ตารางอบรม รายปี 2567

Calendar of Events

S Sun

M Mon

T Tue

W Wed

T Thu

F Fri

S Sat

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

4 events,

หลักสูตร 7 ทักษะกระบวนการขาย สู่การเป็นนักขายชั้นเลิศ

หลักสูตร 10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ 10 Tools Professional Supervisor

หลักสูตร หัวหน้างานมืออาชีพ The Professional Supervisor

หลักสูตร เทคนิคการเป็นสุดยอดพี่เลี้ยงภายในองค์กร (Techniques Mentor in Organization)

0 events,

2 events,

หลักสูตร เทคนิคการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย 

-

หลักสูตร การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลในการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร

3 events,

กลยุทธ์การจัดการวันหยุด วันลาให้ลดลง..ได้ผลงานตามเป้าหมาย มีหลายรอบ

หลักสูตร เทคนิคการทำ Training Roadmap & IDP Based on Competency

หลักสูตร ข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ Incoterms ®2020

0 events,

0 events,

1 event,

หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารทีมงาน Management Psychology

1 event,

หลักสูตร กระบวนการนำเข้าและส่งออก ทั้งระบบ

4 events,

หลักสูตร การ Upskills และ Reskills บุคลากร ด้วย Skills Matrix ให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลง

หลักสูตร เทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล

หลักสูตร กระบวนการส่งออกและนำเข้าพร้อมด้วยพิธีการศุลกากร ทั่งระบบ

หลักสูตร ข้อกำหนดมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

2 events,

หลักสูตร การควบคุมเอกสารและบันทึกตามระบบการจัดการ (DOCUMENT CONTROL) ทุกระบบ

หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ

2 events,

เพิ่มมูลค่า HR ในยุค DIGITAL 4.0 ในหลักสูตร DIGITAL HR การวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากร HR ANALYTICS และการจัดทำรายงาน HR แบบ VISUALIZATION

หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า

1 event,

หลักสูตร การวางแผนงานและการติดตามงานอย่างมืออาชีพ รุ่น 2 (Professional Planning and Follow up)

0 events,

2 events,

หลักสูตร ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ (Leadership for Modern Supervisory)

หลักสูตร ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Skill)

1 event,

หลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ (บสพ.รุ่นที่ ๗) RUNSKILL SCHOOL มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

5 events,

หลักสูตรVDA 6.5การตรวจสอบผลิตภัณฑ์

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ

หลักสูตร กฎหมายแรงงานสำหรับนายจ้างและผู้บริหารงานบุคคล

หลักสูตร ประสานงานเพื่อความเป็นหนึ่ง

หลักสูตร Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น

8 events,

หลักสูตร การชำระเงินเป็นส่วนสำคัญของการค้าระหว่างประเทศ

หลักสูตร ข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS ®2020

หลักสูตร การจัดทำตัวชี้วัดผลงานหลัก สำหรับผู้จัดการ/หัวหน้างาน  (Key Performance Indicator Setting Workshop)

หลักสูตร Leadership ผู้นำทีมประสิทธิภาพ

หลักสูตร ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS

หลักสูตร การจัดทำดัชนีชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicator Workshop) 23 พฤษภาคม 2567

หลักสูตร การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC (Smart Communication and Coordination with DISC)

หลักสูตร กลยุทธ์ในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศนำเข้าส่งออก และกฎเกณฑ์ ข้อตกลงทางภาษีศุลกากรที่ควรเข้าใจ International Trade and Customs Processing on Logistics Solutions

0 events,

0 events,

1 event,

หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพที่ได้ใจคนและได้ผลงาน

1 event,

หลักสูตร ยอดผู้จัดการมือใหม่ รุ่นที่ 14 (Super New Manager)

2 events,

การวิเคราะห์อัตรากำลังและการบริหารกำลังคน (Workshop & Practices Workforce Analysis & Workforce Management) หลักสูตร 2 วัน

หลักสูตร นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพสำหรับปูพื้นฐาน HRD มือใหม่

5 events,

หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคลากรมือใหม่ HR NEWCOMER

หลักสูตร การบริหารจัดการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Transportation Management 4.0)

หลักสูตร กลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรสู่โลจิสติกส์ 4.0” (SMART Logistic 4.0)

หลักสูตร การสื่อสารเเละเขียนอีเมล์ ภาษาอังกฤษ

6 events,

หลักสูตร. การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ 

หลักสูตร การคิดเป็นระบบเพื่อการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