อบรมหลักสูตร การขาย การตลาด การบริการ

การตลาดออนไลน์รูปแบบใหม่ ปี 2021 รับรายได้แบบ Passive Income

เทคนิคปิดการขายด้วยการตั้งคำถามเพื่อค้นหาความต้องการลูกค้า

เทคนิคปิดการขายด้วยการตั้งคำถามเพื่อค้นหาความต้องการลูกค้า วัตถุประสงค์ 1. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคการปิดการขายของตนเอง 2. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจPain Pointทั้งExternal Pain PointและInternal Pain Point 3. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจเทคนิคการค้นหาPain Pointด้วย วิธีSPIN Selling 4. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจวิธีการตั้งคำถามแบบSPIN Sellingกับการขายสินค้าจริง 5. ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกการวิเคราะห์Pain Pointเบื้องต้นของลูกค้าจากCase Study 6. ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกฝนการเขียนบทการตั้งคำถามแบบSPIN Selling เพื่อค้นหาPain Pointที่แท้จริง เนื้อหาหลักสูตร Øวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคการปิดการขายของคุณ ØPain Pointคืออะไร ? ØExternal Pain Point ØInternal Pain Point Øเทคนิคการค้นหาPain Pointด้วย วิธีSPIN Selling ØSPIN Sellingคืออะไร ? Øตัวอย่างการใช้บทการตั้งคำถามแบบSPIN Sellingกับการขายสินค้า Øฝึกวิเคราะห์Pain Pointเบื้องต้นตามCase Study Øฝึกเขียนบทการตั้งคำถาม แบบSPIN Sellingเพื่อค้นหาPain PointตามCase […]

เทคนิคการขายที่สามารถโน้มน้าวให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ

เทคนิคการขายที่สามารถโน้มน้าวให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ วัตถุประสงค์ 1. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้และความเข้าใจปัญหาอุปสรรคการขายสินค้าของคุณ 2. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้และความเข้าใจการขายด้วยทฤษฎีPSP(Present Selling Planning) 3. ผู้เข้าอบรมได้รับวิธีการสร้างจุดขายของผลิตภัณฑ์ตนเองให้ดูน่าสนใจได้ 4. ผู้เข้าอบรมได้รับวิธีการขายโดยใช้บทการขายที่ทางพลัง และแนวทางการตอบข้อโต้แย้งที่ดี 5. ผู้เข้าอบรมได้รับวิธีการบริหารเป้าหมายการขายอย่างมีทิศทางที่ชัดเจนได้ เนื้อหาหลักสูตร 1. วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคการขายสินค้าของคุณ 2. เทคนิคการขายด้วยทฤษฎีPSP(Present Selling Planning) 3. เทคนิคการนำเสนอจุดขายลูกค้าด้วย ทฤษฎีFAB 4. เทคนิคการขาย และสร้างบทการขายที่ทรงพลัง และแนวทางตอบข้อโต้แย้ง 5. การบริหารเป้ายอดขายด้วยจำนวนกิจกรรมการขาย หลักสูตรนี้เหมาะกับ:พนักงานขาย (Sales)ทุกระดับ อัตราค่าสัมมนา2,500/ท่าน สมัคร4จ่าย3(ไม่รวมVat) รอบวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 และ รอบวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา09.00-16.00น. สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ คุณเล็ก โทร/Line : 063-846-6405 E-mail: info@chosenthebest.com http://www.chosenthebest.com ***สามารถจัดเป็นIn-House Trainingอบรมภายในได้***

