ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

หลักสูตร “Core Tools Technique”  (APQP, PPAP & CONTROL PLAN, FMEA, MSA, SPC) In-house Training

June 27 - June 28

หลักสูตร “Core Tools Technique”  (APQP, PPAP & CONTROL PLAN, FMEA, MSA, SPC) In-house Training

หลักการและเหตุผล   หัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่นำมาปรับปรุงและพัฒนาด้านระบบ คุณภาพให้มีประสิทธิผลและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์นำมาปฏิบัติให้สอดคล้องกับ ระบบของ ISO/TS16949 (IATF 16949) เครื่องมือสำคัญดังกล่าวคือ  Core Tools Technique ประกอบด้วย เครื่องมือทั้งหมด 6 ชนิดได้แก่  APQP, PPAP & CONTROL PLAN, FMEA, MSA, SPC  เครื่องมือเหล่านี้ใช้เป็นเครื่องมือหลักในอุตสาหกรรมยานยนต์  ที่ สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อระบุข้อบกพร่องในระยะเริ่มแรกก่อนที่จะเริ่มการผลิตหรือบริการเป็นเวลานานและมี คุณสมบัติก่อนที่จะมีกระบวนการผลิตจำนวนมากและเพื่อลดความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจความหมาย ความสำคัญของข้อกำหนดพื้นฐานของ ISO/TS16949 (IATF 16949) ที่เกี่ยวข้องกับ ด้านของ Core Tools Technique
 • เพื่อให้ผู้อบรมทราบความสัมพันธ์ระหว่าง APQP ,FMEA, Control Plans, MSA, SPC ,PPAP ข้อกำหนดพื้นฐานของ ISO/TS16949 (IATF 16949)
 • เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจและประยุกต์ใช้สำหรับกระบวนการเพื่อระบุข้อบกพร่องในระยะเริ่มแรกก่อนที่จะ เริ่มการผลิตหรือบริการและคุณสมบัติก่อนที่จะมีกระบวนการผลิตจำนวนมาก อย่างมีประสิทธิผล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้อบรมทราบ อบรมเข้าใจความหมาย ความสำคัญของข้อกำหนดพื้นฐานของ ISO/TS16949 (IATF 16949) ที่ เกี่ยวข้องกับด้านของ Core Tools Technique.
 • ผู้อบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง APQP ,FMEA, Control Plans, MSA, SPC ,PPAP ข้อกำหนดพื้นฐานของ ISO/TS16949 (IATF 16949)
 • ผู้อบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้สำหรับกระบวนการเพื่อระบุข้อบกพร่องในระยะเริ่มแรกก่อนที่จะเริ่ม การผลิตหรือบริการและคุณสมบัติก่อนที่จะมีกระบวนการผลิตจำนวนมาก อย่างมีประสิทธิผล

รูปแบบการฝึกอบรม

 • ทฤษฎี 60 % ปฏิบัติ 30 %
 • การเรียนรู้แบบ Blended Learning Solution ระบบการเรียนรู้แบบผสมผสานเชิงสร้างสรรค์
 • การเรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์ Learn by Experience.
 • Work shop / Case Study <กิจกรรมระดมสมองและร่วมการด าเนินกิจกรรมเสมือนจริง>

 

เนื้อหาบรรยาย

(วันที่ 1)

Module 1:   บริบทของการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ (Advance Product Quality Planning: APQP) 

 1. ทบทวนข้อกำหนดพื้นฐานของ ISO/TS16949 (IATF 16949) ที่เกี่ยวข้องกับด้านของ Core Tools Technique
 2. เครื่องมือในการวางแผน APQP และความสัมพันธ์ระหว่าง APQP กับ ISO/TS16949 (IATF 16949)
 3. ความเข้าใจของการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ และกระบวนการอนุมัติการผลิต
 4. การวางแผนการผลิตล่วงหน้า APQP ให้มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดใน ISO/TS16949 (IATF 16949)
 5. ความสัมพันธ์ระหว่าง APQP กับ ISO/TS16949 (IATF 16949)
 6. ความสัมพันธ์ระหว่าง APQP กับ FMEA, Control Plans, MSA, SPC and PPAP
 7. ความสัมพันธ์ระหว่าง APQP กับ CSR (Customer Specific Requirements)
 8. การประเมินความเสี่ยง
 9. การติดตามและการประเมินความสมบูรณ์ของแผนงาน
 10. ขั้นตอนการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (ในการเตรียมผลิตภัณฑ์ใหม่)

เฟส 1 การวางแผนและการกำหนดโครงการ

เฟส 2 การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

เฟส 3 การออกแบบและการพัฒนากระบวนการ

เฟส 4 การรับรองผลิตภัณฑ์และกระบวนการ

เฟส 5 ข้อมูลย้อนกลับ/การประเมิน และการลงมือแก้ไข

 1. กระบวนการทบทวนความเป็นไปได้และ Feasibility Review & Risk analysis
 2. การจัดการเพื่อทบทวนกระบวนการการผลิต (Process Review Management)

 

Module 2:   

การจัดทำแผนควบคุม (Control Plan= CP)

 1. แผนควบคุม (Control Plan) คืออะไร
 2. ความสำคัญของแผนควบคุม (Control Plan)
 3. ประเภทของแผนควบคุม (Control Plan)
 4. การลงรายละเอียดในเอกสารแผนควบคุม (Control Plan) ที่ถูกต้อง
 5. เทคนิคการจัดทำและประยุกต์ใช้แผนควบคุม (Control Plan)
 6. สำหรับช่วงทดลองผลิต (Pre-Production) และผลิตจริง (Mass-Production)
 7. ข้อควรระวังและประเด็นปัญหาที่พบบ่อยในการลงรายละเอียดในแผนควบคุม ที่มีความผิดพลาด ในมุมมองของผู้ตรวจประเมิน

