ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

หลักสูตร: Update กฎหมายประกันสังคมที่มีผลบังคับใช้ล่าสุด ปี พ.ศ.2567

February 28

Public Training หลักสูตร: Update กฎหมายประกันสังคมที่มีผลบังคับใช้ล่าสุด ปี พ.ศ.2567 28 กุมภาพันธ์ 2567 อบรม 09.00-16.00

 

  วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึง การ Updateของกฎหมายประกันสังคมที่มีผลบังคับใช้ล่าสุดในปี 2566 มีกรณีใดบ้าง…

   และการได้รับสิทธิของผู้ประกันตน ตาม ม.33 จากกองทุนประกันสังคมมีกรณีใดบ้าง หรือในกรณีลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยที่นอกเหนือจากการทำงานให้กับนายจ้างจะได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลและการขาดรายได้อย่างไร..?

  • เพื่อให้ผู้ประกันตน ตาม ม.33 ทราบถึงการได้รับสิทธิจากกองทุนประกันสังคม ในกรณีเจ็บป่วย ถึงแก่ความตายหรือสูญหาย การได้รับสิทธิเงินบำเหน็จ เงินบำนาญชราภาพ หรือการได้รับสิทธิ กรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคมมีกรณีใดบ้าง..?

                      

หัวข้อในการอบรม

                                                                                        

           *** หมวด1: การได้รับสิทธิของผู้ประกันตนจากกองทุนประกันสังคม***

 1. วัตถุประสงค์ของหน่วยงานภาครัฐที่จัดตั้งกองทุนประกันสังคมขึ้น มีจุดประสงค์หลักอย่างไร..?
 2. ลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตน ตาม ม.33 จะได้รับสิทธิจากกองทุนประกันสังคมมีกรณีใดบ้าง..?
 3. กรณีเจ็บป่วยนอกเวลาทำงาจะได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลตามสิทธิอย่างไร..?
 4. ในระหว่างเจ็บป่วยและหยุดงานจะได้รับสิทธิเงินทดแทนการขาดรายได้จากกองทุนประกันสังคมอย่างไร..?
 5. กรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่สามารถเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลตามสิทธิได้ต้องดำเนินการอย่างไร..?
 6. กรณีทันตกรรม – ขูดหินปูน – ถอนฟัน – อุดฟัน – ผ่าฟันคุด -ใส่ฟันเทียม จะได้รับสิทธิอย่างไร..?
 7. กรณีคลอดบุตร การได้รับสิทธิของผู้ประกันตนหญิงและผู้ประกันตนชาย จะได้รับสิทธิอย่างไร..?
 8. กรณีลาตรวจครรภ์ และลาคลอดบุตรจะได้รับสิทธิอย่างไร..?
 9. กรณีสงเคราะห์บุตรจะได้รับสิทธิตามกฎหมายบัญญัติไว้อย่างไร..?
 10. กรณีทุพพลภาพร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงจะได้รับสิทธิอย่างไร..?
 11. ในกรณีตายหรือสูญหาย จะได้รับสิทธิจากกองทุนประกันสังคมอย่างไร..?
 12. กรณีชราภาพและเงินบำเหน็จชราภาพ มีเงื่อนไขในการส่งและจะได้รับสิทธิอย่างไร..?
 13. การได้รับสิทธิเงินบำนาญชราภาพ มีเงื่อนไขในการส่งและจะได้รับสิทธิอย่างไร..?
 14. กรณีผู้รับเงินบำนาญชราภาพถึงแก่ความตายภายใน 60 เดือน หรือ ( 5 ปี ) จะได้รับสิทธิอย่างไร..?
 15. ผู้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนกรณีถึงแก่ความตายหรือสูญหาย กฎหมายบัญญัติไว้ให้ได้รับสิทธิมีใครบ้าง..?
 16. กรณีว่างงาน ด้วยเหตุ ถูกเลิกจ้างโดยผิดวินัยร้ายแรง – ถูกเลิกจ้างโดยได้รับค่าชดเชย – ลาออก จะได้รับสิทธิอย่างไร..?       

 

