ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารคนเก่ง รุ่นที่ 17 (Talent Management Strategy)

April 29 @ 09:00 - 16:30

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารคนเก่ง รุ่นที่ 17 (Talent Management Strategy) : 29 เมษายน 2567

“คนเก่ง” องค์กรไม่ได้ทำแค่การสรรหาคนเก่ง ไม่ได้ทำแค่การพัฒนาคนเก่ง ไม่ได้ทำแค่การประเมินคนคนเก่ง หากเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร และ HR องค์กรท่าน มีความเชื่อมั่นว่า “คนเก่ง  (Talent) เป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งที่นำมาซึ่ง การเจริญเติบโต ก้าวหน้าขององค์กร การบริหารคนเก่ง ในการดึงดูด พัฒนา รักษา และ ใช้ศักยภาพของคนเก่ง ต้องมีความแตกต่างจากการบริหารบุคลากรทั่วไป” ด้วยเหตุนี้ องค์กรยุคใหม่จึงให้ความสนใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ เทคนิคและวิธีการบริหารคนเก่ง ให้สร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง จูงใจให้เขาอยากอยู่อยากทำงานกับองค์กร  และพัฒนาให้เขาให้เก่งยิ่งขึ้น แต่ก็อาจประสบกับปัญหาในการบริหาารคนเก่งหลายประการ อาทิเช่น

 • คัดเลือกผิดพลาดได้บุคลากรที่ “เก่งเทียม ไม่ใช่เก่งแท้”
 • มีคนเก่งแท้ แต่ “ไม่รู้จะวางแผนฝึกอบรมและพัฒนาคนเก่ง” อย่างไร
 • “เสียของ หรือเสียโอกาส” ใช้คนเก่งไม่เป็น หรือใช้คุ้มค่ากับความสามารถที่มี
 • บริหารและจูงใจคนเก่งไม่เหมาะสม กลายเป็น “บั่นทอนขวัญกำลังใจ”
 • กลายเป็นโรงเรียนฝึกคนเก่ง ไม่รู้วิธีการรักษาคนเก่งให้ “อยู่กับองค์กรนาน ๆ”

สถาบันฯ ได้ออกแบบหลักสูตรนี้ขึ้นจากประสบการณ์ ถ่ายทอดเป็นหลักสูตรที่จะช่วยในการบริหารคนเก่งและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ที่เรียนรู้แบบ “กระชับ เข้าใจง่าย ปรับใช้ได้จริง” ให้เหมาะสมกับ Stlye การบริหารจัดการและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารคนเก่งให้สร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร (Value Added)

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

 1. สามารถอธิบายหลักการ ขั้นตอน กลยุทธ์ เทคนิค และวิธีการบริหารคนเก่ง (Talent Management Strategy) ได้
 2. เสริมสร้างเทคนิคการวิเคราะห์ความต้องการของคนเก่งในการวางแผนบริหารคนเก่งได้
 3. เสริมสร้างเทคนิคการกำหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกคนเก่งขององค์กร
 4. สามารถสร้างเครื่องมือการประเมินและคัดเลือกคนเก่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เป็นรูปธรรม ในการแยกแยะคนเก่งแท้ ออกจากคนเก่งเทียมได้
 5. สามารถวางแผนฝึกอบรมและพัฒนาคนเก่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เป็นรูปธรรม
 6. สามารถกำหนดแนวทางการรักษาคนเก่งให้อยากอยู่อยากทำงานกับองค์การ
 7. เสริมสร้างเทคนิคในการจูงใจและใช้ศักยภาพคนเก่งให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 8. สามารถนำความรู้และเทคนิคที่ได้รับไปวางกลยุทธ์ เทคนิค และวิธีการบริหารคนเก่งได้อย่างมีประสิทธิผล

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ : 

ส่วนที่  1  :  ปฐมบทเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับการบริหารคนเก่ง (Talent Management Introduction)

 • การบริหารคนเก่ง (Talent Management : TM) คืออะไร ?
 • ทำไมองค์กรและผู้บริหารต้องบริหารคนเก่ง ?
 • “คนเก่ง” มีคุณลักษณะอย่างไร ?  

ส่วนที่ 2  :  กระบวนการบริหารคนเก่ง (Talent Management Process)

 • 4 ขั้นตอนหลักในการบริหาร Talent อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่วนที่  3  :  7 กลยุทธ์พื้นฐานในการบริหารคนเก่ง (Talent Management Strategy)

 • 7 กลยุทธ์ในการบริหาร Talent ที่องค์กรชั้นนำนิยมใช้

ส่วนที่  4  :  การวิเคราะห์หาความปรารถนาของคนเก่งที่แตกต่างจากบุคลากรทั่วไป

 • ความปรารถนาของ Talents
 • แนวทางการวิเคราะห์หาความปรารถนาให้โดนใจ Talent
 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์หาความปรารถนาของ Talent องค์กรของเรา ? 

