หลักสูตร การพัฒนาตนเอง การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ softskill

“การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)”

“การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)” วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking ) 2.เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking ) 3.เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีแนวทางในการนำการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking ) ไปประยุกต์ใช้ในงานจริง หัวข้อการฝึกอบรม 1. หลักคิดในการDesign Thinking · ความหมายและความเข้าใจในเรื่องDesign Thinking · วัตถุประสงค์หลักของการDesign Thinking · ตัวแบบของการDesign Thinking · กระบวนการDesign Thinkingในองค์กร 2.Empathy:การทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย · หลักในการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายแบบOutside-in · วิธีการในการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย · เครื่องมือที่ใช้ในการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย · ฝึกปฏิบัติทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย 3.Define:การระบุประเด็นสำคัญ · วิธีการในการสังเคราะห์เพื่อระบุประเด็นสำคัญ · เครื่องมือที่ใช้ในการในการสังเคราะห์เพื่อระบุประเด็นสำคัญ · ฝึกปฏิบัติการสังเคราะห์ประเด็เพื่อระบุประเด็นสำคัญ 4.Ideate:คิดสร้างทางเลือก · วิธีการในการคิดสร้างทางเลือกเพื่อตอบโจทย์ประเด็นสำคัญ · เครื่องมือที่ใช้สำหรับการระพลังความคิดเพื่อสร้างทางเลือก […]

การเขียนโต้ตอบทางอิเล็กทรอนิกส์และโซเชียลมีเดีย

การเขียนโต้ตอบทางอิเล็กทรอนิกส์และโซเชียลมีเดีย หลักการและเหตุผล การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อสื่อสารกับบุคคลหลากหลายกลุ่มเป็นสิ่งจำเป็นในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรสามารถดำเนินงานต่อไปได้อย่างราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรธุรกิจทุกแห่งในประเทศไทยจึงสมควรมีพื้นฐานความรู้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร มีความระมัดระวังในการใช้ภาษาให้ถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์และสื่อที่ใช้ในขณะนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเขียนทางอิเล็กทรอนิกส์และโซเชียลมีเดีย เพราะการผิดเพี้ยนไปเพียงเล็กน้อยก็อาจส่งผลเสียต่อองค์กรได้ วัตถุประสงค์ jเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเขียนโต้ตอบทางอิเล็กทรอนิกส์และโซเชียลมีเดียได้อย่างรวดเร็ว กระชับ ถูกต้อง และเป็นเหตุเป็นผล kเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการจับประเด็นสำคัญ เพื่อทำการย่อความหรือสรุปความได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว และสามารถนำเสนอข้อมูลต่อผู้อื่นได้อย่างกระชับและตรงประเด็น เนื้อหาการฝึกอบรม Øความสำคัญของการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร Øลักษณะของการเขียนโต้ตอบทางอิเล็กทรอนิกส์และโซเชียลมีเดีย Øทักษะที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโต้ตอบทางอิเล็กทรอนิกส์และโซเชียลมีเดีย Øวิธีการจับประเด็นสำคัญ เพื่อถ่ายทอดในลักษณะของการสรุปความหรือย่อความ Øหลักการใช้ภาษาไทยในการถ่ายทอดข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์และโซเชียลมีเดีย vการใช้คำและประโยคที่ถูกต้อง vการเชื่อมคำและประโยค Øหลักการใช้ภาษาอังกฤษในการถ่ายทอดทางอิเล็กทรอนิกส์และโซเชียลมีเดีย vการใช้คำและประโยคที่ถูกต้อง vการเชื่อมคำและประโยค Øการนำหลักการทั้งหมดมาใช้ในการเขียนทางอิเล็กทรอนิกส์และโซเชียลมีเดีย ระยะเวลา1 วัน เวลา 09.00-16.00น. อัตราค่าสัมมนา2,500/ท่าน สมัคร4จ่าย3(ไม่รวมVat) สัมมนาในวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ คุณเล็ก โทร/Line : 063-846-6405 E-mail: info@chosenthebest.com http://www.chosenthebest.com ***สามารถจัดเป็นIn-House Trainingอบรมภายในได้***

หลักสูตรที่ปรึกษาปรับโครงสร้างหนี้ รุ่นที่ 7 (เรียนสด ออนไลน์)

หลักสูตรที่ปรึกษาปรับโครงสร้างหนี้ รุ่นที่ 7

(เรียนสด ออนไลน์)

