ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

หลักสูตร ความรู้ด้านบัญชีต้นทุนเเละภาษี

February 29

- 2500฿

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ความรู้ด้านบัญชีต้นทุนเเละภาษี อบรม 29 กุมภาพันธ์ 2567

(1 วัน)

โดย

ดร.พลกฤต  โสลาพากุล

 

 

หลักการและเหตุผล (Introduction)

ปัจจุบันมาตรการและกฎระเบียบทางภาษีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และสลับซับซ้อนขึ้นตามทิศทางการค้าการดำเนินธุรกิจแต่ละประเภท และการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของแต่ละกิจการมีความแตกต่างกัน บุคคลที่เกี่ยวข้องด้านการบัญชีและผู้ประกอบการจึงจำเป็นจะต้องรู้และเข้าใจข้อกำหนดทางภาษี ซึ่งเกี่ยวพันกับการจัดทำรายงานทางการเงินอีกทั้งการวางแผนภาษีที่ดี

นอกจากจะช่วยให้ชำระภาษีได้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วยังช่วยรักษาผลประโยชน์ขององค์กรในการดูแลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีอีกด้วย

เพื่อเป็นการลด ข้อผิดพลาดงานด้านบัญชีและภาษีอากรจำเป็นที่ฝ่ายภายในกิจการจะต้องมีการปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันเพื่อป้องกันปัญหาทางภาษีอากรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 

วัตถุประสงค์ (Objective)

1.        เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนภาษีทั้งระบบ

2.      เพื่อให้กิจการได้รับประโยชน์สูงสุด ลดต้นทุนให้ต่ำลงภายใต้เงื่อไขที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นการวางแผนอย่างรัดกุมเพื่อป้องกันภาระที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของกิจการ

3.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจประเภทภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติและเข้าใจวิธีการคำนวณ

4.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการเสียภาษีที่สอดคล้องกับกิจกรรมขององค์กร

5.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผลเสียภาษีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและประหยัด และป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

6.      เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจวงจรภาษีอากรทั้งระบบ สามารถนำช่องว่างและแง่มุมของภาษีมาวางแผนให้ประหยัดภาษีมากที่สุด

 

 

 

 

 

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

·       นักบัญชี เจ้าของกิจการ ผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านบัญชีต้นทุนและภาษีอากร

 

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

·       ภาษีมูลค่าเพิ่ม

·       ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

·       ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

·       ภาษีเงินได้นิติบุคคล

·       ภาษีธุรกิจเฉพาะ

·       อากรสแตมป์

·       การวางแผนภาษีด้านรายได้

·       การวางแผนภาษีด้านรายจ่าย

·       การคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลมาตรา 65 ทวิ และ 65 ตรี

·       ปัญหาการยื่นแบบและการชำระภาษี

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

·       6 ชั่วโมง

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

·       การบรรยาย  การสาธิต  กิจกรรมการเรียนรู้  และ การอภิปรายกลุ่ม

อุปกรณ์ที่ใช้ :Other

– LCD       – Flip Chart    – Microphone    – Classroom and Workshop

 

ราคา โปรโมรชั่น 3,900 บาท/วัน

สมัคร 3 ท่านพร้อมกัน ท่านละ 3,200 บาท

จ่าย 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Details

Date:
February 29
Cost:
2500฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Venue

Online Zoom

Details

Date:
February 29
Cost:
2500฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Venue

Online Zoom
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