 

Module 3 : 

บริบทของการ “การอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต” (Production Part Approval Process : PPAP)

 1. ขอบเขตการของอนุมัติ วัตถุประสงค์ของการตรวจรับรองชิ้นส่วนการผลิต
 2. ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานยานยนต์ และข้อกำหนดการอนุมัติผลิตภัณฑ์เพื่อทำการผลิต
 3. ความสัมพันธ์ระหว่าง PPAP กับ APQP, FMEA, Control Plans, MSA and SPC
 4. การวางแผนการจัดทำ PPAPและการพิจารณาขอบข่ายในการจัดเตรียม PPAP
 5. ความสัมพันธ์ระหว่าง PPAP กับ CSR (Customer Specific Requirements)และการพิจารณา PPAP Level.
 6. ระบบเอกสารที่จำเป็นสำหรับการอนุมัติ
 7. ปัญหาและแนวทางการแก้ไข

 

วันที่ 2

Module 4:  

การวิเคราะห์ระบบการวัด (MEASUREMENT SYSTEM ANALYSIS: MSA)

 1. ความหมายและความเข้าใจคุณลักษณะทางสถิติของระบบการวัด
 2. หลักการและความแปรผันในระบบการวัดและความคลาดเคลื่อนของระบบการวัด
 3. การปรับปรุงระบบการวัดเพื่อนำไปสู่การสร้างความเชื่อถือ
 4. การวิเคราะห์ความแม่นยำของระบบการวัดแบบ Variable ของ (GR&R)
 5. การวิเคราะห์ความถูกต้องของระบบการวัดแบบ Variable ของ (Bias)
 6. การวิเคราะห์ความถูกต้อง/แม่นยำ เมื่อเปลี่ยนย่านวัดแบบ Variable ของ (Linearity)
 7. การวิเคราะห์ความถูกต้อง/แม่นยำเมื่อเปลี่ยนย่านวัดแบบ Variable ของ (Stability)
 8. การวิเคราะห์เสถียรภาพการวิเคราะห์ระบบการวัดแบบนับ (Kappa)
 9. ขั้นตอนการวิเคราะห์ Repeatability, Reproducibility แบบ Attribute
 10. การคำนวณ Kappa, Effectiveness, Miss Rate , False Alarm Rate

Module 5: 

 การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effects Analysis =FMEA)

 1. ความหมายและวัตถุประสงค์ของ FMEA
 2. ประเภทของ FMEA และทบทวนคำศัพท์/นิยาม/หลักการของ FMEA
 3. เทคนิคการประยุกต์ใช้ FMEA ตามมาตรฐานของระบบคุณภาพ ISO/TS16949 (IATF 16949)
 4. การวิเคราะห์แนวโน้มลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการ
 5. เทคนิคการลงบันทึกในเอกสาร FMEA ฉบับใหม่
 6. แนวคิดและเทคนิคของ Design FMEA และวิธีการนำไปใช้กับขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์
 7. การออกแบบ Design FMEA ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
 8. แนวคิดและเทคนิคของ Process FMEA และวิธีการนำไปใช้กับขั้นตอนการออกแบบกระบวนการ
 9. เกณฑ์การประเมินและให้คะแนนของค่าความรุนแรง, โอกาสเกิดและการตรวจจับตามคู่มือ FMEA ฉบับใหม่
 10. เทคนิคและแนวทางในการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ

 

 

 

Module 6: 

การควบคุมกระบวนการโดยใช้เทคนิคทางสถิติ (Statistical Process Control=SPC)

 1. แนวคิดและวิวัฒนาการด้านสถิติความสำคัญและความหมายของสถิติ
 2. แนวทางการนำสถิติไปใช้ภายใต้เงื่อนไขของระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO/TS16949 (IATF 16949)
 3. ประโยชน์ของการนำสถิติไปใช้ในการควบคุมกระบวนการ
 4. ทบทวนความรู้พื้นฐานทางด้านสถิติ
 5. ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาและการนำสถิติ ไปใช้ ในการควบคุมกระบวนการ
 6. เทคนิคการควบคุมกระบวนการและการคำนวณ โดยใช้สถิติ เครื่องมือทางสถิติ Control Chart ประเภทต่างๆ ได้แก่ Variable Control Chart / Xbar-R Chart, Xbar-S Chart, X-MR etc. Attribute Control Chart,P Chart, np Chart, C Chart และ U Chart
 7. เทคนิคการวิเคราะห์ และตีความหมายของความผิดปกติ ในแผนภูมิควบคุมด้านต่างๆ
 8. การดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องเมื่อเกิดความผิดปกติ
 9. แนวคิดของการศึกษาความสามารถของกระบวนการ
 10. เทคนิคการคำนวณค่าความสามารถของกระบวนการ (Cp, Cpk, Pp, Ppk)
 11. การวิเคราะห์ และตีความหมายของดัชนีวัดความสามารถประเภทต่างๆ และการน าไปปรับปรุงเพื่อ ยกระดับขีดความสามรถของกระบวนการ

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

In-house Training

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Details

Start:
June 27
End:
June 28
Event Category:
Website:
www.tesstraining .com

Organizer

TESS TRAINING

Details

Start:
June 27
End:
June 28
Event Category:
Website:
www.tesstraining .com

Organizer

TESS TRAINING
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