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เจ้าของกิจการสามารถตรวจสอบสัญญาณปัญหาทางการเงิน และสามารถวางแผนการป้องกัน ก่อนกิจการจะเกิดวิกฤต
2.เพื่อเผยแพร่ความรู้ภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้กิจการ การแก้ไขปัญหาทางการเงิน และการบริหารจัดการกิจการในช่วงวิกฤต
3.เพื่อช่วยเหลือกิจการที่มีปัญหาทางการเงินและลดNPLในระบบลง อันจะส่งผลดีระบบหนี้สินรวมและปรับแนวโน้มให้เศรษฐกิจขยับขยายไปในทิศทางที่ดีร่วมด้วย
4.เพื่อสร้างอาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ ด้านการปรับโครงสร้างหนี้ และด้านการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาทางการเงิน อันจะนำไปสู่ความสามารถแก้ไขปัญหาสภาพคล่องกิจการในระบบเศรษฐกิจในภาพรวมได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

เนื้อหาหลักสูตร
1.วิกฤติการเงินและวิธีการแก้ไข
2.การปรับโครงสร้างหนี้ภาคปฏิบัติ
3.การนำกระบวนการล้มละลายและฟื้นฟูกิจการมาใช้ประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี้
4.กรณีศึกษา และ แบบทดสอบ
5.*สิทธิพิเศษสำหรับผู้อบรม จะได้รับสิทธิในการนัดหมายประชุมผ่าน Zoom กับผู้สอนหรือที่ปรึกษา เป็นการส่วนตัว เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเป็นที่ปรึกษาปรับโครงสร้างหนี้หรือการวางแผนแก้ไขปัญหาหนี้ธุรกิจ (เวลาประมาณ 1-2 ชม.)

วันที่อบรม

04/19/2021

ราคา

3900

การติดต่อ

0922734681

Email

satilaw.training@gmail.com

เทคนิคการสรรหาเชิงรุกให้เข้าถึงคนที่ “ใช่” และได้คนที่ตรงตามต้องการ11 ก.พ. 2564

เทคนิคการสรรหาเชิงรุกให้เข้าถึงคนที่ “ใช่” และได้คนที่ตรงตามต้องการ

รายละเอียด

หัวข้อการเรียนรู้ (Course Outline) :

=> แนวโน้มในอนาคตการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรยุคใหม่
=> กระบวนการการสรรหาและคัดเลือกที่เป็นมาตรฐาน
=> การสรรหาเชิงรุกกับการสรรหาเชิงรับ (Proactive vs. Reactive Recruitment)
=> ทำ “10 อย่าง” ให้งานสรรหากลายเป็น “การสรรหาเชิงรุก” (Proactive Recruitment)
– คำถามที่ต้องตอบก่อนจะสรรหา และคัดเลือก
– เขียนข้อความโฆษณารับสมัครงานอย่างมืออาชีพ
– เลือกใช้สื่อสมัยใหม่เพื่อสร้างภาพลักษณ์การสรร
– การคัดเลือกผู้สมัครเบื้องต้น (Candidate Screening) และการจัดอันดับผู้สมัครงาน (Candidate Rating)
– เครื่องมือในการทดสอบและประเมินผู้สมัครงาน
+ ประเมินความรู้
+ การทดสอบทักษะ
+ การประเมินพฤติกรรมการทำงาน
– หลักในการตรวจสอบประวัติ (Reference Check)
– เทคนิคในการสัมภาษณ์ผู้สมัคร และฝึกปฏิบัติ (Interview Technique)
– ปรับปรุงแบบประเมินผลสัมภาษณ์
+ เกณฑ์ประเมินผลสัมภาษณ์
+ เกณฑ์คะแนนเพื่อคัดเลือกผู้สมัครงาน
– การแบ่งบทบาทในการคัดเลือกผู้สมัครงานระหว่าง HR กับ Line Manager=> ช่องทางสรรหาบุคลากรต่างๆ และการปรับปรุง แนวทางการสรรหาคน
– สื่อออนไลน์ (Online Media)
+ Website
+ Facebook
+ Line/Line OA
+ Instagram
+ Twitter
+ LinkedIn
– การประกาศรับสมัครภายใน (Internal Sourcing) และ Referral Program
– การรับสมัครจากกลุ่มจัดหางานต่าง ๆ
– การ Outsource งานและคนทำงาน
– การรับสมัครจากสถาบันการศึกษา
– การทำกิจกรรมพิเศษ เช่น
+ Direct Sales
+ การแลกใบสมัคร
+ การเป็นสมาชิกชมรม/สมาคมวิชาชีพ
+ กิจกรรมทางสังคม/วิชาชีพ เป็นต้น=> สิ่งที่ควรระวังกับการใช้ Social Media และสิ่งออนไลน์
=> สิ่งที่ควร “ทำ” และ “ไม่ควรทำ” ในกระบวนการรับสมัครพนักงานใหม่
=> วางแผนปรับปรุงงานของตนเองเพื่อให้เป็นงานสรรหาเชิงรุก พร้อมคำแนะนำจากวิทยากร
=> สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และการนำไปปรับใช้งานต่อไป
————————————————
วิธีการเรียนรู้ :
– บรรยายอย่างย่อและซักถาม
– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
– กรณีตัวอย่างและแบบฟอร์ม
– ฝึกปฏิบัติการพร้อมคำแนะนำ
กลุ่มเป้าหมาย :
– เจ้าของธุรกิจขนาด SME
– ผู้จัดการ/หัวหน้างานสรรหาบุคลากร
– เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรที่มีประสบการณ์/มือใหม่
– ผู้จัดการ/หัวหน้างานของสายงานต่าง ๆ ที่สนใจ

