและกลุ่มเป้าหมาย คุณสมบัติผู้อบรม ผู้บริหารงานขาย / Key Account / B2B Sales Executive / Account Executive / Marketing / Trade MKT ระดับผู้ปฏิบัติงาน / ผู้บริหารระดับกลาง / ผู้จัดการฝ่าย พนักงานขาย / พนง.คอลเซ็นเตอร์ / พนง.ต้อนรับ วิทยากร ดร. กฤษดา นุรักษ์เข ( Dr. Kritsada Nurakkhe ) การศึกษา •ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต […]

ทักษะการสื่อสารทางธุรกิจ สำหรับพนักงานขาย / พนง.คอลเซ็นเตอร์ / พนง.ต้อนรับ ( Online Training by Zoom )

ทักษะการสื่อสารทางธุรกิจ สำหรับพนักงานขาย / พนง.คอลเซ็นเตอร์ / พนง.ต้อนรับ ( Online Training by Zoom ) Business communication skills and Excellence relationships with customer and colleagues. หลักสูตรนี้จะจัดให้มีการฝึกทักษะการสื่อสารสำหรับบุคคลที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าโดยใช้การสื่อสารที่ถูกต้อง กลยุทธ์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มความเข้าใจและการสื่อสารด้วยวาจากับผู้อื่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ขายสินค้าและการบริการแก่ผู้อื่น เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบในการจัดการการสื่อสารระหว่างทีมและองค์กร พัฒนาทักษะการสื่อสารทางธุรกิจและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้า เน้นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์สำหรับธุรกิจและกลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รูปแบบการสื่อสารที่แตกต่างกันและการปรับปรุงความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีโดยการสื่อสารกับผู้อื่น สื่อสารข้อความของตนอย่างมีประสิทธิภาพและน่าสนใจสำหรับผู้รับสาร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสื่อสารสามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารด้วยคำพูดและไม่ใช้คำพูด การเสริมสร้างทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ หัวข้อการอบรม รูปแบบและวิธีการสื่อสาร การสื่อสารแบบทางเดียวและแบบสองทาง กระบวนการสื่อสาร รายละเอียดของการสื่อสาร วิธีการสื่อสารที่แตกต่างกันและประสิทธิภาพในการสื่อสาร การรับรู้และอุปสรรคในการสื่อสาร การสื่อสารด้วยคำพูด การสื่อสารโดยไม่ใช้คำพูด การฟังอย่างมีประสิทฺภาพ การฝึกทักษะการสื่อสารทางธุรกิจ คุณสมบัติผู้อบรม ผู้บริหารงานขาย / Key Account / B2B Sales Executive […]

ทักษะและเทคนิคExcel & PIVOT เพื่อการขาย วิเคราะห์ตลาด และนำเสนอ ( Online Training by Zoom )

ทักษะและเทคนิคExcel & PIVOT เพื่อการขาย วิเคราะห์ตลาด และนำเสนอ ( Online Training by Zoom ) ทักษะและเทคนิคการใช้ โดย Excel & PIVOT เพื่องานขาย วิเคราะห์ตลาด และการนำเสนอ Technical & Skill by EXCEL & PIVOT for Sales Analyze and Presentationวัตถุประสงค์ : ทำความเข้าใจกับหลักการของการใช้ Excel & Pivot ในงานขาย พัฒนาทักษะของการสร้างฐานข้อมูลโดยExcel ในงานขาย พัฒนากลยุทธ์และยุทธศาสตร์เพื่อการขายที่มีประสิทธิภาพ การนำเสนอที่น่าสนใจและตรงประเด็นโดย Pivot ในงานขาย บทนำ ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และมีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน การมีทักษะในการใช้ฐานข้อมูลที่มีอยู่ในการวิเคราะห์กลยุทธ์และสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในระบบข้อมูลงานขาย จะช่วยให้การทำงานของด้านการขายและการตลาดดีขึ้นในการจัดการกับสถานการณ์เหล่านี้ การพัฒนาทักษะการใช้ฐานข้อมูลโดย Excel ง่ายๆ และวิเคราะห์โดย Pivot จะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผลภายในองค์กรและกับผู้ที่ทำธุรกิจด้วย […]

