ตารางอบรม รายปี 2567

Calendar of Events

S Sun

M Mon

T Tue

W Wed

T Thu

F Fri

S Sat

0 events,

3 events,

หลักสูตร. การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ 

หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคลากรมืออาชีพ

หลักสูตร พัฒนาการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย KAIZEN

7 events,

หลักสูตร ประสานงานเพื่อความเป็นหนึ่ง

หลักสูตร เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0

หลักสูตร Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น

การพัฒนาทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างาน (SUPERVISORY SKILLS)

หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงในการทำงาน (Enterprise Risk Management)

หลักสูตร การเพิ่มค่า %OEE และ ลด Loss Time ในกระบวนการผลิต

หลักสูตร การบริหารจัดการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Transportation Management 4.0)

3 events,

หลักสูตร ทักษะการขายเพื่อนำไปสู่การปิดการขาย อย่างมืออาชีพ

หลักสูตร หัวหน้างานกับการบริหารคนต่าง Generations  (Supervisor and Managing of Different Generations)

หลักสูตร การสร้างแรงบันดาลใจ และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

0 events,

2 events,

หลักสูตร การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Analysis)

หลักสูตร แนวคิดและเทคนิคการนำ Lean มาใช้ในสำนักงาน

0 events,

0 events,

0 events,

1 event,

การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยเทคนิค HORENSO

5 events,

หลักสูตร ทักษะการจัดการ สำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ

หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 7Q (Increasing Performance with 7Q

หลักสูตร การวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา (Root Cause Failure Analysis)

หลักสูตร เทคนิคการเล่าเรื่องแบบ STORY TELLING

-

หลักสูตร การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง Spare Part อย่างมีประสิทธิภาพ (Spare Part Inventory Management)

2 events,

หลักสูตร เทคนิคการบริหารเวลาเเละการจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร การบริหารการผลิต ด้วยระบบการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยไคเซ็น 5ส ( Kaizen 5S )

3 events,

หลักสูตร การสื่อสารเเละเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ

หลักสูตร เทคนิคโน้มน้าวเพื่อปิดการขายอย่างเหนือชั้น

หลักสูตร การจัดทำระบบควบคุมสารปนเปื้อน (ROHS)ในผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ – ชิ้นส่วนไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

0 events,

0 events,

0 events,

2 events,

หลักสูตร การจัดการความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนองค์กร (Knowledge Management: KM)

หลักสูตร  OKR & Balanced Score Card

0 events,

3 events,

หลักสูตร  เทคนิคการเช็คสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient Stock & Inventory Control Technique) 

หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยเทคนิค HORENSO

หลักสูตร : การลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการ เพื่อลดต้นทุนการผลิต

2 events,

หลักสูตร การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้(LO) อ.พลกฤต

หลักสูตร เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0

0 events,

0 events,

2 events,

หลักสูตร การบริหารจัดซื้อและเทคนิคการบริหารจัดซื้อ

เทคนิคการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ สำหรับ HR มือใหม่

3 events,

หลักสูตร Adobe Photoshop CS6 for Techniques ฝึกปฎิบัติจริง

หลักสูตร Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น

หลักสูตร เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินอย่างมืออาชีพ

3 events,

หลักสูตร กลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรสู่โลจิสติกส์ 4.0” (SMART Logistic 4.0)

หลักสูตร ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Skill)

หลักสูตร กลยุทธ์การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง

2 events,

หลักสูตร เทคนิคปิดการขายออนไลน์อย่างไรให้เหนือชั้น

หลักสูตร “การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ” (Production Planning and Control)

2 events,

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารที่สร้างความเชื่อใจและเป็นที่ยอมรับ

เทคนิคการประยุกต์ใช้ Microsoft Excel สำหรับการวางแผนและควบคุมการผลิต

0 events,

0 events,

0 events,

7 events,

หลักสูตร เทคนิคปิดการขายด้วยการตั้งคำถามเพื่อค้นหาความต้องการลูกค้า(SPIN Selling)

หลักสูตร การบริหารการผลิต ด้วยระบบการผลิตแบบลีน(Lean Manufacturing System)

หลักสูตร การควบคุมเอกสารและบันทึกตามระบบการจัดการ (Document Control) ทุกระบบ

หลักสูตร เทคนิคการประยุกต์และปรับปรุงงานด้วยหลัก PDCA (Efficiency and Productivity Improvement by PDCA)

หลักสูตร visa work permit ขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

หลักสูตร ข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ Incoterms ®2020

หลักสูตร TRAIN THE TRAINER สุดยอดการเป็นวิทยากร

10 events,

หลักสูตร การบริหารและการพัฒนาระบบงานธุรการ อ.ประภาภรณ์

หลักสูตร เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย

หลักสูตร การบริหารจัดการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Transportation Management 4.0)

หลักสูตร การจัดการสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร (Food allergen)