หลักสูตร การพัฒนาตนเอง การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ softskill

Winter HR Camp 2019 8-10 Dec, 2019 หลักสูตรเร่งรัดเพื่อการก้าวสู่การเป็น HR มืออาชีพ ภายใน 3 วัน !!(อบรมวันที่ 8-10 ธ.ค. 62)

Winter HR Camp 2019 8-10 Dec, 2019 หลักสูตรเร่งรัดเพื่อการก้าวสู่การเป็น HR มืออาชีพ ภายใน 3 วัน !!

Winter HR Camp 2019

8-10 Dec, 2019

หลักสูตรเร่งรัดเพื่อการก้าวสู่การเป็น HR มืออาชีพ ภายใน 3 วัน !!

– เจาะลึกพื้นฐานที่สำคัญในงาน HR โดยเฉพาะ
– Workshop ฝึกปฏิบัติจริงเพื่อการนำไปประยุกต์ใช้อย่างถูกต้อง
– สร้างจุดแข็งศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับงาน HR

Workshop Program
1) เริ่มต้นระบบงานบุคคล (Start up HR System)
2) การสรรหาพนักงาน (Recruitment)
3) การต้อนรับพนักงานใหม่ (New hire)
4) การจัดทำเงินเดือน (Payroll)
5) การประเมินช่วงทดลองงาน (Probation period)
6) การกำหนดวินัยและบทลงโทษ (Discipline and Penalties)
7) การประเมินผลงานประจำปี (Performance appraisal)
8) การเลิกจ้างพนักงาน (Termination)
9) การสรุปรายงานที่สำคัญประจำปี

ราคารวม 19,900 net.-

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในเดือนตุลาคมนี้ จ่ายเพียง 17,900.net-

พร้อมรับของแถม

-สมุดจดรายงานเพาเวอร์แบงค์

-เสื้อกันหนาว

-ใบประกาศนียบัตร

ปิดรับสมัคร 25 พย.2019

ลงทะเบียนได้ที่
Tel: 064 420 3637
Line: @thehrconsult
Mail: thehrconsult@gmail.com

วันที่ : 08/12/2019

ราคา : 19900

การติดต่อ : 0644203637

Email : thehrconsult@gmail.com

 

In House ฟรีค่าวิทยากร(อบรมวันที่ 11 ม.ค. 63)

In House ฟรีค่าวิทยากร

ทางPDCA Training Center ขอตอบแทบสังคมเนื่องในโอกาส ขึ้นสู่ปีที่ 3 ทางเราขอทำ CSR In House ให้เดือนละ 3 บริษัท (พย-ธ.ค)
ในหลักสูตรต่างๆ โดยขอการสนับสนุนค่าเดินทางและค่าอุปกรณ์เท่านั้น

วันที่ : 11/01/2019

ราคา : Free

การติดต่อ : อ.ยอด PDCA Training Center 0949918999

Email : pdca.trainingcenter@gmail.com

หลักสูตร “การแก้หนี้ SME&L สำหรับผู้ประกอบการ”(อบรมวันที่ 19 ต.ค. 62)

หลักสูตร “การแก้หนี้ SME&L สำหรับผู้ประกอบการ”

1. วัตถุประสงค์
1.1. เพื่อช่วยให้เจ้าของกิจการ SME&L สามารถตรวจสอบ อาการเริ่มป่วยของกิจการ จากสัญญาณต่างๆ ทางการเงิน และสามารถหาวิธีป้องกัน ไม่ให้ลุกลามจนกิจการต้องเข้าห้อง ICU
1.2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขหนี้กิจการ SME&L การแก้ไขปัญหาทางการเงิน เพื่อให้กิจการสามารถฝ่าวิกฤตในช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้
1.3. เพื่อช่วยเหลือแก่กิจการ SME&L ที่มีปัญหาทางการเงินและลด NPL ในระบบลง ซึ่งจะส่งผลทำให้ระบบเศรษฐกิจมีความเชื่อมั่น มีกำลังที่จะเปลี่ยนแปลงขยายตัวไปในทิศทางที่ดี
1.4. เพื่อสร้างอาชีพที่ปรึกษาธุรกิจด้านการปรับโครงสร้างหนี้ และด้านการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาทางการเงิน อันจะนำไปสู่ความสามารถแก้ไขปัญหาสภาพคล่องกิจการในระบบเศรษฐกิจในภาพรวมได้อย่างรวดเร็ว และแท้จริง

2. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
2.1. ด้านการเงิน
2.1.1. ผู้เข้าอบรมจะเข้าใจถึงวิธีการตรวจสอบสุขภาพทางการเงินของกิจการตนเอง สามารถวิเคราะห์ได้ว่ากิจการป่วยเนื่องมาจากสาเหตุใด
2.1.2. ผู้เข้าอบรมสามารถที่จะวางแผนแก้ไขปัญหาการเงินให้แก่กิจการของตนเองเพื่อหาวิธีในการรักษาอาการป่วยนั้นให้หายขาดได้
2.1.3. ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้กิจการด้วยมือของตนเอง และจะจบลงเมื่อใด ไม่ต้องรอไม่ต้องส่งต่อถึงรุ่นลูก
2.2. ด้านกฎหมาย
2.2.1. ผู้เข้าอบรมสามารถรับมือกับบรรดาเจ้าหนี้ทุกรายที่กำลังทวงถามหนี้จากกิจการ ไม่ว่าหนี้นั้นจะอยู่ในชั้นบอกกล่าว, ชั้นฟ้อง, ชั้นบังคับคดีหรือ ชั้นคดีล้มละลายก็ตาม โดยไม่ต้องหวาดผวากับเสียงโทรศัพท์ของเจ้าหนี้อีกต่อไป
2.2.2. ผู้เข้าอบรมจะเรียนรู้ถึงตัวอย่างการต่อสู้คดีตามกฎหมายอย่างไรให้ได้ทั้งเวลา และให้ได้ทั้งอำนาจต่อรองในการประนอมหนี้ ไม่ต้องกลัวการถูกฟ้องคดีอีกต่อไป
2.2.3. ผู้เข้าอบรมจะสามารถนำความรู้ทางกฎหมาย เช่น การฟื้นฟูกิจการ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เป็นสากลไปใช้ประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ได้ประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี้สูงสุด
2.3. ด้านการบริหารจัดการทรัพย์สิน และกิจการระหว่างปรับโครงสร้างหนี้
2.3.1. ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารจัดการทรัพย์สินของกิจการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กิจการในระหว่างที่ถูกทวงหนี้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการฟื้นตัวของกิจการ รวมถึงการทวงหนี้จากลูกหนี้การค้าของตนโดยเลือกใช้เครื่องมือทางกฎหมายที่ได้ผลจริง
2.3.2. ผู้เข้าอบรมจะทราบว่าทรัพย์สินใดบ้างที่เข้าข่ายไม่สามารถย้าย ซ่อน โอนในระหว่างที่ถูกทวงหนี้ได้ แล้วทำการบริหารจัดการให้ถูกต้อง จะไม่ปฏิบัติการใดๆในทางที่จะมีความเสี่ยงเป็นลูกหนี้ที่ทุจริต จะปลอดภัยต่อการถูกเจ้าหนี้ฟ้องร้องทางอาญา ข้อหาโกงเจ้าหนี้
2.4. ด้านกลยุทธ์เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ได้จริง
2.4.1. ผู้เข้าอบรมจะเรียนรู้ถึงรูปแบบในการประนอมหนี้ว่ามีมากมายหลากหลายวิธีที่เป็นประโยชน์และสามารถปรับประยุกต์นำมาใช้กับตนเองได้
2.4.2. ผู้เข้าอบรมจะรู้ถึงกลยุทธ์ต่างๆที่สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือที่จะยื่นข้อเสนอ ต่อรอง เสนอแนวทาง รูปแบบ เงื่อนไขที่เหมาะสม เพื่อการประนอมหนี้ของกิจการและเจ้าหนี้ยอมรับ
2.4.3. ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำคำขอประนอมหนี้ และเอกสาร ข้อมูลที่จำเป็นต่อการประนอมหนี้ได้

3. เหมาะสำหรับ
3.1. เจ้าของกิจการที่มีภาระหนี้ส่วนตัว หรือ ภาระหนี้ของกิจการโดยเฉพาะระดับ SME&L
3.2. ผู้ที่กำลังถูกฟ้องร้องดำเนินคดีจากเจ้าหนี้ ต้องการหาคำตอบสำหรับวิธีแก้ไขปัญหา
3.3. ผู้ที่สนใจประกอบอาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ ให้คำปรึกษาเรื่องปรับโครงสร้างหนี้ การแก้ไขปัญหาทางการเงิน
3.4. ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ซึ่งให้คำปรึกษาแก่เจ้าของกิจการต่อการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกิจการ และความอยู่รอดของกิจการ
3.5. ทนายความที่ต้องให้คำปรึกษาแก่เจ้าของกิจการในการปรับโครงสร้างหนี้
3.6. บุคคลที่สนใจต่อวิธีการปรับโครงสร้างหนี้ การแก้ไขปัญหาสภาพคล่องเพื่อความอยู่รอดของกิจการ

วันที่ : 19/10/2019

ราคา : 9000

การติดต่อ : 0922734681

Email : satilaw.training@gmail.com

หลักสูตร POINTS OF YOU L.1(อบรมวันที่ 17 พ.ย. 62)

