ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

ยืนยันจัดอบรม หลักสูตร การวางระบบมาตรฐานการจัดการสารปนเปื้อนในองค์กร

March 1

Public Training ยืนยันจัดอบรม หลักสูตร การวางระบบมาตรฐานการจัดการสารปนเปื้อนในองค์กร ตามระเบียบข้อบังคับด้านวัสดุในผลิตภัณฑ์ (Products Material Regulatory) และการตีความข้อกำหนด Material Classification ในระบบรายงานข้อมูลวัสดุสากล (IMDS) ภาคปฏิบัติ อบรม 1 มีนาคม 2567

 

 

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้า ผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามและจัดทำระบบมาตรฐานการจัดการในองค์กรตามกฎระเบียบที่ว่าด้วยเรื่องการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ของตนเอง รวมถึง Supply chain ตลอดจนข้อกำหนดสารเคมีชนิดอื่นๆ ที่ทาง OEM และหน่วยงานที่ทำการควบคุมและบังคับใช้กฎหมาย ได้ประกาศฯ ควบคุม หรือห้ามใช้ ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ทุกบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ข้อกำหนดการควบคุมสารปนเปื้อน SOC / ELV / RoHs 1.0 / RoHs 2.0 / REACH Annex VI / XV / XIV / AVII / SVHC / PFOS / PFOA / DMF / VOC / MDA / SCCPs / POPs / Prop65 / ELV Annex II / ELV Waste Packaging Waste / Lead in Solder / CMR / GADSL / IMDS / IMDS-a2 / IMDS-AI / CAMDS / CDX etc. ข้อกำหนด 3R (Reuse / Recycle / Recovery) Recyclability และ Recoverability ตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 22628

หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้ลงมือปฏิบัติจริงในการเตรียมการและการจัดวางระบบมาตรฐานการจัดการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ในองค์กรของตัวเอง และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถยกระดับองค์กรในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเป็นขั้นตอนทั้งผู้ส่งมอบชิ้นส่วน (Suppliers) และลูกค้า (Customers) รวมถึงการเตรียมรองรับการ Audit จากคู่ค้า

หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักเกณฑ์ในการจำแนกประเภทของวัสดุ (Material) ที่ใช้ในการผลิตชิ้นงานได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนด Material Classification ในระบบรายงานข้อมูลวัสดุสากล International Material Data System (IMDS)

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

เพื่อให้เข้าใจและสามารถจัดทำระบบมาตรฐานการจัดการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ในองค์กร ผู้ส่งมอบชิ้นส่วน (Suppliers) และลูกค้า (Customers) ได้อย่างถูกต้อง
เพื่อให้เข้าใจหลักเกณฑ์ในการจำแนกประเภทของวัสดุตามข้อกำหนดในระบบรายงานข้อมูลวัสดุสากล International Material Data System (IMDS) ได้อย่างถูกต้อง
หัวข้อการฝึกอบรม

· หลักการและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในการควบคุมสารปนเปื้อนผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

– ข้อกำหนดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA)

– ข้อกำหนด Carbon Footprint for Product : CFP

– ข้อกำหนด Carbon Footprint for Organization : CFO

– ข้อกำหนดการจัดการควบคุมข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับ ISO 50001

· หลักการและข้อกำหนดในการควบคุมสารปนเปื้อนผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ SOC / ELV / RoHs 1.0 / RoHs 2.0 / REACH Annex VI / XV / XIV / AVII / SVHC / PFOS / PFOA / DMF / VOC / MDA / SCCPs / POPs / Prop65 / ELV Annex II / ELV Waste Packaging Waste / Lead in Solder / CMR / GADSL / IMDS / IMDS-a2 / IMDS-AI / CAMDS / CDX etc. ข้อกำหนด 3R (Reuse / Recycle / Recovery) Recyclability และ Recoverability ตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 22628

· ข้อกำหนด 76/769/EC

· ขั้นตอนการจัดทำ Organization SOC เพื่อยื่นขออนุมัติ

· การดำเนินการวางระบบ QMS การควบคุมสารปนเปื้อนในองค์กร

· การดำเนินการควบคุม SOC กับผู้รับจ้างช่วงผลิต (Suppliers)

