หลักสูตร การพัฒนาตนเอง การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ softskill

PDPA For HR

PDPA For HR Course Outline – หลักการและความสำคัญของพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล – สาระสำคัญของ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล – สิ่งที่ฝ่าย HR ต้องดำเนินการตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล – ตัวอย่างเอกสารต่างๆ สำหรับงาน HR ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล วันที่อบรม 07/05/2022 ราคา 1500

หลักสูตรวิทยากรความปลอดภัยฯสำหรับลูกจ้างใหม่ ตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัย2554

การพัฒนาผู้จัดการที่ดี และผู้นำที่ยอดเยี่ยม

การพัฒนาผู้จัดการที่ดี และผู้นำที่ยอดเยี่ยม Excellence in the Great Leadership and Strong Manager วัตถุประสงค์ : • พัฒนาความเป็นผู้นำและการจัดการความแตกต่างและเข้าใจถึงบทบาทที่สำคัญทั้งในการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพสูง • ช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายงานต่างๆ/ ผู้บริหารฝ่ายขาย/หัวหน้างานบรรลุผลการพัฒนา โดยการพัฒนาทั้งการวัดและการฝึกเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการพัฒนาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง • สร้างและกระตุ้นความมุ่งมั่นในหมู่ผู้จัดการและหัวหน้าทีมรวมถึงฝ่ายขายสำหรับบทบาทความเป็นผู้นำของพวกเขา • พัฒนาวิสัยทัศน์ด้านการบริหารทีมงาน ทีมงานฝ่ายขาย เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ขององค์กรเพื่อเป้าหมายสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมและกำหนดทิศทางสำหรับอนาคตบทนำ หลายคนพบว่าตัวเองอยู่ในบทบาทของผู้จัดการฝ่ายเพราะมาจากการโปรโมทพวกเขาจากคนที่ทำงานได้ดีที่สุดในฝ่าย หรือ นักขายที่ขายเก่งที่สุด!!!! แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นผู้จัดการฝ่ายที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งมันแตกต่างกันมากกับการขายเก่ง หรือทำงานในฝ่ายงานนั้นๆได้ดี กับการควบคุมทีมงานให้ถึงเป้าหมาย มันมีความยุ่งยากและซับซ้อนมากกว่านั้น !!!!! ในหลักสูตรการฝึกอบรมการจัดการของผู้จัดการ และหัวหน้าทีมงาน ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้วิธีกำกับคนในทีมของตน วิธีการทำให้พวกเขามีแรงจูงใจและมีความรับผิดชอบ เพื่อให้ทีมไม่เพียงแต่ตอบสนองตามเป้าหมายการทำงานเท่านั้น แต่ยังพัฒนาทีมงานให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น อันจะส่งผลดีต่อองค์กรในระยะยาว คอรส์นี้มุ่งเน้นที่การปรับ/ พัฒนาการเป็นผู้นำเพื่อการดำเนินการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยเรียนรู้ในทฤษฎีและหลักการการเป็นผู้นำทีมงาน และเทคนิค ในคลาสจะมุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นหลัก เพื่อยกระดับให้ดีขึ้นกว่าก่อนเข้ารับการอบรม และสามารถใช้การบริหารจัดการทีมงานเพื่อการจัดการงานของตนได้ดียิ่งขึ้นและบรรลุเป้าหมาย หัวข้อในการสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะการเป็นผู้นำทีม • การจัดการกับความขัดแย้ง • ทักษะการมอบอำนาจ • การดำเนินการที่สำคัญและหลักการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของบุคคลและทีมต่อผลลัพธ์ […]

Red Flag 20 สัญญาณอันตรายในการบริหารงานที่ SMEs ต้องระวัง!!!!!

