SD-02 Personal Productivity (การเพิ่มผลิตภาพตนเอง) (Facebook Live)14 พ.ค. 2563

SD-02 Personal Productivity (การเพิ่มผลิตภาพตนเอง) (Facebook Live)

รายละเอียด

– แนวคิดผลิตภาพ กับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน

– การเพิ่มผลิตภาพด้วยตนเองตามแนวทางของ Self AIMS

– การรู้จักและเข้าใจตนเอง (Self Awareness)​

แนวทางการจัดทำ และวิเคราะห์ Self SWOT เพื่อการพัฒนาตนเอง
– การสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ให้กับตนเอง (Self Initiation)​

หลักการพื้นฐานการจัดการกับวิธีคิดของตนเอง เพื่อแรงบันดาลใจ นำไปสู่การริเริ่มสิ่งใหม่ อย่างสร้างสรรค์
– การบริหารโอกาสของตนเอง (Self Management)​

แนวทางการบริหารเวลา และจัดลำดับความสำคัญ
– การสร้างสมดุลชีวิตสำหรับตนเอง (Self Sufficiency)

หลักการพื้นฐานในการสร้างความสมดุลชีวิต ทั้งกับตนเอง การทำงานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
– สรุปและถาม ตอบ

วันที่อบรม : 14/05/2020

ราคา : 1800

การติดต่อ : แผนกฝึกอบรม

Email : training@ftpi.or.th

Spread the love