ตารางอบรม รายปี 2566

Calendar of Events

S Sun

M Mon

T Tue

W Wed

T Thu

F Fri

S Sat

1 event,

วันเดียว พูดเป็น

0 events,

3 events,

หลักสูตร การสื่อสารเเละเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ

หลักสูตร การกำหนดเป้าหมายการทำงานแบบ SMART Goal Setting ด้วย KPI และ Effective Action Plan รุ่น 20

หลักสูตร การกำหนดเป้าหมายการทำงานแบบ SMART Goal Setting ด้วย KPI และ Effective Action Plan

0 events,

1 event,

หลักสูตร : การลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการ เพื่อลดต้นทุนการผลิต 7 Waste for cost reduction

2 events,

หลักสูตร “การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ” (Production Planning and Control)

หลักสูตร การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Analysis)

1 event,

หลักสูตร เทคนิคการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้บังคับบัญชายุคใหม่ รุ่นที่ 15 (HR for Non HR)

0 events,

0 events,

2 events,

หลักสูตร เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง

ยืนยัน หลักสูตร Professional Selling Skills (ทักษะการขายกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ)

5 events,

หลักสูตร การวางแผน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน ด้วย DISC

หลักสูตร การออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพภาคปฏิบัติ

หลักสูตร เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม…สำหรับมือใหม่ Effective Meeting Report Writin

หลักสูตร : เทคนิคการรับมือข้อร้องเรียนของลูกค้าในการให้บริการ How to Handle Customer Complaint for Service Technique

หลักสูตร เทคนิคการบริหารเวลาเเละการจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพ

0 events,

2 events,

หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า

หลักสูตร การควบคุมเอกสารและบันทึกตามระบบการจัดการ (Document Control) ทุกระบบ

0 events,

0 events,

4 events,

หลักสูตร เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0

หลักสูตร การบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (Warehouse Management)”

หลักสูตร TRAIN THE TRAINER สุดยอดการเป็นวิทยากร

-

หลักสูตร การพัฒนาองค์กร สำหรับผู้บริหารและ HROD รุ่นที่ 8 (Organization Development)

2 events,

หลักสูตร: Update กฎหมายประกันสังคมที่มีผลบังคับใช้ล่าสุด

3 events,

หลักสูตร การลดต้นทุนด้านการจัดซื้อและจัดหาแบบลีน” (Lean Purchasing & Procurement)

หลักสูตร นโยบายสินเชื่อและการควบคุมสินเชื่อ อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร กระบวนการส่งออกและนำเข้าพร้อมด้วยพิธีการศุลกากร ทั้งระบบ

4 events,

หลักสูตร เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel อย่างมืออาชีพ (Professional Microsoft Excel)

หลักสูตร  : การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำยุคใหม่ (Leadership)

หลักสูตร การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เอกสารที่ใช้ในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

8 events,

หลักสูตร Super Leadership (สุดยอดการเป็นผู้นำขั้นสูง)

หลักสูตร การกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารงานและบริหารคนสำหรับผู้นำเชิงกลยุทธ์

หลักสูตร  “การเขียน E-mail เชิงธุรกิจ” 

หลักสูตร visa work permit ขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

หลักสูตร การค้าระหว่างประเทศ นำเข้า-ส่งออก ทั้งระบบ

หลักสูตร เทคนิคการเล่าเรื่องแบบ STORY TELLING

-

หลักสูตร การแก้ปัญหาและตัดสินใจสำหรับหัวหน้างาน

-

หลักสูตร  “การเขียน E-mail เชิงธุรกิจ”

0 events,

0 events,

1 event,

หลักสูตร ทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อขาย

4 events,

หลักสูตร : กฎหมายแรงงานสำหรับนายจ้างและผู้บริหารงานบุคคลมือใหม่

หลักสูตร กลยุทธ์เพิ่มลูกค้าใหม่ “Wanted Dead or Alive ประกาศจับ…ลูกค้าหน้าใหม่”

หลักสูตร การบริหารจัดการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Transportation Management 4.0)

หลักสูตร Competency Management and Competency Development รุ่นที่ 21

3 events,

หลักสูตร : การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว (Proactive CRM) 

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน (SMART SUPERVISORY SKILLS)

หลักสูตร เทคนิคการประยุกต์และปรับปรุงงานด้วยหลัก PDCA (Efficiency and Productivity Improvement by PDCA)

5 events,

หลักสูตร ปรับเปลี่ยน GHP/HACCP Revision 5

หลักสูตร: 9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ (9 Steps Success to Development Excellent Managerial Skills)

หลักสูตร การบำรุงรักษาตามแผนงาน (Planned Maintenance)

หลักสูตร กลยุทธ์การจัดทำ Training Road Map ให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายองค์กร รุ่น 29 (Training Road Map Strategy)

-

หลักสูตร เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานและการแจ้งผลย้อนกลับแบบ 360 องศา

7 events,

หลักสูตร นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพสำหรับปูพื้นฐาน HRD มือใหม่

หลักสูตร Update กฎหมายแรงงานที่มีผลบังคับใช้ ปี 2566

หลักสูตร เทคนิคการเล่าเรื่องแบบ Story Telling

หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงในการทำงาน (Risk Management)

หลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย เพื่อความสำเร็จในองค์กร

หลักสูตร การบริหารและการพัฒนาระบบงานธุรการ อ.ประภาภรณ์

หลักสูตร ทักษะการขายเพื่อนำไปสู่การปิดการขาย อย่างมืออาชีพ

0 events,

0 events,

3 events,

หลักสูตร การบริหารการผลิตด้วยระบบการผลิตแบบลีน SIX SIGMA การประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทคนิคการคัดสรรและสัมภาษณ์งานให้ถูกคนถูกงานด้วยศาสตร์การวิเคราะห์ลายเซ็น

หลักสูตร กลยุทธ์การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง

1 event,

หลักสูตรการแก้ปัญหา Problem Solving (เทคนิคการปรับปรุงและลดข้อผิดพลาดในการทำงาน)

0 events,

0 events,

2 events,

 หลักสูตร การเขียน Email ภาษาอังกฤษเเบบมืออาชีพ สำหรับมือใหม่

หลักสูตร เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานและการแจ้งผลย้อนกลับแบบ 360 องศา

0 events,