Entries by webadm

สัมมนานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ Certified Pro Real Estate Brokers07 มี.ค. 2563

สัมมนานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ Certified Pro Real Estate Brokers รายละเอียด เปิดโอกาสตัวเองได้สัมผัสกับการสร้างรายได้ กับอาชีพนายหน้า อสังหารัมทรัพย์ นายหน้าอสังหาฯ… “นายหน้ามืออาชีพที่ได้รับการรับรอง “อาชีพอิสระที่สร้างรายได้ อย่างเหนือความคาดหมาย หากได้เรียนรู้และฝึกทักษะอย่างถูกวิธี..!!! ————————————- บริษัท เอสเตทคอร์นเนอร์ จำกัด ธุรกิจบริการรับฝาก ซื้อ ขาย เช่า อสังหาริมทรัพย์และรับ บริหารงานขายโครงการใหม่ ซึ่งมีสาขาแฟรนไชส์ในกรุงเทพ-ปริมณฑล และภูมิภาค รวมกว่า 27 สาขา เป็นสมาชิกของสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย (TREBA) และสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ (RESAM) ตลาดซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ ยังคงเป็นตลาดที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เนื่องมาจากผลตอบแทนที่มีรายได้สูง และความหลากหลายในธุรกิจ ซึ่งนักธุรกิจในวงการอสังหาริมทรัพย์หลายคน เริ่มต้นมาจากการเป็นนายหน้าหรือนักขาย ก่อนที่จะผันตัวมาเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จึงเป็นผลให้ธุรกิจนายหน้าหรือนักขายอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่น่าสนใจต่อบุคคลในทุกสาขาอาชีพมาโดยตลอด เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาบุคลากรในวงการอสังหาริมทรัพย์ หากได้มีโอกาสเรียนรู้และทำงานอย่างเป็นระบบตามหลักสากลจะยิ่งเป็นการร่วมมือกันช่วยกันสร้างตลาดอสังหาริมทรัพย์ให้มีความมั่นคงยั่งยืนต่อไป วัตถุประสงค์การจัดสัมมนา 1.เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคน ทุกอาชีพ และ ผู้แสวงหาโอกาส ได้มีโอกาสได้ทำอาชีพนายหน้าอสังหาฯอย่างง่ายๆ 2.เพื่อให้ความรู้แก่ผู้สนใจในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ การทำงานให้ประสบความสำเร็จและมีรายได้อย่างรวดเร็ว 3.เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่มีอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ให้เข้าใจวิธีการทำงาน กฎหมาย […]

Join Our Free Trainings27 ก.พ. 2563

Join Our Free Trainings รายละเอียด http://www.seminarsabaidee.com สบายดี ซัคเซส เราเป็นบริษัท จัดสัมมนาคุณภาพระดับเอเชีย เป็นศูนย์รวมโค้ช รุ่นใหม่ ที่ได้รับการยอมรับในระดับ โลกนานาชาติ รวมถึงโค้ชไทย ที่มีทักษะระดับสูงในด้านต่างๆ มีจิตใจเป็นผู้ให้ ก่อประโยชน์แก่สังคมและเป็นผู้นำการพัฒนาทางจิตใจ เพื่อคนไทย ค้นพบ ความสุข ความสบายใจ ภายในตัวเองและสามารถสร้างความสำเร็จด้วยตัวเอง เพื่อพร้อมส่งต่อให้ผู้อื่น ด้วยความจริงใจ เกิดเป็นการทำความดีอย่างกว้างขวาง ไปมากมาย สบายดี ซัคเซส เราออกแบบความสุข ความสำเร็จ ด้วยการกระตุ้นความคิด สร้างแรงบันดาลใจ สร้างการเปลี่ยนแปลง ที่ทำได้จริง ให้คุณค้นพบตัวตนที่แท้จริงระดับจิตวิญญาณ ค้นพบความสุขภายใน ใจ อันจะทำให้การค้นพบคุณค่า ของตนเอง และสามารถดึงศักยภาพที่แท้จริง ความชอบ ความถนัดความสำเร็จ และมีชีวิตอยู่อย่างมีความหมายต่อผู้อื่น และสามารถส่งต่อความสุข เป็นพลังบวก ที่ยกระดับจิตวิญญาณของประเทศไทยและของโลก ให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ สงบสุข สบายดี ซัคเซส เราให้บริการคัดสรรคอร์สเพื่อสร้างคุณเป็น โค้ชรุ่นใหม่ ทั้งคนไทยและนานานชาติ พัฒนาศักยภาพ […]

Future Skills Development ทิศทาง และแนวโน้มของเทคโนโลยีสำคัญสู่ Digital Transformation13 มี.ค. 2563