· การจัดทำ Flow chart การจัดการความผิดปกติ เกี่ยวกับเรื่อง SOC

· การทบทวนระเบียบปฏิบัติการเรื่องการควบคุมการเปลี่ยนแปลงด้าน SOC ระหว่างลูกค้า และ Suppliers

· บทบาทหน้าที่ การดำเนินการและความสำคัญของแต่ละส่วนงาน

· การเขียน Job Description ของผู้รับผิดชอบสารปนเปื้อน

· การเขียน Job Description ของแผนกควบคุมสารปนเปื้อน

· แนวทางการเขียน QM / Suppliers Manual / Procedure / WI / เพื่อควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ขององค์กร

· แนวทางการจัดทำ Check sheet Audit Suppliers ด้าน SOC

· การจัดทำรายงานการควบคุมสารปนเปื้อนตามมาตรฐานสากลเพื่อยื่นอนุมัติ

· หลักเกณฑ์การจำแนกประเภทของวัสดุ (Material Classification) 9 Classification ในระบบรายงานข้อมูลวัสดุสากล International Material Data System (IMDS) ตามข้อกำหนดของอุตสาหกรรมยานยนต์

Classification :

1. Steel and iron materials

2. Light alloys, cast and wrought alloys

3. Heavy metals, cast and wrought alloys

4. Special metals

5. Polymer materials

6. Process polymers

7. Other materials and material compounds (scope of mixture)

8. Electronics / electrics

9. Fuels and auxiliary means

· วิธีการคำนวณปริมาณสารเคมีในผลิตภัณฑ์

– สารเคมีกลุ่มไม่เปิดเผย (Misc., not to declare)

– สารเคมีกลุ่ม SVHC

– กลุ่มสารเคมีที่เป็นความลับในพลาสติกมาสเตอร์แบทช์ (Confidential Substances in Plastics Masterbatches

Work shop

– จัดเตรียม Organize แผนกและผู้รับผิดชอบการควบคุมสารปนเปื้อน

– เขียน Procedure / WI การควบคุมสารปนเปื้อนช่วงผลิตภัณฑ์ใหม่ (New model) จนถึง 4M Change

– จัดทำ Check sheet การควบคุมสารปนเปื้อนสำหรับ Audit ผู้ส่งมอบ (Suppliers)

– เขียน Job Description ของผู้รับผิดชอบการควบคุมสารปนเปื้อนประจำองค์กร

วิทยากร : อาจารย์พิทักษ์ บุญชม

ประวัติการศึกษา

– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น (ไทย–เยอรมัน) สาขาเครื่องกล

ประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาหกรรม

– ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ บริษัท YOUNGSIN METAL (THAILAND)

– หัวหน้าวิศวกรอาวุโสฝ่ายประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัท มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

– หัวหน้าฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ บริษัท แอดวิคส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

– หัวหน้าฝ่ายวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และควบคุมคุณภาพ บริษัท มาคิตะ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

– หัวหน้าฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)

– หัวหน้าโครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และรักษาการหัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำกัด

– วิศวกรฝ่ายควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ (SOC, ELV, RoHS, REACH – SVHC, IMDS, PFOS, PFOA, DMF, Etc.) บริษัท ไทยซัมมิท มิทซูบะ อิเล็กทริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ประสบการณ์ฝึกอบรมต่างประเทศ

– ศึกษาดูงาน / ฝึกอบรมหลักการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ขั้นสูงและเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาและเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาหาสาเหตุผลิตภัณฑ์ขั้นสูง ที่บริษัท มาสด้า คอร์ปอเรชั่น ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 4 เดือน

– ศึกษาดูงาน / ฝึกอบรมหลักการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ขั้นสูงที่บริษัท ยังซิน เมทัล จำกัด ณ ประเทศเกาหลีใต้ เป็นเวลา 45 วัน

กำหนดการ วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่ โรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ

 

รูปเเบบ Public Training

ราคา โปรโมรชั่น  3,900 บาท/วัน

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

 

 

Details

Date:
March 1
Event Category:

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

Details

Date:
March 1
Event Category:

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