Social Manners04 ก.ค. 2563

Social Manners

รายละเอียด

การเข้าสังคมแบบมืออาชีพ
Social Manners

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างความมั่นใจในการเข้าสังคมในระดับสากล โดยเริ่มตั้งแต่การพัฒนาบุคลิกภาพ ความรู้เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม ความรู้เกี่ยวกับมารยาทสากลรวมถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม ทำให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมในระดับนานาชาติได้อย่างไม่เคอะเขิน

เนื้อหาหลักสูตร
– การพัฒนาบุคลิกภาพ
– ทักษะการสื่อสาร
– การแนะนำตัวเองและผู้อื่น
– การทักทายและการต้อนรับ
– มารยาทสากล
– ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
– คนมีเสน่ห์
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหาร
– มารยาทการรับประทานอาหาร
– ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่ม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้ที่ต้องการสร้างความมั่นใจในการเข้าสังคมในระดับสากล ผู้ที่ต้องการพัฒนาบุคลิกภาพและบุคคลที่วไป

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-7218469-70, 089 632 6255 (นุ๊ก)
089 024 4334 (อ้อย), 098 829 6901 (สปอย), 086 598 5598 (พิมพ์), 085 910 7888 (แจ๊คพอต)
093 924 5963 (จิ๊บ), 094 554 3664 (บี) หรือ http://www.facebook.com/trainingdtc

การส่งใบสมัคร ท่านสามารถสมัครได้ทั้งทาง e-mail: training@dtc.ac.th หรือสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่
เพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าค่ะ

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. ภพ.20 (กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท)
4. ใบ Pay- in

การชำระค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียม 9,900 บาท/ท่าน/หลักสูตร
(ได้รับใบประกาศนียบัตร เมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์ตามกำหนด)

โดยท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ตามช่องทางต่อไปนี้
1.เช็คสั่งจ่าย “วิทยาลัยดุสิตธานี”
2.โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ “วิทยาลัยดุสิตธานี” ได้ที่ธนาคารดังต่อไปนี้
-บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัฒนาการ (สะสมทรัพย์) เลขที่ 198-0-85294-9
-บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ (ออมทรัพย์) เลขที่ 095-2-48283-1
วิทยาลัยได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร/เลขที่ผู้เสียภาษีของวิทยาลัยดุสิตธานี คือ 0-9940-00174-90-0

***หลังจากการโอนเงินแล้วกรุณาอีเมล์ใบ PAY-IN และ ภพ.20 (กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท) มาที่ E-mail: training@dtc.ac.th

ทางวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านในครั้งนี้

หมายเหตุ: หากส่งใบสมัครเรียบร้อย กรุณาแจ้งกลับ และรอการยืนยันการเปิดอบรมจากทางวิทยาลัยฯ

การส่งใบสมัคร ท่านสามารถส่งเอกสารการสมัครได้หลายวิธี คือ ส่งด้วยตนเองที่วิทยาลัยดุสิตธานี ส่งทางไปรษณีย์, ส่งแฟกซ์ หรือ ส่งทาง e-mail เพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้เช่นกันค่ะ

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. ภพ.20 ( กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท )
4. ใบ Pay- in
การชำระค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียม 9,900 บาท/ท่าน/หลักสูตร (ราคารวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่าง อาหารกลางวัน รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) พร้อมการสมัครได้ทันที

โดยท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ตามช่องทางต่อไปนี้
1.เช็คสั่งจ่าย “วิทยาลัยดุสิตธานี”
2.โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ “วิทยาลัยดุสิตธานี” ได้ที่ธนาคารดังต่อไปนี้
-บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัฒนาการ (สะสมทรัพย์) เลขที่ 198-0-85294-9
-บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ (ออมทรัพย์) เลขที่ 095-2-48283-1
วิทยาลัยได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร/เลขที่ผู้เสียภาษีของวิทยาลัยดุสิตธานี คือ 0-9940-00174-90-0
***หลังจากการโอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์หรืออีเมล์ใบ PAY-IN และ ภพ.20(กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท) มาที่ โทรสาร 02-721-8476 หรือ E-mail: training@dtc.ac.th
ทางวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านในครั้งนี้

วันที่อบรม : 04/07/2020

ราคา : 9900

การติดต่อ : แผนกบริการวิชาการ/โทร. 085 910 7888 (แจ๊คพอต) / 093 924 5963 (จิ๊บ) / 094 554 3664 (บี) 089 632 6255 (นุ๊ก) / 089 024 4334 (อ้อย) / 098 829 6901 (สปอย) / 086 598 5598 (พิมพ์)

Email : training@dtc.ac.th

Spread the love