ทักษะและเทคนิคการเจรจาต่อรอง ( Online Training by Zoom )

ทักษะและเทคนิคการเจรจาต่อรอง ( Online Training by Zoom ) Technical & Negotiation Skill for Sales & Marketing วัตถุประสงค์ : ทำความเข้าใจกับหลักการของการเจรจาต่อรอง พัฒนาทักษะของนักเจรจาที่มีประสิทธิภาพ หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปในการเจรจาต่อรอง พัฒนากลยุทธ์และยุทธศาสตร์การเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของ “Win-Win” ในการเจรจาต่อรอง บทนำ ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และมีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน มีความเสี่ยงที่สิ่งต่างๆจะไม่เป็นไปแผนงานที่ต้องการ การมีทักษะในการเจรจาต่อรองจะช่วยให้การทำงานของด้านการขายและการตลาดดีขึ้นในการจัดการกับสถานการณ์เหล่านี้ การพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรองจะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผลภายในองค์กรและกับผู้ที่ทำธุรกิจด้วย หลักสูตรนี้จะช่วยให้พัฒนาทักษะในการเจรจาต่อรองและใช้ความสามารถจากการเจรจาต่อรองในการมีอิทธิพลต่อคนในทิศทางที่เราต้องการ คอรส์นี้มุ่งเน้นที่การปรับ/ พัฒนาการเจรจาต่อรองเพื่อการดำเนินการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยเรียนรู้ในทฤษฎีและหลักการการเจรจาต่อรอง จิตวิทยาการเจรจาต่อรองและเทคนิค ในคลาสจะมุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นหลัก เพื่อยกระดับให้ดีขึ้นกว่าก่อนเข้ารับการอบรม และสามารถใช้การเจรจาต่อรองเพื่อการจัดการงานของตนได้ดียิ่งขึ้น หัวข้อในการสัมมนาและอบรม • ทำความเข้าใจกับหลักการของการเจรจาต่อรอง • ลักษณะและทักษะของผู้เจรจาที่มีประสิทธิภาพ • ประเภทของการเจรจา • WIN- WIN vs WIN LOSE negotiation • จุดอ่อนและจุดแข็งของตนเองในการเจรจา • […]

การพัฒนาผู้จัดการที่ดี และผู้นำที่ยอดเยี่ยม

การพัฒนาผู้จัดการที่ดี และผู้นำที่ยอดเยี่ยม Excellence in the Great Leadership and Strong Manager วัตถุประสงค์ : • พัฒนาความเป็นผู้นำและการจัดการความแตกต่างและเข้าใจถึงบทบาทที่สำคัญทั้งในการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพสูง • ช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายงานต่างๆ/ ผู้บริหารฝ่ายขาย/หัวหน้างานบรรลุผลการพัฒนา โดยการพัฒนาทั้งการวัดและการฝึกเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการพัฒนาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง • สร้างและกระตุ้นความมุ่งมั่นในหมู่ผู้จัดการและหัวหน้าทีมรวมถึงฝ่ายขายสำหรับบทบาทความเป็นผู้นำของพวกเขา • พัฒนาวิสัยทัศน์ด้านการบริหารทีมงาน ทีมงานฝ่ายขาย เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ขององค์กรเพื่อเป้าหมายสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมและกำหนดทิศทางสำหรับอนาคตบทนำ หลายคนพบว่าตัวเองอยู่ในบทบาทของผู้จัดการฝ่ายเพราะมาจากการโปรโมทพวกเขาจากคนที่ทำงานได้ดีที่สุดในฝ่าย หรือ นักขายที่ขายเก่งที่สุด!!!! แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นผู้จัดการฝ่ายที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งมันแตกต่างกันมากกับการขายเก่ง หรือทำงานในฝ่ายงานนั้นๆได้ดี กับการควบคุมทีมงานให้ถึงเป้าหมาย มันมีความยุ่งยากและซับซ้อนมากกว่านั้น !!!!! ในหลักสูตรการฝึกอบรมการจัดการของผู้จัดการ และหัวหน้าทีมงาน ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้วิธีกำกับคนในทีมของตน วิธีการทำให้พวกเขามีแรงจูงใจและมีความรับผิดชอบ เพื่อให้ทีมไม่เพียงแต่ตอบสนองตามเป้าหมายการทำงานเท่านั้น แต่ยังพัฒนาทีมงานให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น อันจะส่งผลดีต่อองค์กรในระยะยาว คอรส์นี้มุ่งเน้นที่การปรับ/ พัฒนาการเป็นผู้นำเพื่อการดำเนินการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยเรียนรู้ในทฤษฎีและหลักการการเป็นผู้นำทีมงาน และเทคนิค ในคลาสจะมุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นหลัก เพื่อยกระดับให้ดีขึ้นกว่าก่อนเข้ารับการอบรม และสามารถใช้การบริหารจัดการทีมงานเพื่อการจัดการงานของตนได้ดียิ่งขึ้นและบรรลุเป้าหมาย หัวข้อในการสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะการเป็นผู้นำทีม • การจัดการกับความขัดแย้ง • ทักษะการมอบอำนาจ • การดำเนินการที่สำคัญและหลักการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของบุคคลและทีมต่อผลลัพธ์ […]