หลักสูตร POINTS OF YOU L.1

เชิญชวนพี่น้อง ฝ่ายฝึกอบรม วิทยากร โค้ช หรือบุคคลทั่วไปเข้า่ร่วมอบรมหลักสูตร Points Of You L.1 จัดโดย PDCA Training Center
#มาร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ Points of You Academy
ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่ง Points of You®
Workshop 1 วัน ที่น่าตื่นเต้นที่สุด
.วัน อาทิตย์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2562
เวลา 09.00-16.30 น.
ณ โรงแรมพาลาสโซ่ กรุงเทพฯ รัชดา
วิทยากร
ครูออฟ สมบัติ ทรงเตชะเลิศ
ICF & Expert of Points of You (L.3)
ผู้ก่อตั้งสถาบันฝึกการพูดNEXUP

(รับอุปกรณ์ มูลค่ารวม 11,000 บาท)
รับ Explorer (L.1)Certificate โดยตรงจากอิสราเอล (Certified Trainer)
พิเศษ:
พร้อมทั้งเป็นที่ปรึกษาทั้งการเป็นโค้ชและการใช้การ์ดไปตลอด
โทร 094-9918999 (อ.ยอด).PDCA Training Center

วันที่ : 17/11/2019

ราคา : 16500

การติดต่อ : อ.ยอด PDCA Training Center 0949918999

Email : pdca.trainingcenter@gmail.com

การบริหารผลงานสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ (Performance Management for Professional Supervisor/Manager)(อบรมวันที่ 18 ต.ค. 62)

การบริหารผลงานสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ (Performance Management for Professional Supervisor/Manager)

==เปิดอบรมในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562เวลา09.00-16.00น. ==
สถานที่ โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงคอก – แยกสุทธิสาร

ในชีวิตการบริหารผลงาน (Performance Management)นับว่าภาระงานสำคัญด้านหนึ่งของบุคลากรระดับบังคับ
บัญชาโดยเป็นเครื่องมือสำคัญของการสร้างเป้าหมาย และเป็นกรอบดำเนินการให้งานเดินหน้าไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ แต่กระนั้น ความรู้ความเข้าใจในเทคนิคและกระบวนการของการบริหารผลงานเพียงด้านเดียวก็ไม่อาจจะช่วยทำให้บุคลากรระดับบังคับบัญชาบริหารจัดการผลงานของลูกน้องได้อย่างเต็มประสิทธิผล หากแต่ยังต้องอาศัย การมีความสามารถในการจัดการองค์ประกอบอื่นเช่นการสะท้อนผลงาน การสื่อสารพูดคุย การโค้ชงานและการติติงผลงานลูกน้องอันเป็นส่วนผสมของศาสตร์และศิลปะในการบริหารจัดการคน (People Management)ประกอบกัน

สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้ :วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 (1วัน)
เวลา08.30-09.00น. ลงทะเบียนเข้าอบรม
เวลา09.00-16.00น. เริ่มเนื้อหาการเรียนรู้

=> คุณค่าบทบาทของผู้บังคับบัญชา (ผู้จัดการ/หัวหน้างาน) ในการบริหารผลงาน (Performance Management)
=> ภาพรวมและขั้นตอนของกระบวนการบริหารผลงาน (Performance Management Process)
=> สาเหตุและแนวทางแก้ไจปัญหาพนักงานผลงานต่ำกว่าเป้าหมาย
=> แนวปฏิบัติในการกำหนดปรับปรุงผลงานและการจัดทำแผนปรับปรุงผลงาน (Performance Improvement Practices & Performance Improvement Plan-PIP)
=>แนวทางดำเนินการทางวินัยที่เหมาะสมกับกรณีพนักงาน ผลงานต่ำ กว่าเป้าหมาย
=>การพูด การฟังและการตั้งคำถามที่ผู้บังคับบัญชาควรต้อง “เป็น”
พื้นฐานของการโค้ชงาน (Performance Coaching)เพื่อปรับปรุงผลงานลูกน้อง
=> แนวทางสะท้อนผลงานพนักงาน (Performance Feedback)ด้วยเทคนิคA-I-D
=> แนวทางการติติงผลการปฏิบัติงานของลูกน้องอย่างเชิงสร้างสรรค์ด้วยเทคนิค Sandwich
=> ฝึกปฏิบัติ ในเรื่อง
+การจัดทำแผนปรับปรุงผลงานลูกน้อง (PIP Practices)
+การพูดสะท้อนผลงานด้วย A-I-D
+การพูดเพื่อติติงผลงานลูกน้องด้วยเทคนิค Sandwich
+การรับฟังและตั้งคำถามเพื่อให้ลูกน้องแก้ไขปัญหาอย่างโค้ช
=> สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และถาม-ตอบ

หมายเหตุ :
เวลา 10.30-10.45น -.พักเบรกเช้า
12.00-13.00น. -พักรับประทานอาหารกลางวัน
14.30-14.45น. -พักเบรกบ่าย
==เปิดอบรมในวันเสาร์ที่ 15มิถุนายน 2562เวลา09.00-16.00น. ==
สถานที่ โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงคอก – แยกสุทธิสาร
ค่าบริการอบรม : 3,600.-บาท/ต่อท่าน ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,852.-บาท
**นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย เหลือชำระเพียง 3,744.-**

