ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคลากรมืออาชีพ

March 29

ยืนยันจัด  หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคลากรมืออาชีพ (HR New Comer) อบรม 29 มีนาคม  2567

หลักการและเหตุผล (Introduction)

นักบริหารทรัพยากรมนุษย์มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและก่อประโยชน์ให้องค์การสามารถดำเนินงานไปได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ มีความแข็งแรงและความสามารถในการเติบโต แข่งขันได้ โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลง ความผันผวน ความไม่แน่นอนเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และมีความก้าวล้ำหน้าของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการได้เปรียบทางการแข่งขัน ความสำเร็จ และความล้มเหลวขององค์การ เป็นทั้งนักพัฒนา และนักบริหารดูแล “คน” ในองค์การทั้งในเชิงศาสตร์และศิลป์ เพื่อให้บุคลากรได้ทำงานสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีคุณภาพ ส่งมอบผลงานที่ดีให้แก่องค์กร ดังนั้น หลักสูตรนี้จะตอบโจทย์ผู้ที่กำลังก้าวเข้ามามีบทบาทใหม่และสำคัญในการเป็นนักบริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ และสามารถก้าวหน้าเติบโตต่อเนื่องในสายงานนี้ได้อย่างแท้จริง

ปัจจุบันกลยุทธ์การแข่งขันทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง อาทิ การแข่งขันด้านยอดขาย การแข่งขันด้านเทคโนโลยี และการแข่งขันด้านต้นทุน ดังนั้นฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเปรียบเสมือนตัวแทนผู้บริหารในการบริหารทรัพยากรที่นับเป็นต้นทุนสูงที่สุดภายในองค์กร
หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคคลมือใหม่ (HR Newcomer) เน้นความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ พร้อมทั้งเครื่องมือ วิธีการ และเทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล อีกทั้งสามารถสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ (Objective )
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำหลักการและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์สาเหตุและสามารถแก้ไขปัญหาการบ…

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน
 • ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล
 • บุคคลทั่งไปที่สนใจพัฒนาตนเอง

หัวข้ออบรม

 • ความสำคัญของการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
   วิวัฒนาการและภาพรวมการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันถึงอนาคตเทคนิคการสรรหาคัดเลือกบุคลากรให้ได้คนที่เหมาะสมกับองค์การ (RECRUIT AND ION)การวางแผนและพัฒนา (DEVELOPMENT)การบริหารผลการปฏิบัติงาน (PERFORMANCE MANAGEMENT)การบริหารค่าตอบแทน (COMPENSATION MANAGEMENT)การบริหารขีดสมรรถนะเพื่อการสรรหาคัดเลือก การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการสืบทอดตำแหน่งงาน 

ด้านกลยุทธ์  (Strategy)

ด้านการวางแผน  (Planning)

ด้านแรงงานสัมพันธ์  (Labour Relation)

ด้านสวัสดิการและค่าตอบแทน (Com & Ben)

 • การบริหารงาน HRD

ด้านการพัฒนารายบุคคล  (ID)

ด้านการพัฒนาการเติบโต  (CD)

ด้านการพัฒนาโครงสร้างองค์กร  (OD)

ด้านการพัฒนาระบบการประเมินผล  (ED)

 • เทคนิคการ Recruit อย่างตรงประเด็น
 • เทคนิคการ Select ให้โดนใจหน่วยงาน
 • เทคนิคการ Engagement แบบแนบเนียน
 • เทคนิคการ Retention ตรงตามต้องการ
 • สิ่งที่ HR ไม่ควรพลาด
 • ปัญหาการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เกิดขึ้นบ่อย
 • วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญาหาการบริหารทรัพยากรบุคคล

Workshop1 : Change Your Mind

Workshop2 : วิเคราะห์การบริหารงาน HRM

Workshop3 : วิเคราะห์การบริหารงาน HRD
Workshop4 : Break the wall Development

 

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 • การบรรยาย 40%
 • กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%
 • กรณีศึกษา 10%

รายละเอียดการดำเนิน

 • 6 ชั่วโมง

วิทยากรบรรยาย (Lecturer)

 

 • อาจารย์กัณฑ์อเนก เอี่ยมปัญญาสกุล

กำหนดการ  วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น.

สถานที่ โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 BTS อโศก กทม.

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

 

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