เทคนิคการสรรหาเชิงรุกให้เข้าถึงคนที่ “ใช่” และได้คนที่ตรงตามต้องการ11 ก.พ. 2564

เทคนิคการสรรหาเชิงรุกให้เข้าถึงคนที่ “ใช่” และได้คนที่ตรงตามต้องการ

รายละเอียด

หัวข้อการเรียนรู้ (Course Outline) :

=> แนวโน้มในอนาคตการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรยุคใหม่
=> กระบวนการการสรรหาและคัดเลือกที่เป็นมาตรฐาน
=> การสรรหาเชิงรุกกับการสรรหาเชิงรับ (Proactive vs. Reactive Recruitment)
=> ทำ “10 อย่าง” ให้งานสรรหากลายเป็น “การสรรหาเชิงรุก” (Proactive Recruitment)
– คำถามที่ต้องตอบก่อนจะสรรหา และคัดเลือก
– เขียนข้อความโฆษณารับสมัครงานอย่างมืออาชีพ
– เลือกใช้สื่อสมัยใหม่เพื่อสร้างภาพลักษณ์การสรร
– การคัดเลือกผู้สมัครเบื้องต้น (Candidate Screening) และการจัดอันดับผู้สมัครงาน (Candidate Rating)
– เครื่องมือในการทดสอบและประเมินผู้สมัครงาน
+ ประเมินความรู้
+ การทดสอบทักษะ
+ การประเมินพฤติกรรมการทำงาน
– หลักในการตรวจสอบประวัติ (Reference Check)
– เทคนิคในการสัมภาษณ์ผู้สมัคร และฝึกปฏิบัติ (Interview Technique)
– ปรับปรุงแบบประเมินผลสัมภาษณ์
+ เกณฑ์ประเมินผลสัมภาษณ์
+ เกณฑ์คะแนนเพื่อคัดเลือกผู้สมัครงาน
– การแบ่งบทบาทในการคัดเลือกผู้สมัครงานระหว่าง HR กับ Line Manager=> ช่องทางสรรหาบุคลากรต่างๆ และการปรับปรุง แนวทางการสรรหาคน
– สื่อออนไลน์ (Online Media)
+ Website
+ Facebook
+ Line/Line OA
+ Instagram
+ Twitter
+ LinkedIn
– การประกาศรับสมัครภายใน (Internal Sourcing) และ Referral Program
– การรับสมัครจากกลุ่มจัดหางานต่าง ๆ
– การ Outsource งานและคนทำงาน
– การรับสมัครจากสถาบันการศึกษา
– การทำกิจกรรมพิเศษ เช่น
+ Direct Sales
+ การแลกใบสมัคร
+ การเป็นสมาชิกชมรม/สมาคมวิชาชีพ
+ กิจกรรมทางสังคม/วิชาชีพ เป็นต้น=> สิ่งที่ควรระวังกับการใช้ Social Media และสิ่งออนไลน์
=> สิ่งที่ควร “ทำ” และ “ไม่ควรทำ” ในกระบวนการรับสมัครพนักงานใหม่
=> วางแผนปรับปรุงงานของตนเองเพื่อให้เป็นงานสรรหาเชิงรุก พร้อมคำแนะนำจากวิทยากร
=> สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และการนำไปปรับใช้งานต่อไป
————————————————
วิธีการเรียนรู้ :
– บรรยายอย่างย่อและซักถาม
– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
– กรณีตัวอย่างและแบบฟอร์ม
– ฝึกปฏิบัติการพร้อมคำแนะนำ
กลุ่มเป้าหมาย :
– เจ้าของธุรกิจขนาด SME
– ผู้จัดการ/หัวหน้างานสรรหาบุคลากร
– เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรที่มีประสบการณ์/มือใหม่
– ผู้จัดการ/หัวหน้างานของสายงานต่าง ๆ ที่สนใจ

วิทยากร : ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร เพื่อการเพิ่มผลผลิตที่มีประสบการณ์มากมายจากองค์กรทั้งในธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมหลายองค์กรชั้นนำ

ค่าบริการอบรม : 3,900.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,173.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 4,056.-บาท)
Special Promotion.!!! มา 3 ท่านขึ้นไป++ รับส่วนลดทันที 200.-บาท/ต่อท่าน ชำระเพียง 3,700.-บาท!!!

วิธีการชำระเงิน :
1.) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-9-29392-7 ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
2.) ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด”
**นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย**

หมายเหตุ :
– ค่าบริการอบรม รวม เอกสารประกอบการฝึกอบรม Certificate of Learning สถานที่ อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 10 ท่าน

สำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรม โดยกรอกแบบฟอร์มตอบรับและส่งกลับมาที่ อีเมลล์ ptccontactt@gmail.com
(ท่านจะได้รับใบ Invoice หลังจากส่งแบบตอบรับมาภายใน 1-2 วัน)
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
=> คุณสุธาสินี : โทรศัพท์ 092-431-6631, 089-677-6047
หรือที่อีเมล์ ptccontactt@gmail.com   ไลน์ไอดี : ptccontact
ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th

วันที่อบรม : 11/02/2021

ราคา : 3900

การติดต่อ : คุณสุธาสินี (อ้น)

Email : ptccontactt@gmail.com

Spread the love