Special Promotion.!!!มา3ท่านขึ้นไป++ รับส่วนลดทันที200.-บาท/ต่อท่าน ชำระเพียง 3,400.-บาท!!!
หมายเหตุ :
-ค่าบริการอบรม รวม เอกสารประกอบการฝึกอบรมCertificate of Learningสถานที่ อาหารว่าง2มื้อ และอาหาร กลางวันบุพเฟ่ทางโรงแรม
-บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า10ท่าน
-กรณียกเลิกการเข้าสัมมนากรุณาแจ้งล่วงหน้า 7วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนั้นจะต้องชำระ50%ของราคาค่าสัมมนา

วิธีการชำระเงิน:
1)โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่001-9-29392-7

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโฮมเวิร์ค ราชพฤกษ์
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่439-022035-6

ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
ส่งPay In Slipและหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี)
มาที่อีเมลล์ptccontactt@gmail.com
หรือที่Line ID : ptccontact

2)เช็คบริษัท สั่งจ่าย “บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด”
(Professional Training and Consultancy Co., Ltd.)
สำรองที่นั่งได้ที่ :
กรอกแบบฟอร์มใบตอบรับ และส่งกลับทางเมลล์ptccontactt@gmail.comหรือ ไลน์ไอดีptccontact (หลังจากท่านส่งแบบตอบรับแล้ว ท่านจะได้รับใบIn voiceภายใน1-2วัน)
ดาวโหลดแบบฟอร์มตอบรับได้ที่ http://www.ptc.in.th

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
=>คุณสุธาสินี (อ้น) เบอร์โทรศัพท์ 089-677-6047, 092-431-6631
อีเมล์ ptccontactt@gmail.comptccontactinfo@gmail.com
ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th

วันที่ : 18/10/2019

ราคา : 3600

การติดต่อ : คุณสุธาสินี (อ้น) โทรศัพท์ 089-677-6047, 092-431-6631

Email : ptccontactt@gmail.com

เจาะลึก KPI ใน 1 วัน (รุ่นที่ 2)(อบรมวันที่ 31 ต.ค. 62)

เจาะลึก KPI ใน 1 วัน (รุ่นที่ 2)

KPI ไม่ได้เอาท์อย่างที่คิด !!

KPI (Key Performance Indicators) เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารผลงานที่ยังไม่ตกยุค

เพียง 1 วัน ผู้เข้าสัมมนาจะทราบเคล็ดลับในการนำ KPI ไปใช้ให้สำเร็จ โดยทราบ …

วิธีนำ KPIไปใช้ในองค์กรโดยไม่ถูกพนักงานต่อต้าน
วิธีปรับปรุง KPIที่ใช้อยู่ให้ตอบโจทย์ธุรกิจที่เปลี่ยนไป
วิธีเขียน KPIของส่วน,ฝ่าย,แผนกให้เชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กร
วิธีการเชื่องโยง KPIตั้งแต่ผู้จัดการลงไปถึงพนักงานแต่ละคนในหน่วยงานเดียวกัน
วิธีการเก็บผลการประเมิน KPIเพื่อตอบให้ได้ว่า “ทำไม KPIข้อนี้จึง …ผ่าน”
วิธีการนำเสนอ KPIให้กระชับเข้าใจง่ายใน “1หน้า”
วิธีวิเคราะห์ผลการประเมิน KPIเพื่อแก้ไขปัญหาหรือเพื่อป้องกันปัญหา
วิธีการนำผลการประเมิน KPIไปใช้ในการจ่ายโบนัส,ปรับเงินเดือน,จ่าย Incentive,ปรับปรุงการทำงานที่ยังไม่ได้มาตรฐาน,วางแผนการเติบโตในหน้าที่การงานของพนักงานที่ทำงานได้ตาม KPI