Red Flag 20 สัญญาณอันตรายในการบริหารงานที่ SMEs ต้องระวัง!!!!! Exclusive Class โครงการสำหรับผู้ประกอบการ Account for Non Account หัวข้อสัมมนา Red Flag 20 สัญญาณอันตรายในการบริหารงานที่ SMEs ต้องระวัง!!!!! ด้วยประสบการณ์ตรงที่ให้คำปรึกษา ดูแลงานบัญชี และ ตรวจสอบบัญชี มาตลอดกว่า 25 ปี มีกรณีศึกษาของ SMEs หลากหลายกิจการ เมื่อนำปัญหาต่าง ๆ มาวิเคราะห์และตกผลึก จึงได้ประเด็นปัญหาที่เป็น pain point หรือ Red Flag สัญญาณอันตรายในการบริหารงานที่สำคัญ ระดับความเสี่ยงในองค์ของของท่านจาก 20 สัญญาณอันตราย พบ 1 – 5 ข้อ มีความเสี่ยงปานกลาง!! พบ 5 – 10 ข้อ มีความเสี่ยงสูง!!! […]

“การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)”

“การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)” วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking ) 2.เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking ) 3.เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีแนวทางในการนำการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking ) ไปประยุกต์ใช้ในงานจริง หัวข้อการฝึกอบรม 1. หลักคิดในการDesign Thinking · ความหมายและความเข้าใจในเรื่องDesign Thinking · วัตถุประสงค์หลักของการDesign Thinking · ตัวแบบของการDesign Thinking · กระบวนการDesign Thinkingในองค์กร 2.Empathy:การทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย · หลักในการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายแบบOutside-in · วิธีการในการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย · เครื่องมือที่ใช้ในการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย · ฝึกปฏิบัติทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย 3.Define:การระบุประเด็นสำคัญ · วิธีการในการสังเคราะห์เพื่อระบุประเด็นสำคัญ · เครื่องมือที่ใช้ในการในการสังเคราะห์เพื่อระบุประเด็นสำคัญ · ฝึกปฏิบัติการสังเคราะห์ประเด็เพื่อระบุประเด็นสำคัญ 4.Ideate:คิดสร้างทางเลือก · วิธีการในการคิดสร้างทางเลือกเพื่อตอบโจทย์ประเด็นสำคัญ · เครื่องมือที่ใช้สำหรับการระพลังความคิดเพื่อสร้างทางเลือก […]

การเขียนโต้ตอบทางอิเล็กทรอนิกส์และโซเชียลมีเดีย

การเขียนโต้ตอบทางอิเล็กทรอนิกส์และโซเชียลมีเดีย หลักการและเหตุผล การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อสื่อสารกับบุคคลหลากหลายกลุ่มเป็นสิ่งจำเป็นในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรสามารถดำเนินงานต่อไปได้อย่างราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรธุรกิจทุกแห่งในประเทศไทยจึงสมควรมีพื้นฐานความรู้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร มีความระมัดระวังในการใช้ภาษาให้ถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์และสื่อที่ใช้ในขณะนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเขียนทางอิเล็กทรอนิกส์และโซเชียลมีเดีย เพราะการผิดเพี้ยนไปเพียงเล็กน้อยก็อาจส่งผลเสียต่อองค์กรได้ วัตถุประสงค์ jเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเขียนโต้ตอบทางอิเล็กทรอนิกส์และโซเชียลมีเดียได้อย่างรวดเร็ว กระชับ ถูกต้อง และเป็นเหตุเป็นผล kเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการจับประเด็นสำคัญ เพื่อทำการย่อความหรือสรุปความได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว และสามารถนำเสนอข้อมูลต่อผู้อื่นได้อย่างกระชับและตรงประเด็น เนื้อหาการฝึกอบรม Øความสำคัญของการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร Øลักษณะของการเขียนโต้ตอบทางอิเล็กทรอนิกส์และโซเชียลมีเดีย Øทักษะที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโต้ตอบทางอิเล็กทรอนิกส์และโซเชียลมีเดีย Øวิธีการจับประเด็นสำคัญ เพื่อถ่ายทอดในลักษณะของการสรุปความหรือย่อความ Øหลักการใช้ภาษาไทยในการถ่ายทอดข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์และโซเชียลมีเดีย vการใช้คำและประโยคที่ถูกต้อง vการเชื่อมคำและประโยค Øหลักการใช้ภาษาอังกฤษในการถ่ายทอดทางอิเล็กทรอนิกส์และโซเชียลมีเดีย vการใช้คำและประโยคที่ถูกต้อง vการเชื่อมคำและประโยค Øการนำหลักการทั้งหมดมาใช้ในการเขียนทางอิเล็กทรอนิกส์และโซเชียลมีเดีย ระยะเวลา1 วัน เวลา 09.00-16.00น. อัตราค่าสัมมนา2,500/ท่าน สมัคร4จ่าย3(ไม่รวมVat) สัมมนาในวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ คุณเล็ก โทร/Line : 063-846-6405 E-mail: info@chosenthebest.com http://www.chosenthebest.com ***สามารถจัดเป็นIn-House Trainingอบรมภายในได้***

