หลักสูตรเจรจาต่อรอง

การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ (อบรมวันที่ 26 มี.ค. 62)

สุดยอดการเป็นวิทยากร TRAIN THE TRAINER (อบรมวันที่ 20 มี.ค. 62)

การจัดการคลังสินค้า

การบริหารและจัดการสินค้า WareHouse อบรมวันที่ 22 ก.พ. 62

 อบรมหลักสูตร นำเข้า ส่งออก

อบรมหลักสูตร นำเข้าส่งออก สินค้า อบรมวันที่ 25 ก.พ. 62 

ยอดนิยม เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย (8 ก.พ. 62) อ.สุกิจ

หลักสูตร การเขียนแผนธุรกิจให้ปัง ในยุค 4.0

New หลักสูตร การเขียนแผนธุรกิจให้ปัง ในยุค 4.0 (13 ก.พ. 62)
ราคา 3900 บาท

การเขียนแผนธุรกิจให้ปัง ในยุค 4.0

หลักการและเหตุผล

ที่มาของหลักสูตร

แผนธุรกิจ (BUSINESS PLAN) เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับผู้ประกอบการที่ริเริ่มจะก่อตั้งกิจการ แผนเหล่านี้เป็นผลสรุปหรือผลรวมแห่งกระบวนการคิดพิจารณา และการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนความคิดของผู้ประกอบการออกมาเป็นโอกาสทางธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจจะให้รายละเอียดต่างๆ ทั้งในแนวคิดการทำธุรกิจ เรื่องการตลาด การแข่งขัน กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ การคาดคะเนทางการเงินที่จะมีการพัฒนาผู้ประกอบการสามารถนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

อนึ่งในการเขียนแผนธุรกิจ ผู้ประกอบการธุรกิจต้องตระหนักอยู่เสมอว่า เมื่อเขียนแผนธุรกิจเสร็จ แผนดังกล่าวจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับธนาคารและสถาบันการเงิน รวมทั้งผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกิจ ให้มีความรู้สึกว่าผู้ประกอบการธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำสามารถเขียนแผนธุรกิจได้อย่างหลักเกณฑ์และขั้นตอน

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่เกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติที่ดี และมองเห็นประโยชน์ในการเขียนแผนธุรกิจ

หัวข้อเนื้อหาการบรรยาย

การเขียนแผนธุรกิจ

– เริ่มต้นการคิดธุรกิจ

– ตัวอย่างแนวคิดและธุรกิจ

– แนวคิด VALIDATED LEARNING

– การคิดแบบ LEAN

– MVP

– LEAN BUSINESS DESIGN

-THE BUSINESS MODEL CANVAS

– HOW?

– WHAT ?

– WHO ?

– MONEY ?

-WORK SHOP การเขียนแผนธุรกิจ BMC

-สรุป ถาม – ตอบข้อซักถาม

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป เข้าอบรมฟรีได้ 1 ท่าน

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

สถานที่อบรม: โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน