ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

การเตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน

15/06/2023 @ 09:00 - 16:00

- 3365฿

การเตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน

รายละเอียด

หลักสูตร การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน
(Preparation of Junior Supervisor)

หลักการและเหตุผล
หัวหน้างานที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ถึงแม้ว่าผู้บริหารจะได้ประเมินแล้วว่ามีความเหมาะสม แต่เมื่อได้เข้ามาปฏิบัติงานจริง กลับพบว่า ขาดความเข้าใจในทักษะเรื่อง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ หรือจิตวิทยาในการเป็นผู้บังคับบัญชา เท่าที่ควร ทำให้การบังคับบัญชาลูกน้อง และการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ มีประสิทธิภาพลดลง
ดังนั้น หลักสูตรนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมทั่วไป สำหรับพนักงานที่กำลังจะก้าวสู่การเป็นหัวหน้างานเพื่อเป็นกำลังสำคัญขององค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เตรียมพร้อมที่จะเก้าสู่การเป็นหัวหน้าที่มีประสิทธิภาพ” ตลอดจนมีความเข้าใจถึงพฤติกรรม การกระทำต่าง ๆ ในตนเองที่ถูกต้องและเหมาะสมกับตำแหน่ง
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึง “บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ” ที่ฝ่ายบริหาร
คาดหวังและลูกน้องพึงปรารถนา ซึ่งจะช่วยให้การทำงานและการอยู่ร่วมกันของทุกฝ่าย
เป็นไปอย่างราบรื่นและสงบสุขด้วยดี
๓. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ที่จะใช้เพื่อควบคุมงานและบริหารกำกับ
ดูแลบุคคลในหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อ
งานในหน้าที่รับผิดชอบ ก่อนเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ
๔. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบังคับบัญชาระบบงานและบุคคลในหน่วยงานที่ตนเองกำกับดูแลให้
ประสบความสำเร็จในทุกวิถีทางรวมทั้งแผนงานต่างๆ ในหน่วยงานสามารถดำเนินการเป็นไป
ตามที่ฝ่ายบริหารต้องการ

ข้อหัวการอบรม
๑. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่จะเป็นหัวหน้างาน
๒. การพัฒนาตนเองสู่การเป็นหัวหน้างาน
๓. การสร้างภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างานระดับต้น
๔. จิตวิทยาในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
๕. การเข้าใจพฤติกรรมของฝ่ายบริหาร ลูกน้อง และเพื่อนร่วมงาน

๖. หัวหน้างานกับการสื่อสาร และประสานที่มีประสิทธิภาพ
๗. ศิลปะสอนงาน การมอบหมายงานและการติดตามงานอย่างได้ผล
๘. เทคนิคในการจูงใจ และโน้มน้าว หัวหน้าและลูกน้อง
๙. เทคนิคการนำเสนองานผู้บังคับบัญชา
๑๐. การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับหัวหน้างาน
๑๑. การสร้างความศรัทธาและความน่าเชื่อถือแก่ลูกน้อง

กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานทั่วไป หรือพนักงานที่เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน
วิธีการอบรม
บรรยาย / Workshop / ฝึกปฏิบัติ / เกม กิจกรรม

วัน/เวลา/สถานที่
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.
สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมฯ อมตะซิตี้ อ.เมือง ชลบุรี
ค่าลงทะเบียน (สถาบันไม่ได้จดภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ท่านละ 4,500 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 135 บาท จ่ายสุทธิ 4,365 บาท
ถ้าสมัคร 2 ท่านขึ้นไป
ชำระเพียงท่านละ 3,500 บาท
หักภาษี ณ ที่จ่าย 135 บาท
จ่ายสุทธิ 3,365 บาท (หน่วยงานที่ต้องการส่งอบรมจำนวนมากจะลดราคาเป็นพิเศษ)
(อัตรานี้ รวมเอกสาร อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน 1 มื้อ)

วิธีการสมัคร
1. สมัครได้ที่ sanuphan@gmail.com หรือแอดไลน์ 0899272797 หรือโทรศัพท์ 089-927-2797
2. แจ้งชื่อบริษัทที่จะให้ออกใบเสร็จรับเงิน / ที่อยู่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เบอร์ติดต่อ /
ชื่อผู้ประสานงาน / ชื่อผู้เข้าอบรม / ตำแหน่ง
3. เมื่อได้รับรายชื่อแล้ว ทางสถาบันจะจัดส่ง Invoice พร้อมรายละเอียดการชำระเงินมาให้
4. บริษัทฯ ชำระเงินตามวันที่ทางสถาบันกำหนดไว้
5. ให้ผู้เข้าอบรมนำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ) มาให้สถาบันในวันอบรม และรับใบเสร็จรับเงินกลับไป

วิทยากรผู้บรรยาย
อาจารย์สานุพันธ์ ใบศรี
ประธานเจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนาบุคลากร โปร สมาร์ท
วิทยากรประจำ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท.
อดีต ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ซันโย เซมิคอนดัคเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
อดีต ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ยูสตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่อบรม (Onsite หรือ Online)

สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมฯ อมตะซิตี้ อ.เมือง จ.ชลบุรี

ราคา

3365

วันที่อบรม

06/15/2023

การติดต่อ

อาจารย์สานุพันธ์ ใบศรี

Email

sanuphan.b@gmail.com

Details

Date:
15/06/2023
Time:
09:00 - 16:00
Cost:
3365฿
Event Categories:
,

Organizer

อาจารย์สานุพันธ์ ใบศรี
Email
sanuphan.b@gmail.com

Details

Date:
15/06/2023
Time:
09:00 - 16:00
Cost:
3365฿
Event Categories:
,

Organizer

อาจารย์สานุพันธ์ ใบศรี
Email
sanuphan.b@gmail.com
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