การจัดทำแผนกลยุทธ์การขาย ในช่องทาง Traditional Trade

การจัดทำแผนกลยุทธ์การขาย ในช่องทาง Traditional Trade ความสำคัญ การจัดทำแผนงานการขายสำหรับปีงบประมาณต่างๆมีความสำคัญอย่างยิ่งหากวางแผนได้ถูกต้องทั้งทางด้านข้อมูลและกระบวนการรวมถึงวิธีการนำไปใช้และการประเมินผลย่อมทำให้บริษัทได้รับผลกำไรและเกิดความเจริญเติบโตตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ แต่จะเกิดผลเสียหากการวางแผนนั้นละเลยเพิกเฉยหรือขาดซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดผลสำเร็จในกระบวนการการวางแผนและการนำไปใช้ การวางแผนการขายจึงมีความสำคัญถือเป็นจุดเริ่มต้นของการขายประจำปีวัตถุประสงค์ของการอบรม เรียนรู้กระบวนการในการวางแผนเชิงกลยุทธ์การขายประจำปี ฝึกการใช้เครื่องมือทางการตลาดเพื่อบรรลุเป้าหมายการขาย เรียนรู้กระบวนการในการติดตามและประเมินผลแผนงานเชิงกลยุทธ์การขาย เรียนรู้การแก้ไขแผนเชิงกลยุทธ์และปรับเปลี่ยนแผนงานหลังการประเมินผล ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม สามารถวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการขายประจำปี รู้จักการใช้เครื่องมือทางการตลาดเพื่อบรรลุเป้าหมายการขาย สามารถใช้กระบวนการในการวางแผนปฏิบัติและประเมินผลแผนงานเชิงกลยุทธ์ สามารถประยุกต์กระบวนการเพื่อใช้ในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การขายเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่งในการอบรมจะให้ความรู้และรวบรวมถึงปัจจัยสำเร็จต่างๆของการวางแผนโดยมีหัวข้อดังนี้ หัวข้อการอบรม ปัญหาที่พบจากการวางแผนผิดพลาด ความเสียหายที่เกิดจากการวางแผนผิดพลาด ผลลัพธ์ที่เกิดจากการวางแผนที่ดี แตกต่างของการวางแผนการขายใน channel โมเดิร์นเทรดและ traditional trade ปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผน ขั้นตอนในการวางแผนและการนำไปใช้ ข้อย้ำเตือนข้อพึงระลึกสำหรับการวางแผนและการนำไปใช้ สิ่งลดทอนผลสำเร็จของการวางแผนและการนำไปใช้เชิงกลยุทธ์ วิธีลดความเสียหายจัดการวางแผนที่ผิดพลาด ตัวอย่างของการวางแผนที่ดี ตัวอย่างของการวางแผนที่ล้มเหลว คุณสมบัติผู้อบรม ผู้บริหารงานขาย / Key Account / B2B Sales Executive / Account Executive / Marketing / Trade MKT ระดับผู้ปฏิบัติงาน / ผู้บริหารระดับกลาง / […]