Future Skills Development ทิศทาง และแนวโน้มของเทคโนโลยีสำคัญสู่ Digital Transformation รายละเอียด วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างความเข้าใจทิศทางและการเตรียมพร้อมทักษะบุคลากรในอนาคตเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 2. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะที่จำเป็นในอนาคตทั้งด้าน Hard Skills และ Soft Skills กลุ่มเป้าหมาย 1. ผู้จัดการ หัวหน้างาน นักวิเคราะห์ นักบริหารทรัพยากรบุคคล IT วิศวกร ในภาคอุตสาหกรรม และบริการ 2. ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับที่สนใจพัฒนาทักษะตนเอง รายละเอียดหัวข้ออบรม Future Skills Development ความรู้ และทักษะอนาคต 4.0 (Soft Skills & Hard Skills) การเตรียมพร้อมพัฒนาคน – ปัจจัยกดดันที่ต้องพัฒนาทักษะอนาคต – ความรู้ และทักษะอนาคต 4.0 Soft Skills & Hard Skills […]

Productivity in Public Sector (เพิ่มผลิตภาพภาครัฐ)25 มี.ค. 2563

Productivity in Public Sector (เพิ่มผลิตภาพภาครัฐ) รายละเอียด การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ต้องอาศัยกลไกทั้งภาคเอกชนและภาครัฐในการขับเคลื่อน การส่งเสริม ให้หน่วยงานภาครัฐเห็นความสำคัญของการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การลดต้นทุนในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และการใช้ทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงปรับปรุงการปฏิบัติงาน โดยนำเทคนิคต่างๆ ด้านการเพิ่มผลิตภาพมาใช้ มุ่งขจัดความสูญเปล่าของการดำเนินงานในทุกกระบวนการ ตัดกิจกรรมที่ไม่มีการเพิ่มคุณค่าในกระบวนการออกไป เพิ่มความยึดหยุ่นของหน่วยงาน ด้วยการออกแบบและปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มคุณค่า ในการปฏิบัติงาน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง รวมถึงแนวทางการวัดการเพิ่มผลิตภาพเพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติงานที่เทียบเคียงกับแนวทางการปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานต่างๆ หรือภาครัฐในประเทศต่างๆได้ วัตถุประสงค์ • เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการเพิ่มผลิตภาพของภาครัฐและแนวทางการเพิ่มผลิตภาพในภาครัฐของประเทศอื่นในกลุ่มประเทศสมาชิก APO • เพื่อทราบถึงแนวทาง เครื่องมือในการเพิ่มผลิตภาพสำหรับภาครัฐ • เพื่อทราบถึงแนวทางวัดและการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการปฏิบัติการของภาครัฐ • เพื่อทราบถึงแนวทางการปรับปรุงกระบวนการเพื่อสร้างคุณค่าในการปฏิบัติงาน กลุ่มเป้าหมาย • หน่วยงานภาครัฐ กระทรวง กรม กอง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล เทศบาล หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 25 – 26 มีนาคม 2563 โรงแรมไอบิส สไตล์ […]

หลักสูตร ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ (6 ชั่วโมง)27 ก.พ. 2563

หลักสูตร ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ (6 ชั่วโมง) รายละเอียด  Public Training Course by WT Training and Consultants Center  รับจำนวนจำกัด เพียง 20 ท่าน ยังมีที่ว่างค่ะ สำหรับ หลักสูตร ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ (อบรม 6 ชั่วโมง) รุ่น 1/2563  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563  สถานที่จัดอบรม : The 90’s Workplace บางแสน จ.ชลบุรี ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ http://www.wongyaitraining.com/uploa…/…/20200209215031_0.pdf *** สอบถามและสำรองที่นั่ง ด่วน!!!*** Mobile: 097-128-1312, 095-549-0298 E-mail: wongyai.safety@gmail.com วันที่ : […]