*** หมวด2: การได้รับสิทธิของลูกจ้างจากกองทุนเงินทดแทน ***

 1. วัตถุประสงค์ของหน่วยงานภาครัฐที่จัดตั้งกองทุนเงินทดแทนขึ้น มีจุดประสงค์หลักอย่างไร..?
 2. เมื่อลูกจ้างเข้าปฏิบัติงานให้กับนายจ้างจะได้รับการคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทนเมื่อใด..?
 3. การประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้กับนายจ้าง หมายความว่า อย่างไร..?
 4. การเจ็บป่วยด้วยโรคเนื่องมาจากการทำงานให้กับนายจ้าง หมายความว่า อย่างไร..?
 5. การสูญหายอันเนื่องมาจากการทำงานให้กับนายจ้าง หมายความว่าอย่างไร..?
 6. ในเวลานอกการทำงานเมื่อลูกจ้างเจ็บป่วยเนื่องมาจากการปกป้องทรัพย์สินของนายจ้างเป็นการกระทำลักษณะใด
 7. เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องมาจากการทำงานให้กับนายจ้างจะได้รับการคุ้มครองอะไรบ้าง..?
 8. ในกรณีลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องมาจากการทำงานให้กับนายจ้าง ต้องปฏิบัติอย่างไร..?
 9. หน้าที่ของนายจ้างในการนำส่งลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาล ต้องปฏิบัติอย่างไร..?
 10. ค่ารักษาพยาบาลตลอดระยะเวลาการรักษากองทุนเงินทดแทนมีอัตราจ่ายอย่างไร..?
 11. ค่าทดแทนกรณีเจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวและไม่สามารถทำงานได้ มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างไร..?
 12. ยกตัวอย่าง เพื่อเปรียบเทียบ การจ่ายค่าตอบแทน ตามค่าจ้างในกรณีต่างๆ
 13. ค่าทดแทนกรณีสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกาย มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างไร..?
 14. ค่าทดแทนกรณีทุพพลภาพเนื่องมาจากการทำงานให้กับนายจ้าง มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างไร..?
 15. ค่าทดแทนกรณีถึงแก่ความตายหรือสูญหายเนื่องมาจากการทำงานให้กับนายจ้าง มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างไร..?
 16. ผู้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนกรณีถึงแก่ความตายหรือสูญหาย กฎหมายบัญญัติให้ได้รับสิทธิมีใครบ้าง..?
 • ถาม – ตอบ – แนะนำ
 • ผู้เข้าร่วมสัมมนา – นายจ้าง – ผู้บริหาร – พนักงานทุกระดับ
 • ให้คำปรึกษาหลังการสัมมนา “ฟรี” ตลอดกาลไม่มีค่าใช้จ่าย

 

อาจารย์ สมบัติ  น้อยหว้า วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงาน                                 

ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์

 • เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง กรุงเทพฯ 9 ปี
 • เป็นผู้ประนอมคดีแรงงานในศาลแรงงานกลาง กรุงเทพฯ
 • เป็นกรรมการ (บอร์ด) ค่าจ้างขั้นต่ำ ที่กระทรวงแรงงาน   
 • เป็นที่ปรึกษาด้านแรงงาน จดทะเบียน ที่กระทรวงแรงงาน        
 • เป็นอนุกรรมการประกันสังคม ณ สำนักงานใหญ่ จ. นนทบุรี
 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงาน จากสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2562
 • เป็นที่ปรึกษาด้านแรงงาน บริษัทฯเอกชนในเขตุกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร 40 ประเด็น เด็ดๆ..ที่ผู้บริหารงานมือใหม่ต้องรู้
 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร การบริหารงาน-บริหารคนของนายจ้างในบริษัทเอกชน
 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร สวัสดิการ-ลงโทษ-เลิกจ้างที่ผู้บริหารและห้ามพลาด
 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน
 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร การเขียนสัญญาจ้าง-เขียนระเบียบปฏิบัติ-ประกาศ-คำสั่ง
 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร การปฏิบัติตนที่ดีขณะเป็นลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ
 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร Update กฎหมายประกันสังคมที่มีผลบังคับใช้ปี พ.ศ. 2564
 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร เจาะลึก…การสรรหาว่าจ้างพนักงานใหม่เข้าทำงานในองค์กร
 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร เลิกจ้างอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหาลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลัง
 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร ผู้บริหาร หัวหน้างานลงโทษอย่างไร..ไม่ให้ผิดกฎหมายแรงงาน
 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร การนำเข้าและจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU.
 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร การจัดทำข้อบังคับในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน
 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร การบริหารงานกรณีสอบสวนความผิด-ลงโทษทางวินัยหรือเลิกจ้าง
 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร การเตรียมความพร้อมรับมือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2565
 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร เจาะลึก.การจ้างแรงงานผ่านบริษัทรับเหมา(outsource)ต้องบริหารอย่างไร..
 • วิทยากรบรรยายหลักสูตรได้รับผลกระทบจาก covid-19ระบาด นายจ้างมีนโยบาย , ลดค่าสวัสดิการ, ลดค่าจ้าง,หรือเลิกจ้าง ต้องบริหารอย่างไร..
 • ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่งลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

  ราคาดังกล่าว ฟรี

  1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

  2) ใบประกาศผ่านการอบรม

  3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

   

  ติดต่อสอบถาม
  Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง
  E-mail: inwtraining.sale@gmail.com
  Line id : @Tesstraining
  Facebook : tesstrainingpage
  ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

  www.tesstraining.com
  www.inwtraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