หลักสูตรที่ปรึกษาปรับโครงสร้างหนี้ รุ่นที่ 7 (เรียนสด ออนไลน์)

หลักสูตรที่ปรึกษาปรับโครงสร้างหนี้ รุ่นที่ 7

(เรียนสด ออนไลน์)

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เจ้าของกิจการสามารถตรวจสอบสัญญาณปัญหาทางการเงิน และสามารถวางแผนการป้องกัน ก่อนกิจการจะเกิดวิกฤต
2.เพื่อเผยแพร่ความรู้ภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้กิจการ การแก้ไขปัญหาทางการเงิน และการบริหารจัดการกิจการในช่วงวิกฤต
3.เพื่อช่วยเหลือกิจการที่มีปัญหาทางการเงินและลดNPLในระบบลง อันจะส่งผลดีระบบหนี้สินรวมและปรับแนวโน้มให้เศรษฐกิจขยับขยายไปในทิศทางที่ดีร่วมด้วย
4.เพื่อสร้างอาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ ด้านการปรับโครงสร้างหนี้ และด้านการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาทางการเงิน อันจะนำไปสู่ความสามารถแก้ไขปัญหาสภาพคล่องกิจการในระบบเศรษฐกิจในภาพรวมได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

เนื้อหาหลักสูตร
1.วิกฤติการเงินและวิธีการแก้ไข
2.การปรับโครงสร้างหนี้ภาคปฏิบัติ
3.การนำกระบวนการล้มละลายและฟื้นฟูกิจการมาใช้ประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี้
4.กรณีศึกษา และ แบบทดสอบ
5.*สิทธิพิเศษสำหรับผู้อบรม จะได้รับสิทธิในการนัดหมายประชุมผ่าน Zoom กับผู้สอนหรือที่ปรึกษา เป็นการส่วนตัว เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเป็นที่ปรึกษาปรับโครงสร้างหนี้หรือการวางแผนแก้ไขปัญหาหนี้ธุรกิจ (เวลาประมาณ 1-2 ชม.)

วันที่อบรม

04/19/2021

ราคา

3900

การติดต่อ

0922734681

Email

satilaw.training@gmail.com

เทคนิคการสรรหาเชิงรุกให้เข้าถึงคนที่ “ใช่” และได้คนที่ตรงตามต้องการ11 ก.พ. 2564

เทคนิคการสรรหาเชิงรุกให้เข้าถึงคนที่ “ใช่” และได้คนที่ตรงตามต้องการ

รายละเอียด

หัวข้อการเรียนรู้ (Course Outline) :