งานสัมมนาสร้างอาชีพนักอสังหาริมทรัพย์ฟรี22 ก.พ. 2563

งานสัมมนาสร้างอาชีพนักอสังหาริมทรัพย์ฟรี รายละเอียด สิ่งที่ท่านจะได้รับจากสัมมนาในครั้งนี้ 1.แนวทางการทำธุรกิจยุคใหม่ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 2.สามารถเข้าทำธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์​ โดยใช้เงินเพียง​น้อยนิด​ 3.ท่านสามารถขายงาน​ก่อสร้าง​บ้าน​โกดัง​โรงงาน​ วัสดุก่อสร้าง​ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์​ได้กำไรงาม​ เท่ากับ​เจ้าของเงิน 4.สามารถเป็นผู้บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์โดยใช้ทุนของคนอื่น 5.มีผู้ช่วยในการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์​ ไม่ต้องลองผิดลองถูกเอง​ ที่สำคัญไม่เสี่ยง 6.บริษัทแม่มีทรัพยากรพร้อมสรรพ​ ผลงาน​ สต็อค​โรงงานผลิต​ เครื่องหมายการค้า​ ประสบการณ์และอื่นๆ​ ท่านสามารถต่อยอดทางธุรกิจได้เลยประหนึ่งว่าท่านเริ่มธุรกิจในปีที่​ 13​ ได้เลย​ แทนที่จะเริ่มนับ 1 ใหม่ 7.ได้เพื่อน​และพันธมิตรทางการค้าที่มีอุดมการณ์​ และแนวคิดทางธุรกิจเดียวกัน​ งานนี้เหมาะกับท่านที่สนใจและนักธุรกิจเจ้าของที่ดิน นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ วิศวกรโยธา สถาปนิกตัวแทนขาย ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างผู้รับเหมาก่อสร้างหัวข้อในการบรรยายมีดังต่อไปนี้ 1.แนะนำแนวคิดการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบใช้โมเดลธุรกิจแบบใหม่ 2.แนะนำสินค้าที่ท่านจะสามารถจำหน่าย​ ขาย​ และบริหารโครงการ 3.สัมนาพูดคุยกับบุคคลที่ได้เข้าร่วมธุรกิจ​ Happy​franchise และวิธีทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ 4.วิธีการเข้าร่วมธุรกิจกับ​ Happy.franchise งานนี้ท่านจะได้ความรู้ในการทำธุรกิจแนวใหม่ที่ท่านจะสามารถเป็นเจ้าของและเข้าถึงทรัพยากรโดยง่าย กับธุรกิจก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ที่ใครๆ หลายคนก็อยากทำแต่ติดเงื่อนไข การเงิน ความรู้ ทรัพยากร คู่ค้า เครื่องหมายการค้า และอื่นๆ ที่ทำให้รายใหม่ต้องพ่ายแพ้แก่นักธุรกิจเจ้าตลาดหรือรายเดิม ที่มีทั้งทุน ทรัพยากร […]

งานสัมมนาอสังหาริมทรัพย์ฟรี22 ก.พ. 2563

งานสัมมนาอสังหาริมทรัพย์ฟรี รายละเอียด เชิญร่วมงานสัมมนาอสังหาริมทรัพย์ฟรีและการแนะนำธุรกิจ​ “ตัวแทนจำหน่ายขายงานก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์” วันเสาร์ที่​ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ​ เวลา​ 13:00-17:00น  ลงทะเบียนที่​ lineID : happykorn2517 หรือ 083-4819872 คุณประเทือง ทองสุข ผู้บริหารโครงการ Happy Real Estate สถานที่สัมมนา​ เมืองทองธานี อิมแพค ชาเลนเจอร์ สัมมนานี้เหมาะสำหรับท่านที่สนใจในธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์​ แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นธุรกิจอย่างไร​ ลงทุนเองก็ใช้เงินจำนวนมาก​ ไม่มีประสบการณ์​ ไม่กล้าเสี่ยงสัมนานี้เป็นสัมนาเชิงธุรกิจที่จะเป็นอีกหนึ่งช่องaทางในการทำธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์​ ​ที่ใช้เงินลงทุนเพียงน้อยนิด​ ท่านก็สามารถเข้าถึง​ธุรกิจหลัก10 ล้านร้อยล้านได้อย่างง่ายดาย​ สิ่งที่ท่านจะได้รับจากสัมมนาในครั้งนี้ 1.แนวทางการทำธุรกิจยุคใหม่ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 2.สามารถเข้าทำธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์​ โดยใช้เงินเพียง​น้อยนิด​ 3.ท่านสามารถขายงาน​ก่อสร้าง​บ้าน​โกดัง​โรงงาน​ วัสดุก่อสร้าง​ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์​ได้กำไรงาม​ เท่ากับ​เจ้าของเงิน 4.สามารถเป็นผู้บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์โดยใช้ทุนของคนอื่น 5.มีผู้ช่วยในการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์​ ไม่ต้องลองผิดลองถูกเอง​ ที่สำคัญไม่เสี่ยง 6.บริษัทแม่มีทรัพยากรพร้อมสรรพ​ ผลงาน​ สต็อค​โรงงานผลิต​ เครื่องหมายการค้า​ ประสบการณ์และอื่นๆ​ ท่านสามารถต่อยอดทางธุรกิจได้เลยประหนึ่งว่าท่านเริ่มธุรกิจในปีที่​ 13​ ได้เลย​ […]

สัมมนาอสังหาริมทรัพย์ฟรี รวยด้วยธุรกิจ​ “ตัวแทนจำหน่ายขายงานก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์”22 ก.พ. 2563

