ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

หลักสูตร อ่านงบการเงินให้เป็นเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ

March 27

Public Training หลักสูตร อ่านงบการเงินให้เป็นเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ อบรม 27 มีนาคม 2567

ในโลกยุคที่อยู่ในภาวะไร้พรมแดน และการสื่อสารและการรับรู้ถึงข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการผู้บริหารขององค์กรจะต้องปรับตัวเองให้ทันต่อเหตุการณ์และรองรับสถานะการณ์การแข่งขันที่รุนแรงตลอดเวลา ไม่เพียงแต่ตัวผู้บริหารเอง ทางด้านพนักงานทุกคนในองค์ กรต้องปรับตัวปรับความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และการแข่งขัน และแนวความคิดที่สำคัญคือจะต้องสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยใส่ความรู้ ต่างๆ ทางด้านการจัดการ การตลาด การผลิต บุคล และแนวความคิดที่สำคัญซึ่งขาดเสียไม่ได้ คือ ทางด้านการบัญชีและการเงิน ซึ่งเป็นหัวใจที่สำคัญขององค์กร และประเด็นที่สำคัญคือ ปัจจุบันผู้บริหารที่ไม่ใช่สายการเงินจำเป็นอย่างมากที่จะต้องเข้าใจความรู้พื้นฐานทางด้านการงเงิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการตัดสินใจเชิงธุรกิจ

Objectives

 1. เพื่อให้พนักงานที่ไม่ใช่สายบัญชีการเงิน มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในการอ่านรายงานทางการเงิน คือ งบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด
 2. เพื่อมีความรู้ในการวิเคราะห์พื้นฐาน และวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน ในรายงานทางการเงิน
 3. เพื่อเข้าใจกระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมจากหาแหล่งเงินทุน กิจกรรมจากการลงทุน
 4. เพื่อเกิดความเข้าใจความเสี่ยงจากการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
 5. เพื่อมีพื้นฐานการตัดสินใจการลงทุนในโครงการ
 6. เพื่อมีพื้นฐานในการบริหารสภาพคล่องในส่วนสินทรัพย์หมุนเวียน และหนี้สินหมุนเวียน
 7. เพื่อมีพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม

หัวข้อการอบรม/สัมมนา (09:00-16:00น.)

 1. ทำไมต้องจึงต้องเป็นรายงานทางการเงิน
  Work shop & Coachingให้เห็นถึงประโยชน์ของการตัวเลขทางการเงิน ทั้งในส่วนของงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสด
 1. อธิบายพื้นฐาน
 • รายการที่สำคัญใน งบฐานะการเงิน ประกอบด้วย สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ
 • รายการที่สำคัญในงบกำไรขาดทุน
 • รายการในงบการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสด

Work shop & Coachingตัวอย่าง พร้อมทั้งตั้งคำถามให้เกิดการเรียนรู้

 1. การอ่านและการนำไปใช้ ในส่วนของการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
 • กลุ่มสภาพคล่ออง
 • กลุ่มการบริหารสินทรัพย์
 • กลุ่มการบริหารหนี้สิน
 • กลุ่มความสามารถในการทำกำไร
 1. ความสำคัญของการบริหารสภาพคล่อง

Work shop & Coachingเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการบริหารสินทรัพย์หมุนเวียน และหนี้สินหมุนเวียน ให้เกิดมี ประสิทธิภาพและมีสภาพคล่องในการดำเนินงาน

 1. การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน

Work shop & Coachingเพื่อให้เกิดความเข้าใจพื้นฐานในการวิเคราะห์พฤติกรรมค่าใช้จ่ายคงที่ ค่าใช้จ่ายผันแปร อันนำไปสู่ผลลัพธ์เรื่องจุดคุ้มทุน ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจด้านการขายและการผลิต

Training Method

         บรรยาย   Workshop สามารถนำไปอ่านและวิเคราะห์ได้

ผู้เข้าสัมมนา

      พนักงาน และผู้บริหารระดับต้นขึ้นไป ที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านบัญชีการเงิน

วิทยากร                      อาจารย์เหรียญชัย  นำชัยศรีค้า

รูปเเบบ Public Training

ราคา โปรโมรชั่น  3,900 บาท/วัน

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