วิทยากร : ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร เพื่อการเพิ่มผลผลิตที่มีประสบการณ์มากมายจากองค์กรทั้งในธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมหลายองค์กรชั้นนำ

ค่าบริการอบรม : 3,900.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,173.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 4,056.-บาท)
Special Promotion.!!! มา 3 ท่านขึ้นไป++ รับส่วนลดทันที 200.-บาท/ต่อท่าน ชำระเพียง 3,700.-บาท!!!

วิธีการชำระเงิน :
1.) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-9-29392-7 ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
2.) ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด”
**นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย**

หมายเหตุ :
– ค่าบริการอบรม รวม เอกสารประกอบการฝึกอบรม Certificate of Learning สถานที่ อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 10 ท่าน

สำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรม โดยกรอกแบบฟอร์มตอบรับและส่งกลับมาที่ อีเมลล์ ptccontactt@gmail.com
(ท่านจะได้รับใบ Invoice หลังจากส่งแบบตอบรับมาภายใน 1-2 วัน)
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
=> คุณสุธาสินี : โทรศัพท์ 092-431-6631, 089-677-6047
หรือที่อีเมล์ ptccontactt@gmail.com   ไลน์ไอดี : ptccontact
ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th

วันที่อบรม : 11/02/2021

ราคา : 3900

การติดต่อ : คุณสุธาสินี (อ้น)

Email : ptccontactt@gmail.com

หลักสูตร Train the Trainer สร้างวิทยากรมืออาชีพ(4 ธ.ค. 63)04 ธ.ค. 2563

หลักสูตร Train the Trainer สร้างวิทยากรมืออาชีพ(4 ธ.ค. 63)

หลักสูตร Train the Trainer สร้างวิทยากรมืออาชีพ

จากปัญหาการมีพนักงานที่ไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ และการไม่การถ่ายทอดงานที่เป็นระบบ รวมถึงไม่มีบุคลากรในการถ่ายทอดอย่างมืออาชีพ

             หลักสูตรสร้างวิทยากรมืออาชีพนี้ เป็นหลักสูตรในการสร้างวิทยากรในองค์กร ให้สามารถถ่ายทอดงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงานโดนเน้นหลักการในการนำเสนอ และศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน จนถึงการพัฒนาบุคลิกภาพในระหว่างการพูด และเทคนิคการเขียนหลักสูตร จนสามารถก่อให้เกิดผลสำเร็จ ในการพูดแต่ละครั้ง โดยเน้นการให้ความรุ้ ตัวอย่าง และการปฏิบัติจริงของผู้เข้าร่วมเข้าร่วมรับการอบรม

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานในการเป็นวิทยากร

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกการพูดหน้าชุมชน  และสร้างบุคลิกภาพในการพูดให้มีประสิทธิภาพ

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถนำความรู้ความเข้าใจมาปฏิบัติงานได้จริง อย่างมีประสิทธิภาพ

เหมาะสำหรับ

เจ้าของกิจการ / ผู้บริหารทุกระดับชั้น / ผู้จัดการทั่วไป / ผู้จัดการฝ่าย / ผู้จัดการแผนก / หัวหน้างาน จำนวนไม่เกิน 30 คน

วิธีการดำเนินการ

          เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมกลุ่ม การะดมสมอง การฟังการบรรยาย และการอภิปรายแสดงความคิดเห็นตลอดการสัมมนา รวมถึงการมีภาพตัวอย่างประกอบ

เนื้อหาสำคัญ (Training Courses)

ส่วนที่หนึ่ง ข้อคิด ควรคำนึงถึง

 1. ปรับทัศนคติในการเรียนรู้เรื่องการเป็นวิทยากร

 2. เสริมสร้างความพร้อมก่อนลงสนาม

 3. เทคนิคการวิเคราะห์ผู้ฟังก่อนนำไปสอน

 4. การเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ และการปรับระดับคิดในการนำเสนอ