สัมมนาอสังหาริมทรัพย์ฟรี รวยด้วยธุรกิจ​ “ตัวแทนจำหน่ายขายงานก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์” รายละเอียด หัวข้อในการบรรยายมีดังต่อไปนี้ 1.แนะนำแนวคิดการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบใช้โมเดลธุรกิจแบบใหม่ 2.แนะนำสินค้าที่ท่านจะสามารถจำหน่าย​ ขาย​ และบริหารโครงการ 3.สัมนาพูดคุยกับบุคคลที่ได้เข้าร่วมธุรกิจ​ Happy​franchise และวิธีทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ 4.วิธีการเข้าร่วมธุรกิจกับ​ Happy.franchise งานนี้ท่านจะได้ความรู้ในการทำธุรกิจแนวใหม่ที่ท่านจะสามารถเป็นเจ้าของและเข้าถึงทรัพยากรโดยง่าย กับธุรกิจก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ที่ใครๆ หลายคนก็อยากทำแต่ติดเงื่อนไข การเงิน ความรู้ ทรัพยากร คู่ค้า เครื่องหมายการค้า และอื่นๆ ที่ทำให้รายใหม่ต้องพ่ายแพ้แก่นักธุรกิจเจ้าตลาดหรือรายเดิม ที่มีทั้งทุน ทรัพยากร ความรู้ ความสามารถในการแข่งขัน และอื่น ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ SME รายใหม่ได้มีความสามารถในการแข่งขันทัดเทียมรายเดิมหรือเจ้าตลาดหากท่านเป็นคนหนึ่งที่สนใจธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ เชิญร่วมงานฟรี งานนี้เหมาะกับท่านที่สนใจและนักธุรกิจเจ้าของที่ดิน นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ วิศวกรโยธา สถาปนิกตัวแทนขาย ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างผู้รับเหมาก่อสร้าง 5.มีผู้ช่วยในการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์​ ไม่ต้องลองผิดลองถูกเอง​ ที่สำคัญไม่เสี่ยง 6.บริษัทแม่มีทรัพยากรพร้อมสรรพ​ ผลงาน​ สต็อค​โรงงานผลิต​ เครื่องหมายการค้า​ ประสบการณ์และอื่นๆ​ ท่านสามารถต่อยอดทางธุรกิจได้เลยประหนึ่งว่าท่านเริ่มธุรกิจในปีที่​ 13​ ได้เลย​ แทนที่จะเริ่มนับ 1 ใหม่ […]

“กลยุทธ์บินเหนือเมฆ ทิ้งห่างคู่แข่ง ร่วมขบวน SME รุ่นใหม่”26 มี.ค. 2563

“กลยุทธ์บินเหนือเมฆ ทิ้งห่างคู่แข่ง ร่วมขบวน SME รุ่นใหม่” รายละเอียด สัมมนาฟรี หัวข้อ “กลยุทธ์บินเหนือเมฆ ทิ้งห่างคู่แข่ง ร่วมขบวน SME รุ่นใหม่” – “POWER OF SOCIAL สู่ Commerce Customized Production Targeted Branding” โดยธนาคาร SCB ร่วมกับ ISMED วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 13.00-17.00 น. ณ SCB Business Center สยามสแควร์ ซอย 1 ทำธุรกิจให้อยู่เหนือคู่แข่งในยุด 2020 ด้วยกลยุทธ์บินเหนือเมฆ ทิ้งห่างคู่แข่ง ร่วมขบวน SME รุ่นใหม่ ร่วมสัมมนาได้แล้ววันนี้ คลิกลิงก์เพื่อสมัคร ฟรี !!! https://forms.gle/ew4afniqYLzEAEn47 วันที่ : […]

“UiPath – Robotic Process Automation : Digital Workforce in a New Era” การขับเคลื่อนองค์กรด้วย Robotic Process Automation27 มี.ค. 2563

“UiPath – Robotic Process Automation : Digital Workforce in a New Era” การขับเคลื่อนองค์กรด้วย Robotic Process Automation รายละเอียด   ประชาสัมพันธ์   เตรียมพบกับงานสัมมนา หัวข้อ “UiPath – Robotic Process Automation : Digital Workforce in a New Era” การขับเคลื่อนองค์กรด้วย Robotic Process Automation . บริษัท ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จำกัด หรือ INET MS เป็นบริษัทในเครือ INET โดยให้บริการด้านไอซีทีโซลูชั่น และบริหารจัดการด้านไอที ขอเรียนเชิญผู้บริหาร หรือผู้ที่สนใจทำงานด้านบัญชี, ด้านทรัพยากรบุคคล, ด้านบริการลูกค้า (Call Center), […]