หัวข้ออบรม
1. ความหมายและประเภทของ KPI (Key Performance Indicators)พร้อมตัวอย่าง
– KPIของบริษัท
– KPIของแต่ละหน่วยงาน
– KPIของพนักงานแต่ละคน
2. ฝ่ายบริหาร,ผู้จัดการ,หัวหน้างานและพนักงานจะได้อะไรจากการทำ KPI
3. การเตรียมการก่อนจัดทำ KPIพร้อมตัวอย่าง
– โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)
– JD (Job Description)
– เป้าหมายของบริษัท
– Action Plan “การพัฒนาหรือการจัดทำ KPIประจำปี”
4. ความสัมพันธ์ของ BSC (Balanced Scorecard)กับ KPI (Key Performance Indicators)
5. ความแตกต่างระหว่าง KPI (Key Performance Indicators)กับ PI (Performance Indicators)
6. การเลือกใช้ KPIและ PIสถานการณ์ใดควรเลือกใช้แบบไหน?
7. วิธีตั้งเป้าหมายที่ท้าทายแต่ไม่สุดเอื้อม
8. เทคนิคการตั้งเป้าหมายกรณียังไม่เคยกำหนด KPIตัวนั้นๆ
9. วิธีเขียน KPIของแต่ละหน่วยงาน (ส่วน,ฝ่าย,แผนก)ให้สอดคล้องกับ KPIของบริษัทพร้อมตัวอย่าง
10. วิธีเขียน KPIของพนักงานแต่ละคนให้สอดคล้องกับ KPIของหน่วยงานพร้อมตัวอย่าง
11. Workshop :เขียน KPIระดับองค์กร /ระดับหน่วยงาน /ระดับตำแหน่งงาน
12. วิธีการเก็บผลการประเมิน KPI
– การจัดทำแบบฟอร์มการเก็บคะแนน
– การตรวจสอบผลการประเมิน KPI
13. วิธีการนำเสนอผลการประเมิน KPIในหน้าเดียว
14. เทคนิคการวิเคราะห์ผลการประเมิน KPIเพื่อเสนอความคิดเห็นให้ฝ่ายบริหาร
15. Workshop :ออกแบบฟอร์มการเก็บคะแนน KPIพร้อมตัวอย่าง
16. ตัวอย่าง :การนำผลการประเมิน KPIไปใช้ในการบริหารงานบริหารคน
– การประเมินผลงานประจำปี
– การจ่ายเงินพิเศษ (Incentive)
– การพัฒนาพนักงาน
– การเลื่อนตำแหน่ง

Promotion
ราคาปกติ 3,900 บาท

โอนภายในวันที่ 15 ตค.62 ลดอีกท่านละ 1,000 บาท
เหลือ 2,900 บาท

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
CEO / MD ผู้จัดการทุกสายงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้สนใจทั่วไป

วันที่ : 31/10/2019

ราคา : 3900

การติดต่อ : ขนิษฐา / บริษัท ฟอร์ยู ฟอร์เอเวอร์ จำกัด

Email : admin@4uforever.com

การเจรจาต่อรองขั้นเทพ (Negotiation Skills)(อบรมวันที่ 26 พ.ย. 62)

การเจรจาต่อรองขั้นเทพ (Negotiation Skills)

การเจรจาต่อรองขั้นเทพ (Negotiation Skills)

คำอธิบายหลักสูตร

การเจรจาต่อรองขั้นเทพ คือ หลักสูตรอบรม ทักษะการเจรจาต่อรอง Negotiation Skills ในการอบรมท่านจะได้รับองค์ความรู้ (Knowledge) ในการเจรจาต่อรองแบบ Win : Win สร้างความเข้าใจ (Understand) ในกระบวนการเจรจาต่อรอง รู้จักเทคนิคการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ให้ได้ผลในการเจรจาต่อรอง สร้างทักษะ (Skill) ในการเจรจาต่อรอง ทักษะการเตรียมความพร้อมที่มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและยุทธวิธีการในการเจรจาต่อรองที่ประสบผลสัมฤทธิ์ สร้างทัศนคติ (Attitude) ที่ถูกต้องในการเจรจาต่อรอง และท่านจะได้เรียนรู้จากแบบทดสอบการค้นหาสไตล์การต่อรอง 7 ของตนเองว่าอยู่สไตล์ใดเพื่อนำท่านๆ ไปสู่การจัดการกับสไตล์การเจรจาต่อรอง 7 แบบของตนเองและเทคนิคการรับมือกับคู่เจรจา  ซึ่งจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความมั่นใจในการเจรจาต่อรองให้ประสบความสำเร็จ รวมถึง ช่วยให้ท่านสามารถแก้ปัญหาในการเจรจาต่อรองและบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล

วันที่จัดอบรม

เดือนมกราคม : วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

หัวข้ออบรมสัมมนา
Course Outline

 • การเจรจาต่อรอง คือ อะไร ?
 • นิยามความหมายของการเจรจาต่อรอง
 • วัตถุประสงค์ของการเจรจาต่อรอง
 • การทำความเข้าใจในการเจรจาต่อรอง
 • บันได 3 ขั้นในการเจรจาต่อรอง
 • ทักษะในการเจรจาต่อรองที่ประสบความสำเร็จ
 • การเตรียมความพร้อม
 • การเจรจาต่อรองตามหลัก Game Theory
 • การเจรจาต่อรองตามหลัก BW-WAP
 • ารเตรียมการส่วนบุคคล
 • การวางรากฐานการเจรจาต่อรอง
 • การกำหนดเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม
 • การเตรียมสถานที่ในการเจรจาต่อรอง
 • การวางโครงสร้างในการเจรจาต่อรอง
 • กระบวนการเจรจาต่อรอง
 • การสร้างกรอบการเจรจาต่อรอง
 • 7 สไตล์การเจรจาต่อรองของตนเอง
 • สไตล์การเจรจาต่อรอง 7 แบบของคู่เจรจา
 • วิธีรับมือกับคู่เจรจาทั้ง 7 สไตล์
 • การสร้างข้อตกลง
 • การตั้งเงื่อนไขของฉันทามติและข้อตกลง
 • การจัดการกับปัญหาที่ยุ่งยาก
 • การควบคุมอารมณ์ในการเจรจา
 • การเจรจาต่อรองในนามของคนอื่น
 • เลือกทีมเจรจาต่อรอง
 • การบรรลุข้อตกลง
 • ความสำเร็จของแผนการเจรจาและการประเมินผล

วิทยากร
อ.วัฒนา  วาทะพล C.HRD., FIT PRO
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ : Competency, Competency based hrm/hrm, Competency base interview, Competency management Teamwork, Negotiation Skill, Negotiation Skill For Selling, Personality Development, Teamwork, Coaching Skill, Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Course for Success and etc.

