ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

หลักสูตร การพัฒนาทักษะพนักงานปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ

26/05/2023

- 3900฿

หลักสูตร การพัฒนาทักษะพนักงานปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ อบรม 26 พฤษภาคม 2566

ในสภาวการณ์ที่การดำเนินธุรกิจปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง และการประสบปัญหากับภาวะโควิด-19 ที่ผ่านมา ยังคงต้องดำเนินธุรกิจภายใต้ New Normal ซึ่งต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อรองรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง การผกผันทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจสังคม ที่สำคัญที่สุดคือการให้พนักงานทุกคนในองค์การ มีเป้าหมายร่วมกัน มีความมุ่งมั่นผูกพันต่อองค์การ มีการทำงานเป็นทีม มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีจิตสำนึกในด้านคุณภาพ กิจกรรมเพิ่มผลผลิต การใช้ทรัพยากรบริษัทฯ อย่างคุ้มค่า และที่สำคัญต้องมีการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนคิดเสมือนหนึ่งว่าตนเป็นเจ้าของกิจการ ตระหนักอยู่เสมอว่าความอยู่รอดขององค์การขึ้นอยู่กับพนักงานทุกๆ คน พร้อมทั้งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ความเข้าใจในบทบาท การเรียนรู้ทั้ง Up skill Re Skill มีแผนงานและความรู้ความสามารถของบุคลากร ยิ่งขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำงานร่วมกันของผู้ร่วมงานในองค์การนั้นด้วย ประกอบกับการทำงานนั้นมักจะพบเสมอว่ามีความขัดแย้งเนื่องมาจากความไม่เข้าใจกันทั้งๆที่บุคคลเหล่านั้นเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าแต่ละคนไม่เข้าใจตนเองและไม่เข้าใจผู้อื่น ไม่สามารถปรับตัวเองให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานและสภาพแวดล้อมได้ ขาดทักษะในการประสานงาน และการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี พฤติกรรมเหล่านี้หากเกิดขึ้นในหน่วยงานจะทำให้บุคลากรทำงานไม่เต็มศักยภาพ ปัญหาดังกล่าวหากมีการแก้ไขที่ถูกวิธี กล่าวคือการสนับสนุนและพัฒนาให้บุคลากรเข้าใจถึงวิธีการทำงานเป็นทีม มีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น เข้าใจในสถานการณ์ ปรับตัวเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และเข้าใจในความแตกต่างของคน จะทำให้การพัฒนาทีมงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้าอบรมเข้าใจการเปลี่ยนแปลง และการปรับตัวในการทำงานที่เกิดขึ้นในยุค New Normal รวมถึงการปรับแนวคิด ทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกัน
2. ผู้เข้าอบรมเข้าใจความคาดหวังขององค์การต่อพนักงานในการทำงาน บทบาทคาดหวังที่พนักงานต้องมีต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนพนักงาน
3. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะที่ต้องพัฒนาทั้ง Re skill และ Up skill การทำงานที่ได้รับมอบหมาย หรืองานที่รับผิดชอบให้ได้ประสิทธิภาพตามเป้าหมาย
4. ผู้เข้าอบรมเข้าใจทักษะการปฏิบัติงานให้ได้ผลงานตามเป้าหมาย

หัวข้อการอบรม
1. เรียนรู้เข้าใจการเปลี่ยนแปลง และการปรับตัวในการทำงานที่เกิดขึ้นในยุค New Normal รวมถึงการปรับแนวคิด ทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกัน (Growth Mindset)
2. เรียนรู้ใจความคาดหวังขององค์การต่อพนักงานในการทำงาน บทบาทคาดหวังที่พนักงานต้องมีต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนพนักงาน
3. เรียนรู้ความหมายและความเข้าใจในงาน ทักษะที่ต้องพัฒนาตนเองทั้ง Re skill และ Up skill การทำงานที่ได้รับมอบหมาย หรืองานที่รับผิดชอบให้ได้ประสิทธิภาพตามเป้าหมาย
4. เรียนรู้บทบาทของพนักงานมืออาชีพที่องค์กรคาดหวัง และการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพ
5. เรียนรู้ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเมื่อมีข้อบกพร่องผิดพลาด หรือการสูญเสียของชิ้นงาน และการขาดความรอบคอบในการทำงาน
6. เรียนรู้การส่งงานต่อไปยังเพื่อนร่วมงานและการสื่อสารในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
7. เรียนรู้การเข้าใจความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร และการสร้างสัมพันธภาพ การทำงานเป็นทีมในองค์กร
8. เรียนรู้ความเข้าใจในกติกา กฎระเบียบ วินัยในการปฏิบัติงานร่วมกันในองค์กร
9. เรียนรู้ความเข้าใจ และวิธีการในการใช้เวลา จัดลำดับความสำคัญของการทำงานให้ได้ประสิทธิภาพ
10. สรุป และถาม-ตอบ

กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรในองค์กร

รูปแบบการสัมมนา (แบบ ACTIVITY BASED LEARNING)
1. การบรรยายแบบมีส่วนร่วม 40 %
2. ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 60 %
ระยะเวลาอบรม :
จำนวน1 วัน ต่อ 1 รุ่น ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.
ผู้เข้าอบรมไม่เกิน 25-35 ท่าน ต่อรุ่น

ราคา โปรโมรชั่น 3,900 บาท/วัน

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Line id : @inwtraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

Details

Date:
26/05/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Details

Date:
26/05/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