 5. 15 นาทีแรกในการสอนงาน

ส่วนที่สอง  ศิลปะการสอนงานและเทคนิคในการนำเสนอ

 •   บุคลิกภาพการพูดหน้าชุมชน
 •   ศิลปะการสื่อสารอย่างได้ผล
 •   เทคนิคการเรียกร้องความสนใจจากผู้ฟัง
 •   พูดดี หรือ พูดไม่ดีอะไรเป็นตัววัด
 •   สิ่งที่ไม่ควรทำในขณะพูด
 •   เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
 •   เทคนิคการประเมินผลหลังการสอน
 •   การพูดโดยไม่มีการเตรียมตัว
 •    ฝึกล็อกสายตาผู้ฟัง
 •    การนำเสนอต่อหน้าชุมชน
 •    การสรุป และ ตอบคำถาม

วิทยากรคุณภาพ  

           อประกาศิต สพฤกษ์ศรี

          บรรยายภาคทฤษฎี แบบการทอล์คโชว์(จูงใจให้เห็นคุณค่า)

            เป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านฝึกอบรม”ต่ำกว่า 14 ปี และได้ศึกษาในด้านกระบวนการคิดการสร้างสำนึก

และทัศนคติทางด้านการสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานให้ได้ประสิทธิภาพ ภาวะผู้นำ เทคนิคการพูดหน้าชุมชน

เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอาจารย์พิเศษสอนของมหาลัยต่างๆ

เช่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต

ราคาปกติ ท่านละ3,900 บาท พิเศษ

สำรองลงทะเบียน 3 ท่าน ด่วน

เหลือเพียงท่านละ 3,500 บาท เท่านั้น

 

สถานที่อบรม: โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน
เวลาอบรม 9.00-16.00

___________________________________

วันที่อบรม : 04/12/2563

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training

Tel : 02-577-5369, 099-162-9559

E-mail: contact.tesstr@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน (15 ธ.ค. 63) อ.นทษร15 ธ.ค. 2563

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน (15 ธ.ค. 63) อ.นทษร

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน

 

หลักการและเหตุผล

           ปัจจุบันการทำงานล้วนต้องเผชิญกับสภาวการณ์มากมาย ทั้งการแข่งขันภายนอกองค์กร และการดำเนินงานภายในองค์กร ซึ่งสิ่งสำคัญที่จะช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนองค์กรให้พัฒนาและประสบความสำเร็จคือ บุคลากรในองค์กร นั่นก็คือ พนักงาน โดยส่วนใหญ่จะให้พนักงานเน้นการพัฒนาผลงานเพื่อความสำเร็จ แต่อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้การทำงานราบรื่น เป็นตัวเสริมแรงในกระบวนการทำงาน คือการสร้างความประทับใจต่อบุคคลที่ร่วมงานด้วย เช่น ลูกค้า เพื่อนร่วมงาน หัวหน้า ด้วยการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างความประทับใจ แต่ในความประทับใจของแต่ละคนล้วนแตกต่างกัน เช่นประทับใจในความเป็นผู้เชี่ยวชาญ ประทับใจในความเป็นมิตร ประทับใจในความน่าเชื่อถือ เป็นต้น ซึ่งเป็นบุคลิกที่ล้วนนำไปสู่การสร้างความประทับใจด้วยกันทั้งสิ้น

            แต่ปัญหาที่พบในพนักงานส่วนใหญ่คือ พนักงานไม่ทราบว่าต้องแสดงออกอย่างไร เพื่อที่จะสื่อถึงบุคลิกภาพที่ดีดังที่กล่าวมาข้างต้น การอบรมในครั้งนี้จึงเน้นความสำคัญของการแสดงออก ทั้งทางอวัจนภาษา (ภาษากาย) วัจนภาษา (ภาษาพูด) และกระบวนการคิด และฝึกแสดงออก เพื่อพัฒนาไปสู่บุคลิกภาพที่น่าประทับใจและเพิ่มความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลขึ้น ทั้งนี้เพื่อความสำเร็จในการทำงาน การสร้างคุณค่าในตัวพนักงาน และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรเช่นกัน

วัตถุประสงค์การฝึกอบรม

 1. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายใน (กระบวนการคิด) และภายนอก (ภาษากาย,ภาษาพูด) เพื่อนำไปสู่ภาพลักษณ์ด้านความเชี่ยวชาญ ความน่าเชื่อถือ และความเป็นมิตรในการทำงาน
 2. เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการทำงานให้เกิดความราบรื่น และความประทับใจ
 3. เพื่อให้พนักงานและองค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. ประเมินบุคลิกภาพก่อนการฝึกอบรม
 2. แนวคิดและทฤษฎีบุคลิกภาพในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ
 3. วิเคราะห์ปัญหาพร้อมแนวทางแก้ไข
 4. สาธิตและฝึกปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพ
 5. ประเมินบุคลิกภาพหลังการฝึกอบรม

รูปแบบการฝึก    การบรรยาย / การฝึกปฏิบัติ

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงวิธีการที่ถูกต้องและนำไปพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 2. ผู้เข้าอบรมสามารถตีความและประเมินบุคลิกภาพที่ผู้อื่นแสดงออกมาทางภาษากายและภาษาพูดได้
 3. ผู้เข้าอบรมสามารถเป็นตัวแทนด้านภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรได้

 

วิทยากรในการฝึกอบรม :  อาจารย์นทษร  สุขสารอมรกุล

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

(สมาชิกโอนก่อน ท่านละ 3,500 บาท)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

ราคาดังกล่าว ฟรี 

สถานที่อบรม: โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

วันที่อบรม : 15/12/2563

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

เตรียมพร้อมรับมือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมแนวทางภาคปฏิบัติจริง15 ธ.ค. 2563

เตรียมพร้อมรับมือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมแนวทางภาคปฏิบัติจริง

รายละเอียด

นับถอยหลัง…ที่องค์กรต้องเตรียมความพร้อมเข้าสู่การใช้ #PDPA #พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล ก่อนที่จะมี พรบ.ฉบับนี้จะเริ่มมีการบังคับใช้ และ การกำหนดบทลงโทษ “

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของ ระวังโทษหนัก จำคุก 1 ปี ปรับ 3 ล้านบาท จ่ายค่าเสียหาย 2 เท่า

เป็นสิ่งที่เหล่าท่านผู้บริหารทุกองค์กรไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เพราะมีผลต่อองค์กรทั่วโลก”

ผู้ใดไม่มีระบบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบบุคคล…ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคนอื่นไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวโดยเจ้าของข้อมูลไม่ยินยอม หรือ ทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหาย เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือ ได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน – 1 ปี ปรับไม่เกิน 500,000 – 1,000,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ใดส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องคุ้มครองพิเศษ ตามมาตรา 26 ไปต่างประเทศโดยไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด มีโทษปรับไม่เกิน 5,000,000 บาท หรือ ความผิดอื่น ๆ ที่นายจ้างต้องทราบและต้องทำให้เป็น

ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายคุ้มครอง คือ
1.ข้อมูลของพนักงานในบริษัท
2.ข้อมูลของลูกค้า คู่ค้า ผู้มาติดต่องาน
ที่นายจ้างต้องจัดทำให้ชัดเจน รัดกุมและปลอดภัย..ท่านทำแล้วหรือยัง ?

หากไม่ทำ อาจจะถูกฟ้องเสียหายเป็นล้าน

ทำไม่เป็น ไม่เข้าใจ ต้องเข้าฟังสัมมนา เรื่องนี้
สัมมนา หลักสูตร พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 ภาคปฏิบัติ

ส่วนที่ 1 : สรุปภาพรวมของกฎหมายนี้
1. ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไรบ้าง ?
2. เหตุผลที่ต้องออกกฎหมายนี้ เพราะอะไร ?
3. ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลที่คุ้มครองมีอะไรบ้าง ?
4. ข้อมูลสำคัญต้องห้ามขอมีอะไรบ้าง ?
5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลมีอะไรบ้าง ?
6. การส่งข้อมูลไปนอกบริษัท ต่างประเทศต้องทำอย่างไร ?
7.ถ้ามีคนนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ เจ้าของข้อมูลจะฟ้องร้องได้ที่ไหน ?
8. บทลงโทษผู้ละเมิด ไม่ทำตามกฎมายนี้อาจะเสียเงินเป็นล้าน มีอะไรบ้าง ?
9.บทลงโทษทางปกครอง คืออะไร ?

ส่วนที่ 2 : ภาคปฏิบัติสำหรับนายจ้าง
การขอ -การเก็บ – การใช้ข้อมูลของพนักงาน
1. ตัวอย่าง – ข้อมูลของพนักงานที่นายจ้างเรียกเก็บได้มีอะไรบ้าง เพราะอะไร ?
2. ตัวอย่าง – การขอความยินยอมจากพนักงานใหม่ – พนักงานเก่าจะทำอย่างไร ?
3. ตัวอย่าง – การขอความยินยอมทาง Internet จะทำอย่างไร ?
4. ตัวอย่าง – สัญญาจ้างจะเขียนเพิ่มเข้าไปว่าอย่างไร ?
5. ตัวอย่าง – หนังสือขอให้ลูกจ้างส่งข้อมูลส่วนบุคคลว่าต้องทำอย่างไร ?
6. ตัวอย่าง – หนังสือขอดูหลักฐานการป่วยของพนักงานได้หรือไม่ ?ฃ
7. ตัวอย่าง – หนังสือเตือน – กรณีลูกจ้างเปิดเผยเงินเดือนกัน ลงโทษได้หรือไม่ ?
8. ตัวอย่าง – หนังสือปรามคนที่ลาออก – คนที่ถูกไล่ออก ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลจะทำอย่างไร ?

แจกฟรี
ตัวอย่าง – Policy การคุ้มครองข้อมูล่นบุคคลเขียนอย่างไร ?
✅ตัวอย่าง – Checklist การจัดทำและการตรวจสอบตนเองเบื้องต้น
✅ตัวอย่างเอกสารที่ต้องใช้ในการจัดทำ
** ลอกใช้ได้เลย ไม่ต้องคิดเอง **

สนใจสำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่
บอร์โทรศัพท์ 087-0718100
✅Email : hrdeesolution@gmail.com
✅Line ID: hrdeesolution
✅www.hrdeesolution.com

วันที่อบรม : 12/15/2020

ราคา : 3862

การติดต่อ : คุณตุ๊ก

Email : hrdeesolution@gmail.com

เปิดรับสมัคร ยืนยัน เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง 2 ธ.ค.63 อ.ประภาภรณ์02 ธ.ค. 2563

เปิดรับสมัคร ยืนยัน เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง 2 ธ.ค.63 อ.ประภาภรณ์

หลักการและเหตุผล

             การร่วมประชุมกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น รวมทั้งแก้ปัญหาและตัดสินใจร่วมกัน

การประชุมจะเกิดผล ก็ต้องมีการเขียนรายงานการประชุม เพื่อบันทึกสิ่งต่างๆ

ที่ได้ตกลงกันในที่ประชุมและส่งให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อกันลืมและเตือนว่า

ใครจะต้องทำอะไรให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับมอบหมายไป

          การจะเขียนรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิผลนั้น

ต้องอาศัยทักษะการฟังอย่างตั้งใจ การสรุปจับประเด็นสำคัญในแต่ละหัวข้อ

หรือวาระที่มีการพูดคุยกัน และการถ่ายทอดประเด็นสำคัญเหล่านั้นเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างถูกต้อง

และกระชับ ถ้าปราศจากทักษะในเรื่องเหล่านี้หรือมีบางทักษะเท่านั้น อาจทำให้ไม่อยากเขียนรายงานการประชุม

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

          1. เพื่อฝึกทักษะในการฟังจับประเด็น และสรุปสาระสำคัญในการประชุมได้อย่างถูกต้อง

ชัดเจน กระชับและตรงประเด็น

          2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจถึงความสำคัญ และประโยชน์ของการเขียนรายงานการประชุม

          3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจหลักในการจัดทำวาระการประชุม

          4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบและ

เทคนิคของการเขียนรายงานการประชุมที่ถูกต้อง

          5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม

ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หัวข้อหลักสูตร (Course outlines)

          1. วงจรการบริหาร “การประชุม” ที่มีประสิทธิผล (Effective Cycle of “Meeting Administration Management)

          2. บทบาทหน้าที่ของผู้จดบันทึก (Minutes’ taker duty)

          3. ทักษะการจดบันทึก (Powerful techniques for minute taking)

          4. หลักการในการจัดทำ “วาระการประชุม” (Preparation of   effective “Agenda”)

          5. หลักการในการจัดทำ “รายงานการประชุม” (Producing Informative “Minutes of Meeting”)

          6. กรณีฝึกปฏิบัติ (Group Case Study Exercises) “Agenda” and “Minutes of Meeting”

          7. การนำเสนอผลงานกลุ่ม (Group Presentation)

          8. ประเมินผล (Key points evaluation & correction)

          9. สรุป คำถาม – คำตอบ (Q & A and wrap- up)

 วิทยากรในการฝึกอบรม อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ อดีต

เลขานุการฝ่ายจัดการและผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน), เลขานุการกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ แสตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

และบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด, เลขานุการผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน),

อาจารย์และวิทยากรอิสระในมหาวิทยาลัยและบริษัทชั้นนำต่างๆ, ผู้เขียนหนังสือ “ความสุขที่แท้จริงของอาชีพเลขานุการ”

 เทคนิคการฝึกอบรม   บรรยายสรุป อภิปราย กรณีศึกษา แบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติ

และ Learning Games การนำเสนอผลงานหน้าห้องฝึกอบรม

ราคาท่านละ 3,900 บาท/ 2 วัน (ไม่รวม Vat)

โปรแนะนำคือ มา 2 ท่านเหลือท่านละ 3,500 บาท

สมัคร 4 ท่านละ 2900 บาท

เวลา 09.00-16.00 น.

สถานที่อบรม : โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท26

 ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์, อาหารว่างน้ำชา-กาแฟ  

IFrame___________________________________________

สอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training

Tel : 02-577-5369, 0988209929 099-162-9559, 098-323-7908

E-mail: contact.tesstr@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

หลักสูตร เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหารยุค 4.024 พ.ย. 2563

หลักสูตร เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหารยุค 4.0

รายละเอียด

หัวข้อการอบรม
การเสริมสร้างความเข้าใจ “ความสำคัญ” และ “บทบาทหน้าที่”
– “เลขานุการบริหาร 4.0” คือใคร
– ความสำคัญของตำแหน่ง
– การเสริมสร้างทัศนคติ และจิตสำนึกที่ดี
– จรรยาบรรณ
– บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
– แนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าสายอาชีพ
การพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศ “ทักษะ” และ “ประสบการณ์”
– การขับเคลื่อนสู่ความเป็นมืออาชีพ
• การใช้จิตวิทยาในการบริหารงาน เพื่อบริหารความเครียด
• การสร้างความมั่นใจในตนเอง ด้วยบุคลิกภาพอย่างมีระดับ
• การสร้างสมประสบการณ์สู่ความเป็นเลิศเพื่อความคิดสร้างสรรค์
• การพัฒนาทักษะการสื่อสารที่เกิดผล
• การเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม
• สรุปทฤษฎี : สัญลักษณ์ศักยภาพ 4.0
กลยุทธ์การบริหารงานอย่างมีระบบ
– การวางแผนและบริหารเวลางาน
– การบริหารระบบเอกสาร
– การบริหารการนัดหมาย
– การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

วันที่อบรม : 24/11/2020

ราคา : 3500

การติดต่อ : คุณอิศราภรณ์ (พลอย) บจก.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โทร : 089-7737091

Email : hrdcentertraining@gmail.com

คณะกรรมการสวัสดิการยุคใหม่ พนักงาน LIKE ฝ่ายบริหาร SHARE 10 พ.ย.63 อ.ธนุเดช10 พ.ย. 2563

คณะกรรมการสวัสดิการยุคใหม่ พนักงาน LIKE ฝ่ายบริหาร SHARE 10 พ.ย.63 อ.ธนุเดช

คณะกรรมการสวัสดิการยุคใหม่…พนักงาน LIKE ฝ่ายบริหาร SHARE (SUPER MODERN WELFARE COMMITTE)

คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นตัวแทนของลูกจ้างร่วมปรึกษาหารือกับนายจ้างในการจัดสวัสดิการ และเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความต้องการสวัสดิการของลูกจ้างให้นายจ้างทราบ รวมทั้งร่วมปรึกษาหารือให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนตรวจสอบ ดูแล การจัดสวัสดิการภายในสถานประกอบกิจการ และสร้างความพึงพอใจให้แก่นายจ้างและเพื่อนพนักงาน ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการสวัสดิการฯ ที่ดีต้องมีจิตสำนึกการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กร (SENSE OF OWNERSHIP)ต้องมีเทคนิคในการดำเนินการประชุม ต้องมีเทคนิคในการสื่อสาร และมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารสวัสดิการที่บริษัทฯ มีอยู่ในเกิดประโยชน์สูงสุดแบบWIN-WINแก่ทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง

สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรขึ้นจากประสบการณ์ในการบริหารคณะกรรมการสวัสดิการฯ มากว่า 24 ปี ที่จะช่วยให้คณะกรรมการสวัสดิการฯ องค์กรของท่านมีมุมมองใหม่ในการบริหารสวัสดิการให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางขององค์กร และความต้องการของพนักงานอย่างแท้จริง บนพื้นฐานของกำลังและความเป็นไปได้

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสวัสดิการในสถานประกอบการ

เพื่อเป็นการเสริมสร้างมุมมองและเทคนิคในการบริหารสวัสดิการยุคใหม่ที่สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางขององค์กร และความต้องการของพนักงาน

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ และเทคนิคที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานสวัสดิการในสถานประกอบการได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ พนักงานLIKEฝ่ายบริหาร SHARE

หัวข้อสำคัญการเรียนรู้

ส่วนที่  1 :  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ (INTRODUCTION TO WELFARE COMMITTEE)

ความหมายของคณะกรรมการสวัสดิการ (คกส.)