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

พนักงานที่ทำหน้าที่เจรจาต่อรอง, เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เจรจาต่อรอง, พนักงานขาย, เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย, ข้าราชการที่ทำหน้าที่เจรจาต่อรอง, พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ทำหน้าที่เจรจาต่อรอง, นักเจรจาต่อรอง, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, ผู้บังคับบัญชา, Supervisor, Manager, เจ้าของกิจการ

วันที่อบรม/สัมมนา
วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562


สถานที่จัดงาน
โรงแรม Arize (Arize Hotel) สุขุมวิท 26

อัตราค่าอบรม/สัมมนา
ราคา 4,000 บาท
*ลงทะเบียน 2 ท่าน เหลือเพียงท่านละ 3,900 บาท
*ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป เหลือเพียงท่านละ 3,700 บาท

สถาบันฝึกอบรม FIT Pro
ติดต่อประสานงาน : Admin FIT Pro
Tel. (086) 981-1584
LINE : fitprodb   และ/หรือ 0869811684
E-Mail 1 : fitprodb@hotmail.com หรือ
E-Mail 2 : webdb@hotmail.com

เว็บไซต์ Link 1 http://www.xn--12c7b7afq2el.net/index.php/using-course/exten/mod/disp-mod/nwt01-custm-ht

เว็บไซต์ Link 2 http://www.วิทยากร.net

หน่วยงาน/บริษัท :

สถาบันฝึกอบรม FIT Pro

ชื่อผู้ติดต่อ :

Admin FIT Pro

โทร :

(086) 981-1584

เทคนิคการเป็นวิทยากร : พูดได้ บรรยายดี (Train The Trainer Program)(อบรมวันที่ 10 ต.ค. 62)

เทคนิคการเป็นวิทยากร : พูดได้ บรรยายดี (Train The Trainer Program)

เทคนิคการเป็นวิทยากร : พูดได้ บรรยายดี

(Train The Trainer Program)

พูดได้ บรรยายดี (Train The Trainer Program :

เทคนิคการเป็นวิทยากร)

คำอธิบายหลักสูตร

Train The Trainer เป็นหลักสูตร พูดได้ บรรยายดี Train The Trainer Program ที่ให้องค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการพูดและเทคนิคการเป็นวิทยากร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติที่ดี ในการพูดการบรรยายเพื่อให้ผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นการพูดในฐานะวิทยากรในองค์กร หรือในหน่วยงานต่างๆ  โดยให้ความรู้ตั่งแต่ศิลปะการพูดในที่ชุมชน ศิลปะการบรรยายแบบมืออาชีพ โดยผู้เข้ารับการอบรมจะเข้าใจหลักการพูด การขจัดอาการประหม่าและการตื่นเวที การพัฒนาบุคลิกภาพในฐานะวิทยากร เทคนิคการถ่ายทอด เคล้ดลับการบรรยายมีประสิทธิภาพ เทคนิคการเป็นวิทยากร การสร้างมุมมองใหม่ ๆ ในการนำการพูดการบรรยายไปปรับประยุกต์ใช้ในงานจนสามารถ พูดได้ บรรยายดี ตรงตามเป้าหมายในการเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

พนักงาน ฝ่ายฝึกอบรม, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, วิทยากร, วิทยากรฝ่ายขาย, ผู้ที่ได้รับหน้าที่ในการบรรยายหรือพรีเซ็นต์งาน, ผู้ที่สนใจต้องการเริ่มต้นอาชีพวิทยากร, ผู้ที่เป็นวิทยากรภายในและต้องการสร้างศักยภาพให้กับตัวเอง, ผู้ที่ต้องการเรียนรู้และเพิ่มเทคนิคการเป็นวิทยากรหัว, พนักงานที่เป็นวิทยากรภายในขององค์กร, หน้างาน, ผู้บัคับบัญชา, เจ้าของกิจการ

Course Outline

 • ศิลปะการพูดสำหรับการเป็นวิทยากร
 • เทคนิคขจัดความตื่นเต้นในการบรรยาย
 • แนวคิดและหลักการเป็นวิทยากร
 • คุณสมบัติของวิทยากรมืออาชีพ
 • หลักการเป็นวิทยากรในหน่วยงาน
 • ลักษณะของวิทยากรที่มีประสิทธิภาพ
 • การสร้างความเชื่อมั่นในการพูด
 • การวางแผนการบรรยาย
 • เทคนิคการเปิดการบรรยาย
 • การบรรยายเนื้อหาหลัก
 • บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของวิทยากร
 • การสร้างความมั่นใจในการเป็นวิทยากร
 • บุคลิกภาพของวิทยากรมืออาชีพ
 • เทคนิคการพูดของวิทยากร
 • จิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้เรียนผู้ใหญ่
 • การบรรยายประเด็นสำคัญ
 • แนวการสอนและการบรรยาย
 • การจูงใจในการบรรยายและฝึกอบรม
 • การบรรยายสรุป
 • จรรยาบรรณในอาชีพวิทยากร
 • ฝึกปฏิบัติ การพูดการบรรยาย 1
 • ฝึกปฏิบัติ การพูดการบรรยาย 2
 • ฝึกปฏิบัติ การพูดการบรรยาย 3
 • ฝึกปฏิบัติ การพูดการบรรยาย 4

ระยะเวลาการฝึกอบรม

หลักสูตรการอบรม 2 วัน

วันที่อบรม

วันพฤหัสบดี-ศุกร์ที่ 10-11 ตุลาคม พ.ศ. 2562

อัตราค่าสัมมนา

ค่าอบรมปกติ : 7,500 บาท
รายละเอียดอื่น ๆ : ค่าอบรมสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

สถานที่อบรมสัมมนา

โรงแรม Grand Swiss (โรงแรม แกรนด์สวิส) สุขุมวิท 11

วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Proวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Teamwork, Power Closing, Coaching, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Course for Success and etc.

เกียรติประวัติ :

 • ประธานชมรมปาฐกถาและโต้วาที ประจำปีพุทธศักราช 2534
 • ชนะเลิศการพูดสุนทรพจน์ ประจำปีพุทธศักราช 2537
 • ชนะเลิศรางวัลนักพูดยอดเยี่ยมและนักโต้วาทีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2538
 • รางวัลนักเขียนโครงการสะพานสายรุ้ง ประจำปีพุทธศักราช 2545
 • VCD TALK SHOW ก้าวแกร่งแห่งนักขาย
 • เจ้าของ POCKET BOOK ขยับปาก (กา) เพื่อชาติ

ท่านจะได้รับการฝึกอบรมจากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการพูดการบรรยาการเป็นวิทยากรมากด้วยคุณภาพมากกว่า 18 ปี

Link ดูคลิปการพูดฮาๆ ของอาจารย์วิทยากร : https://youtu.be/nfhRpUfJy-4

สถาบันฝึกอบรม FIT Pro

ติดต่อประสานงาน : Admin FIT Pro

Tel. (086) 981-1584

LINE : fitprodb  และ/หรือ 0869811584
E-mail 1 : fitprodb@hotmail.com
E-Mail 2 : webdb@hotmail.com

เว็บไซต์ link 1 http://www.xn--12c7b7afq2el.net/index.php/using-course/exten/compo/ser-comp

Link 2 http://www.วิทยากร.net

 

หน่วยงาน/บริษัท :

สถาบันฝึกอบรม FIT Pro

ชื่อผู้ติดต่อ :

Admin FIT Pro

โทร :

(086) 981-1584

โครงการอบรม จิตสำนึกรักองค์กรเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และสร้างสุข (Organization Coconscious for Creative and Happy Working Together) รุ่นที่ 6(อบรมวันที่ 8 ต.ค. 62)

โครงการอบรม จิตสำนึกรักองค์กรเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และสร้างสุข (Organization Coconscious for Creative and Happy Working Together) รุ่นที่ 6

หลักการและเหตุผล

การเปิดเสรีกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในต้นปี 2016 จะกลายเป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้องค์กรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้องค์กรประสบความสําเร็จ และกุญแจสำคัญคือ คนทำงานในองค์กรจะต้องเป็น“Knowledge Worker” เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ซึ่งคนในองค์กรจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ และ ทัศนคติเชิงบวก ตลอดจนมีทักษะการสร้างสรรค์อารมณ์และการแสดงออกที่พึงประสงค์เพื่อการสื่อสารที่ดี ลดความขัดแย้งในการทำงาน ตลอดจนสามารถจัดการตนเองและพัฒนาตนเองเพื่อนำสู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีมต่อไป และยังสามารถสร้างความสามัคคีและมีจิตสำนึกรักองค์กรอีกด้วยดังนั้น การอบรมเรื่อง จิตสำนึกรักองค์กรเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และสร้างสุขจึงเกิดขึ้นเพื่อให้บุคคลกรมีความรักความผูกพัน มีความเช้าใจองค์กรและเข้าใจทักษะการสื่อสารในเชิงบวกของตนเองในการพัฒนาตนเองเพื่อร่วมกันสร้างความสำเร็จให้กับองค์กรสู่ AEC

วัตถุประสงค์

1. เพื่อทำให้บุคลากรมีความเข้าใจในการสร้างจิตสำนึกรักองค์กรได้ด้วยตัวเองอย่างง่ายๆ

2. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์องค์กรในฝันของตัวเอง และเป็นองค์กร ปัจจุบันที่เป็นอยู่

3. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการปรับทัศนคติและการสื่อสารเชิงบวกเพื่อลดความขัดแย้งในการทำงานระหว่างกัน

4. เพื่อทราบแนวทางในการพัฒนาตนเอง และ การทำงานเป็นทีมเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย

5. เพื่อเรียนรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ “ทัศนคติเชิงบวก” ซึ่งเป็นพื้นฐานความคิดที่สำคัญในการสร้างความสำเร็จให้กับทีมและองค์กร

หัวข้อการฝีกอบรม

1.การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร

2.ทัศนคติและกลยุทธ์การสื่อสารเชิงบวกเพื่อสื่อสารองค์กรอย่างสร้างสรรค์และสร้างสุข

3.การพัฒนาตนเอง การจัดการตนเองเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ

4.การสร้างทีมและการทำให้ทีมประสบความสำเร็จ

5.เทคนิควิธีการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานเป็นทีมด้วยทัศนคติเชิงบวก

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้บริหาร หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย บุคลากรในองค์กร และผู้สนใจทั่วไป

รูปแบบการอบรม

บรรยาย (Lecture)

วันที่รับสมัคร

01/01/2562 – 26/09/2562

ค่าใช้จ่าย

3,500.00 บาท

โปรโมชั่น

1.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
2.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%
3.สมัครอบรม 4 ท่าน ฟรี 1 ท่าน

หน่วยงาน/บริษัท :

http://www.training.mut.ac.th/trainingOpenRegister/gotoTrainingOpenDetails?openID=0011&trainingID=14-00024

ชื่อผู้ติดต่อ :

สำนักฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

โทร :

029883655

การออกแบบแผนปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล(อบรมวันที่ 29 ต.ค. 62)

การออกแบบแผนปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล

Creating Effective Action Plan 

การออกแบบแผนปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล

 

วันที่ 29 ตุลาคม 2562

 

การทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ที่มีประสิทธิผลจากการคิดวิเคราะห์และทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการทำงานมาแล้วรอบด้านจะช่วยกำหนดทิศทางการทำงานให้อยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาและสามารถจัดสรรการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่า มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร ความสามารถในการออกแบบแผนปฎิบัติงานที่มีประสิทธิผลจึงนับได้ว่าเป็นทักษะที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับการทำงานของทุกฝ่ายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต ฝ่ายบุคคล ฯลฯ ทั้งในมุมของการบริหารและการปฏิบัติงาน เพราะผลงานที่ได้ย่อมมีการบรรลุเป้าหมาย (Achievement) ที่สูงกว่าและมีประสิทธิภาพสูงกว่าการทำงานโดยไม่มีแผนปฏิบัติงาน

หลักสูตรอบรมนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้เสริมสร้างทักษะในการวางแผนปฏิบัติงาน เรียนรู้เทคนิคต่างๆ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อองค์กร

 

 

วัตถุประสงค์ของการอบรม

– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการบริหารงานที่จำเป็น เช่น การกำหนดเป้าหมายเพื่อนำไปสู่การวางแผน

– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการวางแผนงานอย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ

– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาเป็นแผน

– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงวิธีการเขียนแผนปฏิบัติงานที่ถูกต้องและเป็นระบบ

– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปส่งเสริมการบริหารงานขององค์กรให้สำเร็จ

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ หัวหน้างานระดับต้น (New Manager, Supervisor, Leader) พนักงานที่กำลังจะได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้างาน (Successor) ของทุกฝ่ายงาน และผู้ที่ต้องการทบทวนแนวคิดการตั้งเป้าหมายและการวางแผนงาน

 

 

โปรโมชั่นพิเศษ สุดคุ้ม!

✔ สมัครพร้อมกัน 1 ท่าน ลดทันที 10%
✔ สมัครพร้อมกัน 2 ท่าน ลดทันที 20%

✔ สมัครพร้อมกัน 3 ท่าน ลดทันที 30%

*ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากรฉบับที่ 437*

 

**เป็นเพื่อนกับเราได้ใน Facebook https://www.facebook.com/vworksmart/ เพื่อติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับการทำงานที่น่าสนใจ โปรโมชั่นดีๆ หลักสูตรใหม่ๆ ของ V Work Smart ได้ก่อนใคร**

สนใจหลักสูตรอบรมด้านอื่น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.vworksmart.com

 

วันที่จัดอบรม

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562

หน่วยงาน/บริษัท :

บริษัท วีเวิร์คสมาร์ท จำกัด / V Work Smart Company Limited

ชื่อผู้ติดต่อ :

เจ้าหน้าที่ฝ่ายอบรม

โทร :

02 392 8188-89