ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

01/12/2023

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

รายละเอียด

หลักการและเหตุผล
ในเรื่องการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย จำเป็นจะต้องมีการดำเนินการให้ครบทุกส่วนงาน เพราะว่าอันตรายใน
กระบวนการผลิตมีอยู่มากมายหลายด้าน ทั้งในด้านอุบัติเหตุในการทำงาน สุขศาสตร์อุตสาหกรรม และด้านของอุบัติภัยต่างๆ ในหลายๆครั้ง
สถานประกอบการได้มองข้ามอันตรายในบางเรื่องไป อันตรายจากไฟฟ้าเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ส่งผลทำให้พนักงานบาดเจ็บและเสียชีวิต
จำนวนมาก ดังนั้นกฎหมายกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ได้ประกาศมาเพื่อให้สถานประกอบการ ได้มีการบริหารจัดการไฟฟ้า เพื่อให้คนที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าต้อง
ได้รับการอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ทั้งนี้ก็เพื่อให้พนักงานมีความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุจากการทำงาน ดังนั้น
จึงได้ออกแบบเนื้อหาหลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าขึ้น เนื้อหาส่วนหนึ่งมาจากกฎหมายกำหนด และอีกส่วนหนึ่ง
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ได้เข้าใจวิธีการทำงานและวิธีการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมงานในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟฟ้าวัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงอันตรายจากไฟฟ้า
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมงานในกรณีที่ประสบอันตราย
3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถช่วยเหลือฟื้นคืนชีพได้ (CPR)

หัวข้อฝึกอบรม
1. กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
3. วิธีการตรวจสอบระบบไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน สาเหตุและการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า การใช้งานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
4. การประเมินความเสี่ยงการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
5. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ที่มีความเสี่ยงจากลักษณะ การทำงานบนที่สูง และบริเวณที่อาจเป็นอันตราย
6. การนำระบบ Lock out & Tage out มาใช้ในการทำงาน
7. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า
8. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ
9. การฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ (CPR)

วิธีการอบรม
1. การบรรยายโดยวิทยากร (Inclass Training)
2. การฝึกปฏิบัติ สาธิต (Workshop)

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้อบรม
– ผู้ที่ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า หรือผู้ที่สนใจ

ขอใบเสนอราคากรุณา ติดต่อ เจ้าหน้าที่
เบอร์โทรศัพท์ 087-0718100
Email : hrdeesolution@gmail.com
Line ID: @hrdeesolution

สถานที่อบรม (Onsite หรือ Online)

ONSITE

ราคา

0

การติดต่อ

LIne ID @hrdeesolution

Email

hrdeesolution@gmail.com
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