ความหมายของสวัสดิการแรงงาน

ประโยชน์ของการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ

WORKSHOP1 : คกส. ที่ดีควรคุณลักษณะของHEAD-HAND-HEART อย่างไรหนอ?

ส่วนที่  2 :  การปลูกจิตสำนึกการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กรของคณะกรรมการสวัสดิการ (SENSE OF OWNERSHIP)

ส่วนที่  3 :  หน้าที่ความรับผิดชอบของนายจ้างต่อคณะกรรมการสวัสดิการ (RESPONSIBILITIES OF THE EMPLOYER TO THE WELFARE COMMITTEE)

ส่วนที่  4 :  กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสวัสดิการในสถานประกอบการ (THAI LABOR LAWS RELATING TO WELFARE MANAGEMENT IN COMPANY)

กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสวัสดิการในสถานประกอบการ

บทกำหนดโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการการบริหารคณะสวัสดิการกรณีฝ่าฝืน

ส่วนที่  5 :  แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการสวัสดิการอย่างมีประสิทธิภาพ(EFFECTIVE WELFARE COMMITTEE GUIDELINES)

ส่วนที่  6 :  เทคนิคการบริหารงานสวัสดิการตามแนวทางการประกวดสถานประกอบการดีเด่นด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ (WELFARE MANAGEMENT TECHNIQUE ACCORDING TO THE BEST PRACTICES CONTEST FOR WELFARE AND LABOR RELATIONS)

ส่วนที่  7 : การสำรวจและบริหารสวัสดิการที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแบบ WIN-WIN(SURVEY AND MANAGEMENT OF WELFARE AVAILABLE)

แนวทางการสำรวจความพึงพอใจในสวัสดิการที่มีอยู่ด้วย WELFARE VISUAL AWAKENING DIALOG

WORKSHOP2 : การสำรวจความพึงพอใจในสวัสดิการที่มีอยู่ด้วยWELFARE VISUAL AWAKENING DIALOG

แนวทางการนำผลจากWELFARE VISUAL AWAKENING DIALOGไปบริหารสวัสดิการที่มีอยู่ในเกิดประโยชน์สูงสุดแบบ WIN-WIN

ส่วนที่  8 :  แนวทางการประชุมปรึกษาหารือระหว่างฝ่ายนายจ้างกับคณะกรรมการสวัสดิการ(GUIDELINES FOR MEETING BETWEEN THE EMPLOYER AND THE WELFARE COMMITTEE)

แนวทางการประชุมปรึกษาหารือสำหรับคณะกรรมการสวัสดิการที่มีประสิทธิภาพ

สวัสดิการตามที่กฏหมายกำหนดที่ควรจะนำเข้าหารือ

สวัสดิการนอกเหนือที่กฏหมายกำหนดที่ควรจะนำเข้าหารือ

แนวทางในการนำผลจากการหารือไปบริหารจัดการ

ส่วนที่  9 : การสื่อสารและประสานงานในการบริหารสวัสดิการแบบมีส่วนร่วม (COMMUNICATION AND COORDINATION IN PARTICIPATORY WELFARE MANAGEMENT)

แนวทางการสื่อสารและประสานงานแบบPOSITIVE ACTIONเพื่อความสำเร็จในการบริหารสวัสดิการแบบมีส่วนร่วม

สวัสดิการใดที่ควรสื่อสาร

แนวทางการจัดทำแผนงานสื่อสารสวัสดิการในองค์กร

WORKSHOP3 : ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนงานสื่อสารสวัสดิการในองค์กร

ส่วนที่  10 :  ข้อควรคำนึงในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสวัสดิการ (DO AND DON’TOF THE WELFARE COMMITTEE)

รูปแบบ/วิธีการเรียนรู้

O การบรรยาย (LECTURE) ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (ADULT LEARNING)ที่มีการระดมความคิดแบบ มีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (PARTICIPATIVE TECHNIQUES)ช่วยให้ผู้เรียนรู้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการบริหารแรงงานสัมพันธ์ เพื่อสร้างความผูกพันในองค์กร

O การทำWORKSHOP

O การนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (DISCUSSION)เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

O การตอบข้อซักถาม : เพื่อเสริมสร้างความรู้เข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

คณะกรรมการสวัสดิการ หัวหน้างาน หัวหน้าแผนก ผู้จัดการ และฝ่ายทรัพยากรบุคคล

วิทยากร  : อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

(สมาชิกโอนก่อน ท่านละ 3,500 บาท)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

สถานที่อบรม: โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE