ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

หลักสูตร ข้อกำหนด การตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015 (INTERNAL AUDIT ISO 9001:2015)

July 16

ยืนยันจัด หลักสูตร ข้อกำหนด การตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015 (INTERNAL AUDIT ISO 9001:2015) อบรม  16 กรกฎาคม 2567

 

หลักการและเหตุผล (Introduction)

ISO 9001 เป็นระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่ด้วยประการที่ข้อกำหนดตามระบบการบริหารคุณภาพ (Quality Management System Requirements)  นั้นได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ และองค์กรควรจะได้ Update บุคลากรที่ต้องทำงานภายใต้ระบบบริหารคุณภาพเวอร์ชั่นเดิม เพื่อให้เข้าใจและปฏิบัติตามข้อกำหนดตามระบบการบริหารคุณภาพได้อย่างถูกต้อง

การตรวจประเมินที่ไม่มีประสิทธิภาพอาจส่งผลกระทบในเรื่องของคุณภาพสินค้าและบริการเช่น ส่งผลด้านการผลิต  ความไม่พอใจของลูกค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดความสอดคล้องของระบบคุณภาพ ฉะนั้นการตรวจประเมินภายในจึงมีความจำเป็นที่ผู้ตรวจภายในจะต้องมีทักษะ การเพิ่มความสามารถในการตรวจประเมินภายในของท่าน การสร้างความเชื่อมั่นในระบบและกระบวนการต่างๆไม่ว่าจากกระบวนการผลิต กระบวนการควบคุมภายใน

หลักสูตรนี้เน้นให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้าใจในหลักการประเมิน การรายงานความสอดคล้องและการดำเนินการของกระบวนการตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015 สามารถเรียนรู้วิธีการ การเริ่มต้นการตรวจประเมิน การเตรียมการ และการดำเนินกิจกรรมการตรวจประเมิน กิจกรรมการติดตามดำเนินแก้ไข

 

วัตถุประสงค์ (Objective)

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ทางทฤษฎีและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง จากวิธีการซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้ว
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจในแนวทางการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 19011
 3. เพื่อให้การตรวจประเมินระบบ ISO 9001 ภายในองค์กร ดำเนินไปอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
 4. เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม
  มีคุณสมบัติเป็นผู้ตรวจประเมิน
  ระบบบริหารคุณภาพภายใน

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • ผู้ที่เกี่ยวข้องในการวางตรวจประเมิน การรักษา การกำกับดูแล มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015)

 

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

 • ข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001
  ความรู้ทั่วไปกับการปรับเปลี่ยนมาตรฐาน
  ขั้นตอนการพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ
  ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015 (อธิบายตามข้อกำหนดทีละประเด็น)
  Workshop การทำกิจกรรมเสริมทักษะในการเข้าใจเนื้อหา
  ความเป็นมาของระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
  ความเป็นมาของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
  หลักปรัชญาของระบบมาตรฐานสากล Management Principle
  วงจรPDCAกับระบบมาตรฐานสากล
  บทที่2:การควบรวมระบบISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
  ความหมายของการควบรวมระบบ Integrated Management System
  สาเหตุของการควบรวมระบบ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
  ประโยชน์ที่ได้รับจากการควบรวมระบบ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
  เบรก
  ข้อกำหนดตามระบบISO 9001:2015และISO 14001:2015
  บริบทขององค์กรContext of the Organization
  ความเป็นผู้นำLeadership
  การวางแผนPlanning
  การสนับสนุนSupport
  การปฏิบัติการOperation
  การประเมินสมรรถนะPerformance Evaluation
  การปรับปรุงImprovement
  พักกลางวัน
  ช่วงบ่าย การตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015
  คำจำกัดความของการตรวจประเมินคุณภาพ “ System Audit
  ประเภทของการตรวจประเมิน
  วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน
  บทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
  วงจรการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
  พักเบรก
  การวางแผนการตรวจประเมิน
  การเตรียมการตรวจประเมิน
  การดำเนินการตรวจประเมิน
  การติดตามผลการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันการเกิดซ้ำ
  สรุปการเรียนรู้สรุปตอบคำถาม

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

 • 6 ชั่วโมง

 

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 • การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที
 • การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ

 

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