ตารางอบรม รายปี 2566

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

หลักสูตร การบริหารและการพัฒนาระบบงานธุรการ อ.ประภาภรณ์

May 30

- 3900฿

เปิดรับสมัคร ยืนยัน การบริหารและการพัฒนาระบบงานธุรการ 30 พ.ค.66 อ.ประภาภรณ์
● เทคนิคการจัดการสำหรับผู้บริหารสายงานธุรการ
● การพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร ประสานงาน
● การจัดระบบงาน ระเบียบการทำงาน
● การจัดระบบงานเอกสาร
● การแก้ไขปัญหาพื้นฐานในงานธุรการ
ในการทํางานในองค์กรนั้น ตําแหน่งงานที่มีความสําคัญและถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักของความสําเร็จคือ ตําแหน่ง “ADMIN” เพราะอยู่ในตําแหน่งงานที่อยู่ตรงกลางต้องประสานงานและประสานประโยชน์ระหว่างผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้า ถึงแม้องค์กรจะมีโครงสร้างและวางระบบไว้ดีเพียงใดแต่หากไร้ซึ่ง ADMIN ที่มีประสิทธิภาพก็ย่อมทําให้องค์กรไม่สามารถบรรลุเป้าหมายและเกิดผลกระทบกับทุกภาคส่วนตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาพนักงาน ADMIN ให้มีทักษะและเทคนิคการสื่อสาร มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพื่อทําให้งานสําเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
         หลักสูตรนี้จะทําให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงความสําคัญของการเป็นพนักงาน ADMIN ที่ได้รับการยอมรับของทุกฝ่ายและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาคุณสมบัติของการเป็นสุดยอด ADMIN เช่น การสร้างเจตคติเชิงบวก การพัฒนาด้านบุคลิกภาพ ทักษะการสื่อสารภายในองค์กร จิตวิทยาในการทํางาน ทักษะการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา อันจะทําให้ผู้เข้าอบรมเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงานและปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งนี้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิทยากรโดย อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

หัวข้อสัมมนา
1. การเสริมคุณค่าสายงาน
– บทบาท หน้าที่และความสำคัญในสายงานธุรการ
– แนวทางและเทคนิคการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบในสายงานธุรการ
– เทคนิคการจัดการสำหรับผู้บริหารงานสายธุรการ
– แบบทดสอบ
2. การพัฒนาตนเอง
– คุณสมบัติที่ดีของพนักงานในการบริหารงาน
– เทคนิคการสร้างความประทับใจในการสื่อสารประสานงาน
– การพัฒนาการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพ
– เทคนิคการประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
– แบบทดสอบ
3. การพัฒนาระบบงาน
– การจัดผังสำนักงาน
– การจัดระเบียบงาน (วางแผน + บริหารเวลา)
– การแก้ไขข้อขัดข้อง และวิธีการแก้ไขปัญหา
– การจัดระบบการบริหารงานเอกสาร
– ฝึกปฏิบัติ : วิเคราะห์ระบบงาน
การพัฒนาระบบงานธุรการยุคใหม่
    -ด้านสํานักงาน
    -การจัดระเบียบงาน
    -เอกสาร-ระบบรายงาน
    -การสอสารและประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในองค์กร
    -การวิเคราะห์ปัญหาระบบงานและวิธีการแก้ไขปัญหา
    -ฝึกปฏิบัติ : วิเคราะห์ระบบงาน
สรุปการเรียนรู้

รูปเเบบ Public Training

ราคา โปรโมรชั่น 3,900 บาท/วัน

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

Details

Date:
May 30
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Details

Date:
May 30
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร