ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

หลักสูตร Super Leadership

16/08/2023

- 3900฿

Public Training หลักสูตร Super Leadership (อบรม 16 ส.ค. 66)

Super Leadership
(สุดยอดการเป็นผู้นำขั้นสูง)

หลักการและเหตุผล

ทุกองค์กรต้องอาศัยหัวหน้างานที่มีทักษะและความสามารถอย่างแท้จริง รวมทั้งต้องมีมุมมองในการบริหารงานในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการดูแลลูกค้า การดูแลลูกน้อง รวมถึงการทำงานร่วมกับฝ่ายงานอื่นๆ โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการสร้างและพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไป

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างานระดับสูงได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่ดีมีความสามารถ เป็นที่ต้องการขององค์กรและลูกน้องรัก รวมทั้งการทำกิจกรรม Workshop เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารงาน เมื่อจบการอบรมคาดว่า ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์
  1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ความรู้ความเข้าใจเรื่องบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างานระดับสูง
2.เพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดยมีวิธีการที่ถูกต้องในการวางแผน และการดำเนินการได้อย่างเหมาะสมในการบริหารงาน และบริหารคน
3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเป็นผู้นำที่มีทักษะและความสามารถในการบริหารลูกน้อง สร้างผลงานให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา
  1. บทบาทและหน้าที่ของหัวหน้างานในฐานะ “ผู้นำ-Leader”
•  เทคนิคการเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกเรื่องทั้งความคิดและการแสดงออก
2. Workshop: เข้าใจบทบาทหน้าที่ตนเองของหัวหน้างานระดับสูง
3. การวางแผนงาน
•  เรียนรู้และเข้าใจวิธีการวางแผนงานอย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบ
4. กิจกรรม วางแผนงานอย่างเป็นระบบ
5. การคิดและทำงานอย่างมีกลยุทธ์
•  ฝึกฝนมุมมองการทำงานอย่างมีกลยุทธ์
6. การพัฒนาตนเองสู่ศักยภาพสูงสุด
•  ฝึกฝนและสร้างแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพตนเอง
7. กิจกรรม การพัฒนาประสิทธิภาพตนเอง
8. เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจ
•  เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ และแก้ปัญหาในเรื่องงาน และคนได้
9. กิจกรรม การวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจ
10.การสร้างมนุษยสัมพันธ์
•  เรียนรู้วิธีการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับลูกน้อง
11.การปรับทัศนคติลูกน้องและการบริหารอารมณ์ของลูกน้อง
•  เข้าใจลูกน้องและสามารถปรับพฤติกรรมลูกน้องให้อยู่ในกรอบที่ควรจะเป็น
12.เทคนิคการประเมินผลงาน และ การพัฒนาลูกน้อง
•  เรียนรู้เทคนิคการประเมินผลงานในเชิงสร้างสรรค์ และการพัฒนาความสามารถและความเป็นคนดีของลูกน้อง
•  เรียนรู้แบบฟอร์มในการทำให้ลูกน้องยอมพัฒนาตนเอง
13.การพัฒนาคนเก่ง และการรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กร
•  เรียนรู้วิธีการปูเส้นทางให้ลูกน้องให้เขาอยู่และประสบความสำเร็จในองค์กร
14.Role Play การประเมินผลงาน และ การรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กร

 

ราคา โปรโมรชั่น 3,900 บาท/วัน

สมัคร 3 ท่านพร้อมกัน ท่านละ 3,200 บาท

จ่าย 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Details

Date:
16/08/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ

Details

Date:
16/08/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