=> แนวโน้มในอนาคตการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรยุคใหม่
=> กระบวนการการสรรหาและคัดเลือกที่เป็นมาตรฐาน
=> การสรรหาเชิงรุกกับการสรรหาเชิงรับ (Proactive vs. Reactive Recruitment)
=> ทำ “10 อย่าง” ให้งานสรรหากลายเป็น “การสรรหาเชิงรุก” (Proactive Recruitment)
– คำถามที่ต้องตอบก่อนจะสรรหา และคัดเลือก
– เขียนข้อความโฆษณารับสมัครงานอย่างมืออาชีพ
– เลือกใช้สื่อสมัยใหม่เพื่อสร้างภาพลักษณ์การสรร
– การคัดเลือกผู้สมัครเบื้องต้น (Candidate Screening) และการจัดอันดับผู้สมัครงาน (Candidate Rating)
– เครื่องมือในการทดสอบและประเมินผู้สมัครงาน
+ ประเมินความรู้
+ การทดสอบทักษะ
+ การประเมินพฤติกรรมการทำงาน
– หลักในการตรวจสอบประวัติ (Reference Check)
– เทคนิคในการสัมภาษณ์ผู้สมัคร และฝึกปฏิบัติ (Interview Technique)
– ปรับปรุงแบบประเมินผลสัมภาษณ์
+ เกณฑ์ประเมินผลสัมภาษณ์
+ เกณฑ์คะแนนเพื่อคัดเลือกผู้สมัครงาน
– การแบ่งบทบาทในการคัดเลือกผู้สมัครงานระหว่าง HR กับ Line Manager=> ช่องทางสรรหาบุคลากรต่างๆ และการปรับปรุง แนวทางการสรรหาคน
– สื่อออนไลน์ (Online Media)
+ Website
+ Facebook
+ Line/Line OA
+ Instagram
+ Twitter
+ LinkedIn
– การประกาศรับสมัครภายใน (Internal Sourcing) และ Referral Program
– การรับสมัครจากกลุ่มจัดหางานต่าง ๆ
– การ Outsource งานและคนทำงาน
– การรับสมัครจากสถาบันการศึกษา
– การทำกิจกรรมพิเศษ เช่น
+ Direct Sales
+ การแลกใบสมัคร
+ การเป็นสมาชิกชมรม/สมาคมวิชาชีพ
+ กิจกรรมทางสังคม/วิชาชีพ เป็นต้น=> สิ่งที่ควรระวังกับการใช้ Social Media และสิ่งออนไลน์
=> สิ่งที่ควร “ทำ” และ “ไม่ควรทำ” ในกระบวนการรับสมัครพนักงานใหม่
=> วางแผนปรับปรุงงานของตนเองเพื่อให้เป็นงานสรรหาเชิงรุก พร้อมคำแนะนำจากวิทยากร
=> สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และการนำไปปรับใช้งานต่อไป
————————————————
วิธีการเรียนรู้ :
– บรรยายอย่างย่อและซักถาม
– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
– กรณีตัวอย่างและแบบฟอร์ม
– ฝึกปฏิบัติการพร้อมคำแนะนำ
กลุ่มเป้าหมาย :
– เจ้าของธุรกิจขนาด SME
– ผู้จัดการ/หัวหน้างานสรรหาบุคลากร
– เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรที่มีประสบการณ์/มือใหม่
– ผู้จัดการ/หัวหน้างานของสายงานต่าง ๆ ที่สนใจ

วิทยากร : ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร เพื่อการเพิ่มผลผลิตที่มีประสบการณ์มากมายจากองค์กรทั้งในธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมหลายองค์กรชั้นนำ

ค่าบริการอบรม : 3,900.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,173.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 4,056.-บาท)
Special Promotion.!!! มา 3 ท่านขึ้นไป++ รับส่วนลดทันที 200.-บาท/ต่อท่าน ชำระเพียง 3,700.-บาท!!!

วิธีการชำระเงิน :
1.) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-9-29392-7 ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
2.) ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด”
**นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย**

หมายเหตุ :
– ค่าบริการอบรม รวม เอกสารประกอบการฝึกอบรม Certificate of Learning สถานที่ อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 10 ท่าน

สำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรม โดยกรอกแบบฟอร์มตอบรับและส่งกลับมาที่ อีเมลล์ ptccontactt@gmail.com
(ท่านจะได้รับใบ Invoice หลังจากส่งแบบตอบรับมาภายใน 1-2 วัน)
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
=> คุณสุธาสินี : โทรศัพท์ 092-431-6631, 089-677-6047
หรือที่อีเมล์ ptccontactt@gmail.com   ไลน์ไอดี : ptccontact
ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th

วันที่อบรม : 11/02/2021

ราคา : 3900

การติดต่อ : คุณสุธาสินี (อ้น)

