ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

หลักสูตร เทคนิคการทำ Training Roadmap & IDP Based on Competency

May 10

Public Training ยืนยันจัด หลักสูตร เทคนิคการทำ Training Roadmap & IDP Based on Competency  10 พฤษภาคม 2567

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีหลักการ แนวคิดการจัดทำTraining Roadmap& IDP Based on Competencyอย่างมีระบบ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกทักษะ ลงมือปฏิบัติการบริหารจัดการTraining Roadmap & IDP Based on Competencyตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำไปประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการบุคลากรได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

ประเด็นการสัมมนา

ภาคเช้าTraining Road Map

 1. ความสำคัญของ Training Road Mapและทำเพื่ออะไร
 2. องค์ประกอบ รูปแบบของTraining Road Map
 3. ขั้นตอนการจัดทำ Training Road Map
 4. วงจรการฝึกอบรม การพัฒนาบุคลกร และการวางแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • การกำหนด นโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์การฝึกอบรม
 • การวิเคราะห์หาความจำเป็นในการฝึกอบรม และพัฒนา
 • การกำหนดกรอบระยะเวลาของการดำรงตำแหน่ง
 • การกำหนดหลักสูตรฝึกอบรม และพัฒนา
 • กำหนดหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับความรู้ และทักษะในงาน
 • กำหนดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการพัฒนางาน
 • กำหนดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อรองรับความก้าวหน้าในอาชีพ
 • การจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนารายบุคคล (IDPs)
 • การประเมินหาช่องว่างความสามารถ (CGA)
 • การประเมิน และการติดตามผลการฝึกอบรม และพัฒนา
 1. WORKSHOP :การเชื่อมโยงTraining Road Mapกับระบบการบริหารบุคลากร

ภาคบ่ายIDP Based on Competency

 1. ความเข้าใจเกี่ยวกับCompetencyและการเชื่อมโยง
 • Core Competency (CC)
 • Functional Competency (FC)
 • Supervisory Competency (SC)
 • Managerial Competency (MC)
 1. การกำหนดCore FunctionalและManagerial Competency
 2. การกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมตามระดับของ Competencyโดยแบ่งเป็นหลักสูตรด้านCC Course, FC CoursesและMC Coursesและให้เนื้อหาอยู่ในขอบเขตของJD
 3. WORKSHOP :ฝึกการเขียน Competency Based Training Roadmapพร้อมนําเสนอ
 • การวางผังTRMของแต่ละตำแหน่ง และประมาณการค่าใช้จ่ายฝึกอบรม
 • ระยะเวลาของตำแหน่งงานกับความก้าวหน้าในอาชีพ Career Path
 • การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP: Individual Development Plan)โดยใช้Competency
 • การประเมินและติดตามผลIDPรวมถึงFeedback
 1. ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเมื่อต้องนำCompetencyไปใช้ในการพัฒนาบุคลลากร

 

วิธีการฝึกอบรม– สัมมนา

เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop)เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

{ การบรรยาย     { กิจกรรม และเกม   { การแสดงออก

{ กลุ่มสัมพันธ์     { การแสดงความคิด ถาม- ตอบ

 

วิทยากรนำการสัมมนา

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง (อ.ปีเตอร์/ดร.ปื๊ด)

 • Managing Director : PLAN ANDWORK CENTER
 • ที่ปรึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร: DE WISDOM Training Institute
 • ที่ปรึกษาอิสระพัฒนาพนักงานขายและพนักงานสัมพันธ์ลูกค้าด้วยกระบวนการ

Sales Consultant, Customer Service and Call Center Assessment or Development Center

 • ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบหลักสูตร และเครื่องมือสำหรับการพัฒนาบุคลากรมากกว่า10ปี

อดีตที่ทำงาน

 • ที่ปรึกษาอาวุโสด้านพัฒนาบุคลากร Adecco Consulting Limited (Thailand)
 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลาการThailand Duty Free Shop Co., Ltd. (ททท.)
 • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลKing Power Duty Free Co., Ltd.(เอกชน)
 • ผู้จัดการฝ่ายบริการส่วนหน้า และผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมBangkapi Royal Rose Hotel

Kasikorn Thai Bank, Ambassador Hotel Bangkok

การศึกษา

-ปริญญาเอก สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  (HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 ชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสอนงานของหัวหน้างานในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ไทย

A Development of theCoaching Training Curriculum for Supervisor in Thai Electronic Industries.

-ปริญญาโท สาขาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  (HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

-ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(ENGLISH COMMUNICATION ART)

 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ศิษย์เก่าดีเด่นปี พ.ศ.2539 รางวัลนพรัตน์เชิดชูเกียรติ ประเภทผู้ให้บริการสังคม

Certificated to Mini Master of Management (MMM) NIDA

Certificated toService Plus as Service Training for Trainer

DDI-Development Dimensions International (Thailand)

Certified to DJ Professional Training KPN MUSIC ACADEMY

รูปเเบบ Public Training

ราคา โปรโมรชั่น  3,900 บาท/วัน

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