ตารางอบรม รายปี 2567

Calendar of Events

S Sun

M Mon

T Tue

W Wed

T Thu

F Fri

S Sat

0 events,

2 events,

หลักสูตร การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) และทำ (BCP) 

หลักสูตร เทคนิคการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย 

1 event,

-

หลักสูตร เทคนิคการขายงานราชการและรัฐวิสาหกิจ อบรม 2 กรกฎาคม 2567

1 event,

หลักสูตร : Forecasting & Planning for Sales Course: เทคนิคการประมาณการและวางแผนการขาย

2 events,

หลักสูตร การบริหารจัดการขนส่งและกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ” (Transportation and Distribution Management)

หลักสูตร การบำรุงรักษาตามแผนงาน (Planned Maintenance)

4 events,

หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคลากรมืออาชีพ (HR New Comer)

หลักสูตร เทคนิคการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้บังคับบัญชายุคใหม่ รุ่นที่ 15 (HR for Non HR)

หลักสูตร การบริหารและการพัฒนาระบบงานธุรการ อาจารย์ นุชจรี จารย์ศิลา

-

หลักสูตร การบริหารและการพัฒนาระบบงานธุรการ

0 events,

1 event,

หลักสูตร การกำหนดเป้าหมายการทำงานแบบ SMART Goal Setting ด้วย KPI

2 events,

หลักสูตร คณะกรรมการสวัสดิการยุคใหม่…พนักงาน Like ฝ่ายบริหาร Share รุ่นที่ 14 (Super Modern Welfare Committee) : 8 กรกฎาคม 2567

หลักสูตร การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำยุคใหม่ (Leadership)

3 events,

หลักสูตร กระบวนการนำเข้า-ส่งออก ภาษีศุลกากร และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ อบรม 2 วัน 

หลักสูตร เทคนิคการประยุกต์และปรับปรุงงานด้วยหลัก PDCA (Efficiency and Productivity Improvement by PDCA)

-

หลักสูตร ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ (Leadership for Modern Supervisory)

2 events,

หลักสูตร กระบวนการนำเข้า-ส่งออก ภาษีศุลกากร และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ

2 events,

หลักสูตร การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย Why Why Analysis และ 8D Report (Why Why Analysis & Problem Solving by 8D)

1 event,

หลักสูตร กลยุทธ์การยกระดับการบริการด้วยระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) Strategic to Excellent Service with The System Customer Relationship Management (CRM)

0 events,

0 events,

1 event,

การวิเคราะห์อัตรากำลังและการบริหารกำลังคน (Workshop & Practices Workforce Analysis & Workforce Management) หลักสูตร 2 วัน

3 events,

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน (SMART SUPERVISORY SKILLS)

หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรเพื่อองค์กรสู่ความสำเร็จ 

2 events,

การออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย KPI และ Competency รุ่นที่ 29 (Performance Appraisal based on KPI & Competency) : 10 สิงหาคม 2566

หลักสูตร Sales Co….เชิงรุก Sales Coordinator / Sales Support / Sales Administration

3 events,

หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ

หลักสูตร การจัดการความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนองค์กร (Knowledge Management: KM)

หลักสูตร เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินอย่างมืออาชีพ

4 events,

หลักสูตร visa work permit ขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารต้นทุน ( Strategic Cost Management)

หลักสูตร เทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล

หลักสูตร การบริหารและการพัฒนาระบบงานธุรการ

2 events,

หลักสูตร ปรับเปลี่ยน GHP/HACCP Revision 5

หลักสูตร การวางแผนความต้องการวัตถุดิบเพื่อการผลิต (Material Requirements Planning) 

0 events,

0 events,

4 events,

หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงในการทำงาน (Risk Management)

หลักสูตร การลดต้นทุนด้านการจัดซื้อและจัดหาแบบลีน (Lean Purchasing & Procurement)

หลักสูตร การบริหารจัดการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Transportation Management 4.0)

หลักสูตร Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น

2 events,

หลักสูตร Negotiation and Persuasion Techniques to Close Selling เทคนิคการเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวเพื่อปิดการขาย

หลักสูตร ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS

4 events,

หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวเพื่อปิดการขาย

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอผลงานด้วย PowerPoint อย่างมืออาชีพ (Creating Professional Presentation with PowerPoint)

หลักสูตร การค้าระหว่างประเทศ นำเข้า-ส่งออก ทั้งระบบ

หลักสูตร เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0