Email : ptccontactt@gmail.com

หลักสูตร Train the Trainer สร้างวิทยากรมืออาชีพ(4 ธ.ค. 63)04 ธ.ค. 2563

หลักสูตร Train the Trainer สร้างวิทยากรมืออาชีพ(4 ธ.ค. 63)

หลักสูตร Train the Trainer สร้างวิทยากรมืออาชีพ

จากปัญหาการมีพนักงานที่ไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ และการไม่การถ่ายทอดงานที่เป็นระบบ รวมถึงไม่มีบุคลากรในการถ่ายทอดอย่างมืออาชีพ

             หลักสูตรสร้างวิทยากรมืออาชีพนี้ เป็นหลักสูตรในการสร้างวิทยากรในองค์กร ให้สามารถถ่ายทอดงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงานโดนเน้นหลักการในการนำเสนอ และศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน จนถึงการพัฒนาบุคลิกภาพในระหว่างการพูด และเทคนิคการเขียนหลักสูตร จนสามารถก่อให้เกิดผลสำเร็จ ในการพูดแต่ละครั้ง โดยเน้นการให้ความรุ้ ตัวอย่าง และการปฏิบัติจริงของผู้เข้าร่วมเข้าร่วมรับการอบรม

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานในการเป็นวิทยากร

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกการพูดหน้าชุมชน  และสร้างบุคลิกภาพในการพูดให้มีประสิทธิภาพ

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถนำความรู้ความเข้าใจมาปฏิบัติงานได้จริง อย่างมีประสิทธิภาพ

เหมาะสำหรับ

เจ้าของกิจการ / ผู้บริหารทุกระดับชั้น / ผู้จัดการทั่วไป / ผู้จัดการฝ่าย / ผู้จัดการแผนก / หัวหน้างาน จำนวนไม่เกิน 30 คน

วิธีการดำเนินการ

          เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมกลุ่ม การะดมสมอง การฟังการบรรยาย และการอภิปรายแสดงความคิดเห็นตลอดการสัมมนา รวมถึงการมีภาพตัวอย่างประกอบ

เนื้อหาสำคัญ (Training Courses)

ส่วนที่หนึ่ง ข้อคิด ควรคำนึงถึง

 1. ปรับทัศนคติในการเรียนรู้เรื่องการเป็นวิทยากร

 2. เสริมสร้างความพร้อมก่อนลงสนาม

 3. เทคนิคการวิเคราะห์ผู้ฟังก่อนนำไปสอน

 4. การเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ และการปรับระดับคิดในการนำเสนอ

 5. 15 นาทีแรกในการสอนงาน

ส่วนที่สอง  ศิลปะการสอนงานและเทคนิคในการนำเสนอ

 •   บุคลิกภาพการพูดหน้าชุมชน
 •   ศิลปะการสื่อสารอย่างได้ผล
 •   เทคนิคการเรียกร้องความสนใจจากผู้ฟัง
 •   พูดดี หรือ พูดไม่ดีอะไรเป็นตัววัด
 •   สิ่งที่ไม่ควรทำในขณะพูด
 •   เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
 •   เทคนิคการประเมินผลหลังการสอน
 •   การพูดโดยไม่มีการเตรียมตัว
 •    ฝึกล็อกสายตาผู้ฟัง
 •    การนำเสนอต่อหน้าชุมชน
 •    การสรุป และ ตอบคำถาม

วิทยากรคุณภาพ  

           อประกาศิต สพฤกษ์ศรี

          บรรยายภาคทฤษฎี แบบการทอล์คโชว์(จูงใจให้เห็นคุณค่า)

            เป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านฝึกอบรม”ต่ำกว่า 14 ปี และได้ศึกษาในด้านกระบวนการคิดการสร้างสำนึก

และทัศนคติทางด้านการสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานให้ได้ประสิทธิภาพ ภาวะผู้นำ เทคนิคการพูดหน้าชุมชน

เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอาจารย์พิเศษสอนของมหาลัยต่างๆ

เช่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต

ราคาปกติ ท่านละ3,900 บาท พิเศษ

สำรองลงทะเบียน 3 ท่าน ด่วน

เหลือเพียงท่านละ 3,500 บาท เท่านั้น

 

สถานที่อบรม: โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน
เวลาอบรม 9.00-16.00

___________________________________

วันที่อบรม : 04/12/2563

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training

Tel : 02-577-5369, 099-162-9559

E-mail: contact.tesstr@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน (15 ธ.ค. 63) อ.นทษร15 ธ.ค. 2563

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน (15 ธ.ค. 63) อ.นทษร

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน

 

หลักการและเหตุผล

           ปัจจุบันการทำงานล้วนต้องเผชิญกับสภาวการณ์มากมาย ทั้งการแข่งขันภายนอกองค์กร และการดำเนินงานภายในองค์กร ซึ่งสิ่งสำคัญที่จะช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนองค์กรให้พัฒนาและประสบความสำเร็จคือ บุคลากรในองค์กร นั่นก็คือ พนักงาน โดยส่วนใหญ่จะให้พนักงานเน้นการพัฒนาผลงานเพื่อความสำเร็จ แต่อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้การทำงานราบรื่น เป็นตัวเสริมแรงในกระบวนการทำงาน คือการสร้างความประทับใจต่อบุคคลที่ร่วมงานด้วย เช่น ลูกค้า เพื่อนร่วมงาน หัวหน้า ด้วยการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างความประทับใจ แต่ในความประทับใจของแต่ละคนล้วนแตกต่างกัน เช่นประทับใจในความเป็นผู้เชี่ยวชาญ ประทับใจในความเป็นมิตร ประทับใจในความน่าเชื่อถือ เป็นต้น ซึ่งเป็นบุคลิกที่ล้วนนำไปสู่การสร้างความประทับใจด้วยกันทั้งสิ้น

            แต่ปัญหาที่พบในพนักงานส่วนใหญ่คือ พนักงานไม่ทราบว่าต้องแสดงออกอย่างไร เพื่อที่จะสื่อถึงบุคลิกภาพที่ดีดังที่กล่าวมาข้างต้น การอบรมในครั้งนี้จึงเน้นความสำคัญของการแสดงออก ทั้งทางอวัจนภาษา (ภาษากาย) วัจนภาษา (ภาษาพูด) และกระบวนการคิด และฝึกแสดงออก เพื่อพัฒนาไปสู่บุคลิกภาพที่น่าประทับใจและเพิ่มความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลขึ้น ทั้งนี้เพื่อความสำเร็จในการทำงาน การสร้างคุณค่าในตัวพนักงาน และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรเช่นกัน

วัตถุประสงค์การฝึกอบรม

 1. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายใน (กระบวนการคิด) และภายนอก (ภาษากาย,ภาษาพูด) เพื่อนำไปสู่ภาพลักษณ์ด้านความเชี่ยวชาญ ความน่าเชื่อถือ และความเป็นมิตรในการทำงาน
 2. เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการทำงานให้เกิดความราบรื่น และความประทับใจ
 3. เพื่อให้พนักงานและองค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. ประเมินบุคลิกภาพก่อนการฝึกอบรม
 2. แนวคิดและทฤษฎีบุคลิกภาพในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ
 3. วิเคราะห์ปัญหาพร้อมแนวทางแก้ไข
 4. สาธิตและฝึกปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพ
 5. ประเมินบุคลิกภาพหลังการฝึกอบรม

รูปแบบการฝึก    การบรรยาย / การฝึกปฏิบัติ

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงวิธีการที่ถูกต้องและนำไปพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 2. ผู้เข้าอบรมสามารถตีความและประเมินบุคลิกภาพที่ผู้อื่นแสดงออกมาทางภาษากายและภาษาพูดได้
 3. ผู้เข้าอบรมสามารถเป็นตัวแทนด้านภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรได้

 

วิทยากรในการฝึกอบรม :  อาจารย์นทษร  สุขสารอมรกุล

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

(สมาชิกโอนก่อน ท่านละ 3,500 บาท)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

ราคาดังกล่าว ฟรี 

สถานที่อบรม: โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

วันที่อบรม : 15/12/2563

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE