หลักสูตร การพัฒนาตนเอง การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ softskill

The Professional Trainer – การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (หลักสูตร 2 วัน)

วัตถุประสงค์ 1. ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอน (trainer) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.…

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สร้างสรรค์ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

วัฒนธรรมองค์กรถือเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งต่อการบริหารงานภาพลักษณ์ โดยเฉพาะตัวพนักงาน…

การประเมินผลและบริหารผลการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์  ให้คำแนะนำในการออกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานต่างๆ …

เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล

สำหรับ บุคลากรทุกท่านที่ต้องนำเสนองาน ,ความคืบหน้าในงาน-ผลงาน,โครงการต่าง ๆ ตลอดจน นำเสนอความคิด…

สื่อสารผ่านสื่อ email line โทรศัพท์ เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเข้าใจที่ถูกต้อง

ในยุคปัจจุบันคนทำงานทุกคน และในทุกองค์กร แทบจะไม่มีใครไม่ใช้ อีเมล ไลน์ โทรศัพท์ ในการติดต่อสื่อสาร…

เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับ …บุคลากรทุกท่านในองค์กร เพื่อการทำงานและการประสานงานที่ดี เนือหาหลักสูตร สื่อสาร…

เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ

หลักสูตร 2 วัน บทบาทและความสำคัญของงานเลขานุการ “ผู้ช่วยแบ่งเบาภาระและสนับสนุนงานของผู้บริหาร” ๏…

การคิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ในสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นยุคการแข่งขันและปรับตัว ทักษะที่สำคัญที่ทุกคนจำเป็นต้องสร้างให้เกิดขึ้นคือ…

การแก้ปัญหาและการตัดสินใจด้วยการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิผล

เพื่อให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถขจัดข้อขัดข้อง – อุปสรรคต่างๆได้อย่างถูกจุด ตรงประเด็น…

เทคนิคการทำงานร่วมกันกับทุก Gen

เนื้อหาหลักสูตร การคิดเชิงบวก ต่อองค์กร เพื่อนร่วมงาน และการทำงาน (Positive Thinking)  การคิดเชิงบวก…