หลักสูตร การพัฒนาตนเอง การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ softskill

เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร
การสอนงาน OJT