Sales Supervisor& Area Manager

  

วิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

อดีต General Manager – บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)

และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group

รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

                                                                        24 มกราคม 2560

   09.00 – 16.00 น.

        ** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

 

                          *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

          ในการจัดจำหน่ายสินค้า ไม่ว่าในรูปแบบของการขายตรงหรืออื่นๆ ผู้บริหารทีมขาย ได้แก่ Sales Supervisor และ Area Manager ทุกคน เป็นตัวจักรสำคัญในการผลักดันให้เกิดยอดขายของบริษัท โดยผ่านผลงานของทีมขาย ปัญหาที่ผู้บริหารทีมขายส่วนใหญ่มักประสบ ได้แก่ การขาดความเข้าใจถึงภาระรับผิดชอบในการเป็นผู้นำทีม ขาดความรู้และทักษะในการสอนงาน และปกครองทีมขาย ตลอดจนความรู้ และทักษะในการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ทีมงาน การควบคุมทีมขายและงานในหน้าที่รับผิดชอบอื่นๆ สิ่งที่เป็นเช่นนั้น มักจะเกิดขึ้นเพราะผู้บริหารงานขายส่วนใหญ่ มักมองถึงผลประโยชน์ในระยะสั้นมากกว่าระยะยาว ขาดเป้าหมายและแนวคิดในการสร้างอนาคต ในระยะยาวให้แก่ตนเองและบริษัท หรือไม่ก็มีทัศนคติที่ผิดๆ ในการทำงานในตำแหน่งของ “หัวหน้าทีมขาย”

          หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ Sales Supervisor และ Area Manager ได้เรียนรู้เทคนิคและประสบการณ์จริง ในการสร้างและพัฒนาทีมขาย รวมถึงทักษะและจิตวิทยาในการบริหารพนักงานขาย เพื่อให้สร้างผลงานไม่ว่าจะเป็นยอดขาย ลูกค้าใหม่ และรักษาฐานลูกค้าให้ยั่งยืน เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ ได้ด้วยด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ที่ถูกต้องของผู้บริหารทีมขาย
 2. เพื่อเรียนรู้ถึงเทคนิคการเป็นผู้บริหารทีมขายที่มีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อเรียนรู้การสร้างและพัฒนาทีมขายให้บรรลุเป้าหมาย

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

 1. บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารงานขาย
  • ความหมายของ “การจัดการ”
  • งานและภาระหน้าที่ของผู้บริหารงานขาย
  • ความแตกต่างระหว่างงานขายกับงานบริหาร
  • คุณสมบัติของผู้บริหารงานขาย
 • ทักษะการเป็นผู้บริหารงานขายที่ดี
 1. เทคนิคและจิตวิทยาในการปกครองพนักงานขาย
  • ชีวิตของพนักงานขาย ที่ผู้บริหารงานขายต้องเข้าใจ
  • คุณสมบัติพิเศษของพนักงานขายที่ผู้บริหารงานขายต้องเรียนรู้
  • คุณสมบัติของผู้มีแววจะเป็นพนักงานขายได้ดี
  • ปัจจัยที่ต้องคัดออกในการคัดเลือกพนักงานขาย
 • การจัดการกับพนักงานขายที่มีปัญหา
 • เทคนิคการให้คำปรึกษาหารือแก่พนักงานที่มีปัญหา
  • การพัฒนาทัศนคติทางบวกให้แก่พนักงานขาย
 1. เทคนิคการสอนงานและมอบหมายงานที่ดี
 2. การบริหารทีมขายให้บรรลุเป้าหมาย
  • การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลเป็นแผนการทำงาน โดย SWOT ANALYSIS
  • การติดตามงานพนักงานขายในพื้นที่
  • การประชุมทีมขาย
  • การใช้ CONTEST เพื่อผลักดันยอดขาย
 3. การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. สรุป คำถามและคำตอบ

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 24 มกราคม 2561
ประเภท ค่าสัมมนา VAT 7% หัก ณ ที่จ่าย 3 % รวมจ่ายสุทธิ กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย
บุคคลทั่วไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00
สมาชิก HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00
พิเศษชำระภายในวันที่ 9 มกราคม 2561(โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)
ประเภท ค่าสัมมนา VAT 7% หัก ณ ที่จ่าย 3 % รวมจ่ายสุทธิ กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย
บุคคลทั่วไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00
สมาชิก HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00
Spread the love