เทคนิคปิดการขายลูกค้าองค์กร

เทคนิคปิดการขายลูกค้าองค์กร วัตถุประสงค์ 1. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจในการขายลูกค้าองค์กรทั้งรูปแบบการขาย และความแตกต่างระหว่างลูกค้าองค์กรกับลูกค้าบุคคล 2. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้และความเข้าใจบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณในฐานะนักขายลูกค้าองค์กร 3. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้และความเข้าใจการเตรียมตัวเองก่อนเข้าพบลูกค้าองค์กรด้วยหลักการพัฒนาศักยภาพการขายKASH 4. ผู้เข้าอบรมจะได้รับการปักหมุดความคิดบวกต่อเป้าหมายชีวิตเพื่อขับเคลื่อนยอดขายกลุ่มลูกค้าองค์กร และได้รับการปลดล็อกความคิดความเป็นไปไม่ได้ให้คิดเพื่อเติบโตอีกครั้ง 5. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจจุดขายของสินค้าของบริษัทตนเองเพื่อขับเคลื่อนยอดขายกลุ่มลูกค้าองค์กร 6. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจทักษะการขายให้พร้อมเพื่อขับเคลื่อนยอดขายกลุ่มลูกค้าองค์กร และการตอบข้อโต้แย้ง 7. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจการบริหารเป้าหมายยอดขายเพื่อขับเคลื่อนยอดขายให้ทะลุเป้าในการขายลูกค้าองค์กร 8. ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกการขายจริงๆ จากการRole-Playการขาย เนื้อหาหลักสูตร 1. Workshop1 :เช็คความเข้าใจการขายแบบลูกค้าองค์กร 2. การขายลูกค้านิติบุคคลคืออะไร ? รูปแบบการขายเป็นอย่างไร ?ความแตกต่างระหว่างนักขายลูกค้าองค์กร และนักขายลูกค้าบุคคล 3.บุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณในฐานะนักขายลูกค้าองค์กร 4.Workshop 2 :การเตรียมตัวเองก่อนเข้าพบลูกค้าองค์กรด้วยหลักการพัฒนาศักยภาพการขายKASH 5.ปรับทัศนคติต่อเป้าหมายชีวิตเพื่อขับเคลื่อนยอดขายลูกค้าองค์กร 6.Workshop 3: ปลดล็อกความคิด (เรื่องทัศนคติ) 7. การหาจุดขายของสินค้าเพื่อขับเคลื่อนยอดขายลูกค้าองค์กร และWorkshop 4 : FAB 8. เสริมทักษะการขายให้พร้อมเพื่อขับเคลื่อนยอดขายลูกค้าองค์กร และการตอบข้อโต้แย้ง 9. การบริหารเป้าหมายยอดขายลูกค้าองค์กรเพื่อขับเคลื่อนยอดขายให้ทะลุ 100%อย่างยั่งยืน 10.Role Playการขายผ่านโจทย์ […]

เทคนิคการขายเพื่อพิชิตเป้าหมาย 100%

เทคนิคการขายเพื่อพิชิตเป้าหมาย 100% วัตถุประสงค์ 1. ผู้เข้าอบรมจะได้รับการปรับทัศนคติต่อเป้าหมายมีความชัดเจนต่อเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนมากขึ้น 2. ผู้เข้าอบรมได้รับการทบทวนผลิตภัณฑ์ที่มีและเข้าใจจุดขายของผลิตภัณฑ์ได้ 3. ผู้เข้าอบรมได้รับการฝึกฝนการขายจากการRole-Playด้วยขั้นตอนการขายที่ถูกต้องและแนวทางการตอบข้อโต้แย้งที่ดี 4. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในการบริหารกิจกรรมการขายอย่างมีทิศทางที่ชัดเจนได้ เนื้อหาหลักสูตร 1. คลินิกนักขาย ค้นหาปัญหาและอุปสรรคการขาย 2. ปลดล็อคความคิด ค้นหาเส้นทางสู่ความสำเร็จ 3. สูตรเพื่อพิชิตความสำเร็จการขาย (KASH) 4.Attitude (ทัศนคติ) ปัจจัยภายใน และ ปัจจัยภายนอก 5. ค้นหาสิ่งขับเคลื่อนความคิดคุณ และเข้าใจคุณค่าอาชีพคุณ 6. 3 ขั้นตอนพิชิตความสำเร็จ 7. พัฒนาความรู้เข้าใจผลิตภัณฑ์ และจุดขาย 8. การเสนอขายด้วยผลประโยชน์ 9.Skillsพัฒนาทักษะการขายด้วยสูตร 3 ใจ 10.Habit-การบริหารกิจกรรมการขายอย่างเป็นระบบ หลักสูตรนี้เหมาะกับ:พนักงานขาย (Sales)ทุกระดับ อัตราค่าสัมมนา2,500/ท่าน สมัคร4จ่าย3(ไม่รวมVat) สัมมนาเวลา 09.00-16.00น. รอบวันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ คุณเล็ก โทร/Line : […]

หลักสูตร เทคนิคปิดการขายออนไลน์อย่างไรให้เหนือชั้น

หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่ือการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ (อ.ประเสริฐ)

Online Zoom (SM.B03) เทคนิคการขาย เพื่ือการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ(17 มิ.ย. 64 /9-12น.) อ.ประเสริฐ เรียนออนไลน์ รับใบประกาศ รหัสคอร์ส SM.B03 เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ  บรรยายโดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล   1. หลักการและเหตุผล การขายในยุคนี้เน้นความต่างมาเป็นอันดับแรก เพราะปัจจุบันนักขายมีความคล้ายเหมือนกันมากจนเกินไป กล่าวคือ พนักงานขายไม่ได้แสดงบทบาททางการขายที่สมบูรณ์ จึงมีให้เห็นบ่อยว่า พนักงานขายส่วนใหญ่จะเน้นแต่การนำเสนอขายเพียงอย่างเดียว แต่ไม่เข้าใจความต้องการ นำเสนอได้ไม่ตรงจุดหรือแม้แต่การขจัดข้อข้องใจหรือการจับประเด็นในการเจรจาต่อรอง อีกทั้ง ในยุคนี้ประเด็นใหม่ก็มาท้าทายพนักงาน คือ หากมัวแต่ค้นหาปัญหาลูกค้าจนลืมการเสนอไอเดียก็ถือว่าแนวทางการขายที่เก็บปัญหาด้านเดียวก็ถือว่าล้าหลัง ดังนั้น การขายขั้นเทพ หมายถึง คุณจะเป็นนักขายที่มีแนวทางในการเสนอไอเดียเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าของคุณเอง   วัตถุประสงค์ 2.1 ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงกระบวนการขายยุคใหม่ที่นักขายมืออาชีพควรปฎิบัตเพื่อต่อสู้กับยุค AI 2.2 ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงยุทธิวิธีการเข้าถึความต้องการงของลูกค้า 2.3 ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ประเภทลูกค้า เพื่อการนำเสนอการขายที่ตรงใจได้อย่างมืออาชีพ 2.4 ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางในการนำเสนอไอเดียและวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการขาย 2.5 ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์จุดเด่นของสินค้า และหาจุดขายของสินค้าที่เหนือคู่แข่งได้ 2.6 ผู้เข้าอบรมพัฒนาเทคนิคการขจัดข้อข้องใจเพื่อนำลูกค้าไปสู่การเจรจาต่อรอง 2.7 ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาเทคนิคปิดการขายและสร้างประตูปิดการขายได้อย่างไม่ยาก วัน/ ระยะเวลาการบรรยาย       เริ่มเรียนออนไลน์ 9.00-12.00 น.   เนื้อหาการบรรยาย หัวข้อที่ 1  ศิลปะการขายสินค้าให้ได้ราคา ปลุกเสือหลับให้ล่าเหยื่อ พลังใจนักขาย ความต่างนักขายมืออาชีพ […]

หลักสูตร สร้างยอดขายยุคใหม่ Covid-19 (อ.ประเสริฐ)

