ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยเทคนิค HORENSO

February 6

การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยเทคนิค HORENSO

 

การอบรมหลักสูตร

การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยเทคนิค Ho-ren-so รุ่นที่ 1/2024

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา 09.00 -16.00 น.

ณ โรงแรมแปซิฟิค พาร์ค อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ข้อหัวการอบรม

• ปัญหาในระหว่างการทำงานที่มีผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงาน

• วันเวลาเป็นของมีค่าต่อการทำงานตามวัฒนธรรมญี่ปุ่น

• ความสำคัญและแนวคิด HORENSO

• หลักการทำงานแบบญี่ปุ่น

• 3 เสาหลัก HORENSO

o Houkuoku หมายถึง การรายงานสภาพการทำงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง รวมถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน

o Renraku หมายถึง การแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานให้ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน หรือผู้เกี่ยวข้องทราบ การแจ้งนั้นจะต้องทำด้วยความรวดเร็ว ข้อมูลต้องถูกต้อง ตรงไปตรงมา และเป็นไปตามข้อเท็จจริง ครอบคลุม ทั่วถึง ราบรื่น ต่อเนื่อง ให้เกียรติและเป็นมิตร

o Soudun หมายถึง การปรึกษาหารือหัวหน้าหรือผู้เกี่ยวข้อง เมื่อมีปัญหาอุปสรรคในการทำงาน หรืออาจขอคำแนะนำ ขอความเห็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยจะไม่ทำงานไปโดยพลการเมื่อไม่ใช่หน้าที่หรือความรับผิดของตนเอง

• หัวใจสำคัญของ HORENSO

• การเชื่อมโยง HORENSO ไปสู่ความเป็นระบบ และความสำเร็จและยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมาย

หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชา หรือพนักงานทั่วไป ทุกแผนก ทุกฝ่าย

วิธีการอบรม

บรรยาย / Workshop

ค่าลงทะเบียน (สถาบันไม่ได้จดภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ท่านละ 3,000 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 90 บาท จ่ายสุทธิ 2,910 บาท

สมัคร 2 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,500 บาท หักภาษี 75 บาท จ่ายสุทธิ 2,425 บาท

(รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารว่าง 2 มื้อ)

วิธีการสมัคร

1. สมัครได้ที่ sanuphan@gmail.com หรือแอดไลน์ 0814239891 หรือโทรศัพท์ 081-423-9891

2. แจ้งชื่อบริษัทที่จะให้ออกใบเสร็จรับเงิน / ที่อยู่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เบอร์ติดต่อ /

ชื่อผู้ประสานงาน / ชื่อผู้เข้าอบรม / ตำแหน่ง

3. เมื่อได้รับรายชื่อแล้ว ทางสถาบันจะจัดส่ง Invoice พร้อมรายละเอียดการชำระเงินมาให้

4. บริษัทฯ ชำระเงินตามวันที่ทางสถาบันกำหนดไว้

5. สถาบันจะส่งใบเสร็จรับเงินกลับไปให้

วิทยากรผู้บรรยาย

อาจารย์สานุพันธ์ ใบศรี

ประธานเจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนาบุคลากร โปร สมาร์ท

วิทยากรประจำ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท.

อดีต ผู้จัดการฝ่ายทรัพยกรบุคคล บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

อดีต ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ซันโย เซมิคอนดัคเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

สถานที่อบรม (Onsite หรือ Online)

โรงแรมแปซิฟิค พาร์ท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ราคา

2500

วันที่อบรม

02/06/2024

การติดต่อ

อาจารย์สานุพันธ์ ใบศรี

Email

sanuphan.b@gmail.com

สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