ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

หลักสูตร 9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ(9 Steps Success to Development Excellent Managerial Skills)

July 10

เปิดรับสมัคร อบรม หลักสูตร: 9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ(9 Steps Success to Development Excellent Managerial Skills) อบรม  10 กรกฎาคม 2667

 

ที่มาของหลักสูตร :

องค์กรทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตย่อมที่จะต้องเสาะแสวงหาหัวหน้างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้างานใหม่ ที่จะต้องเพียบพร้อมไปด้วยสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความเป็นผู้นำ และมีบุคลิกภาพของความเป็นมืออาชีพเป็นที่น่าเชื่อถือ และศรัทธาต่อคนในองค์กรหรือผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กร สามารถนำพาองค์กรธุรกิจนั้นให้เจริญเติบโต ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จได้ แต่องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้องค์กรธุรกิจประสบความสำเร็จได้ ก็คือ การบริหารงาน นั่นเอง ซึ่งจะต้องหาเทคนิควิธีการ 9 ทักษะยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ และรูปแบบอย่างไรที่จะทำให้การบริหารงานนั้นมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลได้เพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้อย่างถูกต้อง และเกิดผล เพราะว่าการที่สามารถบริหารจัดการงาน แม้กระทั่ง การบริหารคน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้สามารถลดต้นทุน และเพิ่มรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับองค์กร จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการเรียนรู้ ทั้งแนวคิด และรับทราบถึงวิธีการของการบริหารงานอย่างไรให้สัมฤทธิ์ผล เพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาทักษะในความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารงาน พร้อมที่จะบริหารจัดการกับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้

 

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม :

เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบของหัวหน้างานยุคใหม่ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารคน
เพื่อเสริมสร้างทักษะในการเป็นผู้นำที่ได้งานและได้ใจคน
เพื่อให้ได้แนวทางในการปรับปรุงงานในภารกิจของผู้นำที่เป็นหัวหน้างาน
เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกแก่หัวหน้างาน
เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมรู้และเข้าใจในทักษะและบทบาทการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้ทักษะต่างๆที่จำเป็นในการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่ดีเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ระยะเวลาการฝึกอบรม : 1 วัน (09.00-16.00 น.)

 

หัวข้อการฝึกอบรม

Step 1 : Leadership Skills

– ถอดรหัสความหมายของคำว่าผู้นำ (Leadership)

– ความแตกต่างระหว่างผู้นำกับหัวหน้างาน

– การพัฒนาภาวะผู้นำในเชิงแนวคิดและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

Output: ให้เป็นที่ยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา

Step 2 : Task & People Management Skills

– แนวทางการบริหารงานสมัยใหม่ที่ได้ผลและมีประสิทธิภาพ

– แนวคิดและแนวทางการบริหารคนให้ได้ใจ และได้งาน

– เทคนิคการบริหารคนในการคัดเลือกพนักงานตามความสามารถ

(Put the Right Man into the Right Job)

Step 3 : Communication Skills

– ความสำคัญและความไม่เข้าใจกันในการสื่อสาร

– กระบวนการสื่อสาร (การพัฒนาทักษะ)

– อุปสรรคการสื่อสารต่างๆ และแนวทางการแก้ไข

Step 4 : Planning & Problem Solving Skills

– การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เชิงยุทธวิธี และเชิงปฏิบัติการ

– การคิดอย่างเป็นระบบที่เป็นทักษะพื้นฐานในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

– เทคนิคในการแก้ปัญหา และกระบวนการตัดสินใจทั้งระบบ

Step 5 : Motivation & Delegation Skills

– เทคนิคการมอบหมายงานที่ลูกน้องเต็มใจทำงานและได้ผลงานที่ดี

– สูตรสำเร็จการจูงใจที่เป็นกระบวนการ –> PCT. Model

– เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานให้

– Workshop : Motivation Case Study

Step 6 : Coaching Skills

– เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

– เทคนิคและวิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

– หลักการสอนงานในห้อง และหน้างาน (OJT)

– Workshop : Coaching Case Study

Step 7 : Conflict Management Skills

– ประโยชน์ของความขัดแย้งในเชิงสร้างสรรค์

– โมเดลรูปแบบของความขัดแย้ง

– การบริหารความขัดแย้งให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงาน

– Workshop : Conflict Management Styles

Step 8 : Change Management Skills

– ที่มาของเหตุผลที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

– เจาะลึกกระบวนการการบริหารการเปลี่ยนแปลง

– การจัดทำกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง

Step 9 : Team Management Skills

– การบริหาร และพัฒนาทีมงานในหน่วยงาน

– องค์ประกอบและเทคนิคการทำงานเป็นทีม(TEAMWORK)

ผู้เข้าฝึกอบรม :

เหมาะสำหรับผู้บริหาร ที่ปรึกษา หัวหน้างานทุกระดับในองค์กร

รูปแบบการฝึกอบรม :
– Virtual Class Online Training by Zoom Meeting

– อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สะท้อนแนวคิดร่วมกัน

– สรุปทบทวนบริบทที่สำคัญและเปิดช่วงถาม-ตอบ

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

 

ราคา โปรโมรชั่น  3,900 บาท/วัน

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

สถานที่จัดอบรม :  โรงเเรม Novotel Bangkok  Sukhumvit 20 

โรงเเรม Novotel Bangkok Sukhumvit 20 ลง สถานี BTS อโศก  ทางออกประตู 6

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

หลักสูตรสามารถเลือกออกเเบบเพิ่มจัดรูปเเบบ IN HOUSE  ในองค์กรเเจ้งได้ค่ะ

http://www.tesstraining.com

Details

Date:
July 10
Event Category:
Website:
www.tesstraining .com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Details

Date:
July 10
Event Category:
Website:
www.tesstraining .com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