ส่วนที่  5  :  เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกคนเก่ง (Talent Recruitment and Selection)

 • หลักการกำหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก Talent ขององค์กร 2P3C Model
 • แนวทางการกำหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก Talent ขององค์กร (Performance and Competency Grid Analysis : PCGA)
 • เครื่องมือการประเมินและคัดเลือก Talent ด้านผลการปฏิบัติงาน (Key Performance or Key Result)
 • เครื่องมือการประเมินและคัดเลือก Talent ด้านศักยภาพหรือขีดความสามารถ (Potential or Competency)
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติออกแบบเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก Talent  

ส่วนที่  6  :  เทคนิคการวางแผนฝึกอบรมและพัฒนาคนเก่ง (Talents Training and Development Techniques)

 • แนวทางการวางแผนฝึกอบรมและพัฒนา Talent
 • โครงการพัฒนา Talent ระยะยาว (Project Development => TRM)
 • การฝึกอบรม Talent แบบเร่งรัด (Fast Training => IDP)
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติออกแบบการพัฒนา Talent 

ส่วนที่  7  : เทคนิคการติดตามผลการพัฒนาคนเก่ง ด้วย Results ของ Competency (Training and Development follow up)

 • แนวทางการติดตามผลการพัฒนาคนเก่ง ด้วย Results ของ Competency

ส่วนที่  8  :  กลยุทธ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน Talent ให้โดนใจคนเก่ง และตอบโจทย์องค์กร (Performance AppraisalStrategyfor Talent Management)

 • กลยุทธ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน Talent ให้โดนใจคนเก่ง และตอบโจทย์องค์กร (Performance Appraisal Strategy for Talent Management)

ส่วนที่  9  :  กลยุทธ์การจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ Talent ให้โดนใจคนเก่ง และตอบโจทย์องค์กร (Compensation & Benefits Strategy for Talent Management)

 • กลยุทธ์การจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ Talent ให้โดนใจคนเก่ง และตอบโจทย์องค์กร (Compensation & Benefits Strategy for Talent Management)

ส่วนที่  10  :  กลยุทธ์การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ ให้โดนใจ Talent และตอบโจทย์องค์กร (Career PathStrategy for Talent Management)

 • กลยุทธ์การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ ให้โดนใจ Talent และตอบโจทย์องค์กร (Career Path Strategy for Talent Management)

ส่วนที่  11  :  กลยุทธ์การวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน ให้โดนใจ Talent และตอบโจทย์องค์กร (Succession Plan Strategy for Talent Management)

 • กลยุทธ์การวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน ให้โดนใจ Talent และตอบโจทย์องค์กร (Succession Plan Strategy for Talent Management)

ส่วนที่  12  :  กลยุทธ์การสร้างความผูกพันต่อองค์กรให้โดนใจ Talent (Engagement Strategy for Talent Management)

 • กลยุทธ์การสร้างความผูกพันต่อองค์กรให้โดนใจ Talent (Engagement Strategy for Talent Management)
 • Workshop 4 : ฝึกปฏิบัติกำหนดกลยุทธ์การบริหารและอนุรักษ์ Talent จากส่วนที่ 8-12

ส่วนที่  13  :  เทคนิคการหมุนเวียนสับเปลี่ยนหน้าที่งาน ในการใช้ศักยภาพของ Talent ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Job Rotation for Talent Management)

 • เทคนิคการหมุนเวียนสับเปลี่ยนหน้าที่งาน ในการใช้ศักยภาพของ Talent ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Job Rotation for Talent Management)

ส่วนที่  14  :  เทคนิคการมอบหมายงานและกำหนดขอบเขตงานของ Talent ให้เกิดแรงจูงใจ (Job Description and Assignments for Talent Management)

 • เทคนิคการมอบหมายงานและกำหนดขอบเขตงานของ Talent ให้เกิดแรงจูงใจ (Job Description and Assignments for Talent Management)

ส่วนที่  15  :  เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยง ในการใช้ศักยภาพของ Talent ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Mentor for Talent Management)

 • เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยง ในการใช้ศักยภาพของ Talent ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Mentor for Talent Management)

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ :

เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการทุกสายงาน HRBP ผู้บริหารสายงาน HR หัวหน้าแผนก HRD เจ้าหน้าที่ HRD  

วิธีการในการเรียนรู้ :

 • การบรรยาย (Lecture)   ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) 
 • การทำ Workshop เชิงปฏิบัติการ ที่สามารถนำไปใช้งานเป็นรูปธรรมหลังอบรมเสร็จสิ้น
 • การแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิด (Brain Strom) กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion) เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และการนำเสนอความคิดเห็น
 • การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น)

 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 34 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
 • วิทยากรพิเศษด้าน HR คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

วันและเวลาสัมมนา 

รุ่นที่  17  วันที่  29  เมษายน  2567  เวลา 09.00-16.00 น. 

สถานที่สัมมนา : 

ST.JAMES HOTEL สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ (ใกล้สถานี BTS พร้อมพงษ์) 

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 0988209929คุณกุ้ง

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : inwtraining

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE  http://inwtraining.com

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

Details

Date:
April 29
Time:
09:00 - 16:30
Event Category:
Website:
www.tesstraining .com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

Details

Date:
April 29
Time:
09:00 - 16:30
Event Category:
Website:
www.tesstraining .com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