Online Zoom หลักสูตร สร้างยอดขายยุคใหม่ Covid-19 (16 มิ.ย. 64 /13-16น.) อ.ประเสริฐ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในสถานการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ศึกษาถึงแนวทางการขายในยุคNEW NORMAL เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการตลาดและการขายสมัยใหม่ที่ต้องเผชิญกับวิกฤติไวรัสที่ทำให้การขายเกิดความไม่ราบรื่น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มองเห็นถึงความท้าทายใหม่ๆ ที่เผชิญอยู่ตรงหน้า เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ศึกษาเครื่องมือทางการขายใหม่ๆ ในการสร้างโอกาส หลักการและเหตุผล ในสถานการณ์ที่ทั่วโลกมีโอกาสเผชิญกับวิกฤติไวรัสครั้งที่ใหญ่ที่สุดมีผลกระทบไปสู่เศรษฐกิจและตลาดโลก ทำให้องค์กรทุกองค์กรมีความตื่นตัวถึงความล้าช้าของตนเอง บทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรถูกหยิบยกมาพูดอีกครั้ง ทำให้องค์กรมีการขยับตัวให้ไวยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองลูกค้าที่นับวันจะมีโอกาสถูกแย่งชิงไปได้ง่ายๆ จากการกระโดดเข้ามาของคู่แข่งในตลาดอย่างมากมาย หน้าที่นี้จึงไม่พ้นหน่วยสำคัญขององค์กรคือ ฝ่ายขายที่ต้องเข้าใจในสถานการณ์และยกระดับแนวทางการขายของตนเองให้เกิดความสมัยใหม่มากยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้นักขายในยุคใหม่ต้องเก่งทั้งเครื่องมือ กระบวนการ สายสัมพันธ์และกำลังใจ นี่จึงเป็นสิ่งท้าทายความกระตือรือร้นอีกครั้งของนักขายในยุคใหม่ว่าใครจะเป็นผู้ได้ลูกค้าที่มีอยู่ไปครอง หัวข้อบรรยาย 9:00-10:30 สถานการณ์ลูกค้าและการตัดสินใจซื้อที่เปลี่ยนไปในโลกหลังวิกฤติ 5 ข้อการขายในโลกปัจจุบัน ที่พฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนไป หลักการสำคัญของแนวคิดCUSTOMER CENTRIC และ MARKETING 5.0 (คนทุกยุคเปลี่ยนไปแล้ว) โครงสร้างการขายเชิงรุกที่บุกลูกค้าอย่างเหนือชั้นแบบO2O กรณีศึกษา การขายของโลกยุคใหม่ทั้งแบบB2B, B2C WORKSHOP การปรับตัวเองในเชิงการขายเพื่อมุ่งลูกค้า 10:45-12:00 การทำตลาดและการขายในช่วงวิกฤต ขั้นตอนการออกแบบแนวคิดเพื่อการปรับตัวสู่การทำงานยุคใหม่ การตลาดยุคNEW NORMAL และแนวทางการผสาน O2O การทำO2O SALES AND MARKETING กรณีศึกษา WORKSHOP คุณจะปรับตัวอย่างไรบ้างเพื่อให้เท่าทันกับลูกค้ายุคใหม่ มีหลายรอบให้เลือก เวลาอบรม 13.00-16.00  1) […]

หลักสูตร เทคนิคปั้นยอดขายทะลุเป้า (อ.ประเสริฐ)

Online Zoom หลักสูตร เทคนิคปั้นยอดขายทะลุเป้า (15 มิ.ย. 64 /13-16น.) อ.ประเสริฐ หลักการเหตุผล การเพิ่มยอดขายในปัจจุบันคงเป็นเรื่องที่ยากในมุมมองของนักขาย เพราะสถานการณ์ตอนนี้ส่งผลเชิงลบมากมายและมีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้า ทำให้โอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการสร้างยอดขายจึงโอกาสน้อยมาก การที่นักขายจะเพิ่มยอดขายในปัจจุบันจะต้องมองเห็นกลไกในเรื่องของการขายแบบต่อเนื่องหรือต่อยอดจากการขายที่มีอยู่รวมทั้งต้องสร้างโอกาสจากการหาลูกค้าใหม่อยู่เสมอ ดังนั้นการที่นักขายจะสร้างโอกาสของชัยชนะในโลกธุรกิจจึงเป็นการสร้างมูลค่าต่อการขายหนึ่งครั้งให้ได้มากที่สุดถึงจะประสบความสำเร็จในสายอาชีพการขายได้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงหลักการในการเพิ่มโอกาสในการสร้างยอดขาย เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางความคิดของการต่อยอดในการขายแบบต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถตระหนักถึงความแตกต่างในการเพิ่มยอดขายและการขายที่ต่อยอด เพื่อให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาหลักการผนวกการขายเพื่อสร้างรายได้ให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคในการสร้างยอดขายอย่างต่อเนื่อง หัวข้อบรรยาย การเพิ่มยอดขายด้วยเทคนิคการสร้างยอดขายอย่างมืออาชีพ สถานการณ์การขายในยุคปัจจุบันที่การแข่งขันสร้างความเป็นมืออาชีพให้กับลูกค้า หลักความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างยอดขาย แนวทางการสร้างยอดขายจากการวิเคราะห์การเพิ่มสัดส่วนการขาย ยอดขายมาจากไหนได้บ้าง WORKSHOP การฝึกวิเคราะห์การขายเพื่อให้สร้างยอดขาย ยอดขายมาพร้อมการสร้างความจำเป็นอย่างมืออาชีพ รูปแบบการอัพยอดขาย หลักการการขายที่จะต่อยอดไปสู่การสร้างความจำเป็นในการขาย การวิเคราะห์ส่วนขยายการอัพยอดขาย WORKSHOP การอัพยอดขายควรจะรู้หลักในการขยาย คุณขยายองค์ประกอบอะไรได้บ้างเพื่อเพิ่มยอดขาย การขายและการสร้างความจำเป็นในการขาย หลักการและแนวทางการกระตุ้นความจำเป็นเพื่ออัพยอดขาย 3 แนวทางการสร้างจิตวิทยาแรงกระตุ้นในการนำเสนอเพื่อเห็นมูลค่า การโน้มน้าวด้วยวิธีวิเคราะห์ส่วนต่างที่สูญเสียหรือโอกาสของบริษัทลูกค้า WORKSHOP การวิเคราะห์ลูกค้าและกระตุ้นการเพิ่มยอดขายด้วยศิลปะเพิ่มยอด กลวิธีการปั้นยอดขายช่วงหลัง หลักการปั้นยอดขายช่วงหลักและแนวทางการเพิ่มยอดขาย การขายต่อเนื่องและการขายต่อยอด การทำการขายให้สอดคล้องกับการเพิ่มยอดขายในช่วงหลัง สรุปการบรรยาย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล มีหลายรอบให้เลือก 1) อบรมวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 2) อบรมวันที่ 17 มิถุนายน 2564 […]

หลักสูตร ครบเครื่องเรื่องควรรู้ก่อนส่งมอบสินค้า นำเข้า+ส่งออก

ครบเครื่องเรื่องควรรู้ก่อนส่งมอบสินค้า นำเข้า+ส่งออก (15 มิ.ย. 64) อ.วัชระ

หลักสูตร ครบเครื่องเรื่องควรรู้ก่อนส่งมอบสินค้า และนำเข้า+ส่งออก ถึงเงื่อนไขของการชำระเงิน

 

การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉพาะการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีระหว่างคู่สัญญา เนื่องจากขั้นตอนการนำเข้าสินค้ามีขั้นตอนที่ยุ่งยาก และมีปัญหาทางด้านต้นทุน

(บรรยายโดย อ.วัชระ  ปิยะพงษ์)

ครบเครื่องเรื่อง การ “นำเข้า-ส่งออก” ทั้งระบบ

 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก

การไหลของวงจรการนำเข้า-ส่งออก ที่สำคัญ

กระบวนการนำเข้า

กระบวนการส่งออก

การเจรจา การทำสัญญาในการทำธุรกรรมนำเข้า-ส่งออก

กระบวนการส่งหรือรับสินค้าเมื่อเกิดรายการขาย หรือ ORDER ในการนำเข้า-ส่งออก

 • ขั้นตอนการทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออก และการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนในการทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

เอกสารทางการเงิน (FINANCIAL DOCUMENT)

เอกสารทางการขนส่ง (TRANSPORT DOCUMENT)

เอกสารทางการค้า (COMMERCIAL DOCUMENT)

 • กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน
 1. กำหนดผู้ซื้อเป้าหมาย

          1.1 เลือกผู้ซื้อเป้าหมาย

   1.2 ตรวจสอบสถานภาพทางการเงินของผู้ซื้อ

   1.3 เสนอขาย

 1. การทำสัญญาข้อตกลงในการซื้อขาย

          2.1 ข้อควรระวัง

   2.2 เงื่อนไขในสัญญาต้องมีเพื่อลดความเสี่ยง

   2.3 พิจารณาข้อกำหนดทางการค้า

 1. วิธีการส่งสินค้าออกและการหาระวางบรรทุกสินค้า

การขนส่งทางทะเล การขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางรถไฟ การขนส่งทางรถบรรทุก และส่งสินค้าทางพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ

 1. วิธีการส่งมอบสินค้าต้องอาศัยข้อกำหนดทางการค้าเป็นตัวกำหนด เพื่อไม่ให้เสียเปรียบ (INTERNATIONAL  COMMERCIAL TERMS หรือ INCOTERMS ® 2010)

EXW (EX-WORKS)

FCA (FREE CARRIER)

FAS (FREE ALONGSIDE SHIP)

FOB (FREE ON BOARD)

CFR (COST AND FREIGHT)

CPT( CARRIAGE PAID TO)

CIF (COST INSURANCE AND FREIGHT)

CIP (CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO)

DAT (DELIVERED AT TERMINAL)

DAP (DELIVERED AT PLACE)

DPP (DELIVERED DUTY PAID)

 1. การวิเคราะห์เครื่องมือในการชำระเงิน

    O LETTER OF CREDIT (L/C) ชำระด้วยแล็ตเตอร์ออฟเครดิต

    O BILLS FOR COLLECTION (D/P & D/A) ตั๋วเรียกเก็บผ่านธนาคาร

    O CONSIGNMENT  การฝากขาย

    O OPEN ACCOUNT (O/A) ผู้ขายเปิดบัญชีขายเชื่อให้กับผู้ซื้อ

    O CASH ADVANCED PAYMENT การชำระเงินล่วงหน้าหรือการชำระด้วยเงินสด

 1. การวิเคราะห์ LETTER OF CREDIT โดยละเอียด

    O เงื่อนไขที่เสียเปรียบที่ไม่ควรรับ

    O การเตรียมเอกสารและการตรวจเอกสารโดยใช้ข้อบังคับของ UCP 600 เป็นตัวพิจารณา

    O การขอแก้ไข L/C (AMENDMENT) ที่ถูกต้อง

 1. การขอให้มีการยืนยันการชำระเงินเพื่อลดความเสี่ยง
 2. การ NEGOTIATE ตั๋วในการส่งออกกับธนาคาร
 3. การทำ INSURANCE ในการส่งออก
 4. วิธีการโอน L/C ให้กับผู้อื่น

10.1 การโอนจำนวนเงินทั้งหมดใน L/C

10.2 การโอนบางส่วนเพื่อรับเงินผลต่าง (ตั๋วประกบ)

10.3 การโอนให้กับผู้รับโอนมากกว่าหนึ่งราย

 1. เทคนิคเบื้องต้นในการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ด้วย FORWORD CONTRACT, SPOT CONTRACT, ฯลฯ
 2. แนวทางในการเลือกประกันภัยเพื่อคุ้มครองสินค้าที่จัดซื้อจากต่างประเทศ
 3. แนวทางในการเลือกวิธีการขนส่งสินค้าที่สั่งซื้อจากต่างประเทศที่คุ้มค่า ปลอดภัย ทันเวลา และเหมาะสมกับสินค้า

สถานที่อบรม โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ราคาพิเศษวันนี้ ท่านละ 3,900 บาท/วัน  

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,000 บาท/วัน

วันที่อบรม : 21/09/63

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING