ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

หลักสูตร 5 ส.และ ไคเซ็น เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

31/03/2023

- 2500฿

หลักสูตร 5 ส.และ ไคเซ็น เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 31 มีนาคม 2566

         Kaizen เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสำหรับองค์กรที่ต้องการเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นกิจกรรมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยกลุ่มของพนักงานที่ทำงานในองค์กรเดียวกันด้วยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและหาได้ง่าย ประหยัด แต่ได้ผลคุ้มค่าในด้านของการมิติของ เวลา ลดต้นทุน เพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน ลดความผิดพลาด และลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น ด้วยการนำเอาหลักการที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ ในการทำ Kaizen ในทั่วทั้งองค์กรก็เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างดีเลิศได้อย่างต่อเนื่อง

        กิจกรรม Kaizen จึงเป็นสิ่งที่หลายอค์กรนิยมใช้กัน โดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่และมีพนักงานจำนวนมาก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถวัดผลได้อย่างชัดเจนด้วยสายตาและผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยการทำงานเป็นทีม, พัฒนากระบวนการทำงานให้กระชับมากขึ้น, มีข้อมูลที่ถูกต้องและลดความผิดพลาดในแต่ละขั้นตอนทำงาน ซึ่งส่งผลถึงความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้มากขึ้น รวมถึงผลประกอบการดีขึ้นและสร้างศักยภาพในการแข่งขันได้มากขึ้น

วัตถุประสงค

 1. เพื่อให้ทราบถึงแนวคิดและหลักการของไคเซ็นในองค์กร
 2. เพื่อทราบถึงขั้นตอนในการประยุกต์ใช้ไคเซ็นในองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
 3. 3. เพื่อให้สามารถที่จะปรับปรุงเพิ่มผลผลิต ลดความผิดพลาด ลดเวลาการทำงานในสำนักงาน และลด

   ต้นทุนขององค์กรโดยการใช้เทคนิคไคเซ็น

 1. เพื่อสามารถนำเอาหลักการอื่น ๆ มาประยุตก์ใช้กับหลักการไคเซ็นอย่างได้ผล
 2. 5. ผู้เข้าอบรมสามารถนำเอาความรู้เรื่องไคเซ็นไปร่วมกันดำเนินการจัดตั้งทีมงานภายในองค์กรได้อย่าง

   ถูกต้องและเหมาะสม

เนื้อหาของหลักสูตร

– การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 5 ส

– การปรับปรุงพัฒนาด้วยหลักการ 5Ss หรือ 5ส.

 • สะสาง ความหมาย ตัวอย่าง ประโยชน์ที่ได้รับ
 • สะดวก ความหมาย ตัวอย่าง ประโยชน์ที่ได้รับ
 • สะอาด ความหมาย ตัวอย่าง ประโยชน์ที่ได้รับ
 • สร้างมาตรฐาน ความหมาย ตัวอย่าง ประโยชน์ที่ได้รับ
 • สร้างความยั่งยืน ความหมาย ตัวอย่าง ประโยชน์ที่ได้รับ

– กิจกรรม 5 ส.ภายในสำนักงาน หลักการ จุดประสงค์ ประโยชน์

– ความแตกต่างและความเหมือนของการทำกิจกรรม 5ส. ในโรงงานและสำนักงาน

– ขั้นตอนในการทำกิจกรรม  5ส

– หลักสการ Muda Mura Muri

– บทบาทหน้าที่ของพนักงานในการทำ 5ส.

– การนำกิจกรรม 5ส ไปดำเนินการในองค์กร และ องค์ประกอบของ 5ส

– เครื่องมืออุปกรณ์ที่ช่วยในการทำงาน 5ส.

– ตรวจประเมิน 5ส. อย่างไรให้มีประสิทธิภาพและยุติธรรม

– เครื่องมือ 5ส. สำหรับระบบความปลอดภัย

– ระบบการสำรวจ ตรวจตราพื้นที่ปฏิบัติงาน (Workplace Organization)

– การประเมินผล 5ส.ในโรงงานและสำนักงาน

– หลักการและเทคนิคของการทำ Kaizen

– เทคนิคการทำ Kaizen

– วิวัฒนาการพัฒนาแบบสามเหลี่ยม Kaizen ไปสู่ระบบ TQM

– แนวทางการปรับปรุง พัฒนางานด้วย Kaizen

– การวิเคราะห์กระบวนการ (การค้นหาปัญหาโดย 5 G)

– Kaizen และ กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพและการจัดการคุณภาพโดยรวม

– หลักการ PDCA (Plan, Do, Check, Action) และ เทคนิคของ PDCA แต่ละขั้นตอน

– วิธีคิดเพื่อหาทางปรับปรุง 5 W 1 H

– เทคนิคการค้นหาและการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่รากเหง้าด้วย 5 Why Analysis

– หลักการ E C R S (Eliminate, Combine, Rearrange, Simplify)

– การทำงานอย่างเป็นมาตรฐาน (Standardized Works)

– การประยุกต์ใช้ Kaizen ในพื้นที่การทำงาน

– การพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยการทำเอกสาร A3 ฟอร์ม

ระยะเวลาอบรม           1 วัน จำนวน  6 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

วิทยากร          อาจารย์อนันต์  ดีโรจนวงศ์

รูปแบบการฝึกอบรม      การบรรยาย, การให้คำปรึกษา, กรณีศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย    กลุ่มหลัก  หัวหน้างาน/ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝายปฏิบัติการผลิต วิศวกร และฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วิทยากร

 1. คุณ อนันต์ ดีโรจนวงศ์ – ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมด้าน Lean Production & Logistics

                                   สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น 

                                 – ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมและ Logistics & Supply Chain                     

                                    Management สมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน

                            – อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์   

                              มหาวิทยาลัยรามคำแหง, สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น, ม.ศรี    

                              ปทุม, ม.ธุรกิจบัณฑิต       

                            – ที่ปรึกษาสถานประกอบการดีเด่นโครงการ OPOAI กระทรวง

                              อุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2557

 

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 09.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคา โปรโมรชั่น  2,500 บาท

โปรโมรชั่นสมัคร 3 ท่าน เเถม 1 ท่าน เข้าอบรม 4 ท่าน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : 0988209929

Facebook : tesstrainingpage

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Details

Date:
31/03/2023
Cost:
2500฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

Online Zoom

Details

Date:
31/03/2023
Cost:
2500฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

Online Zoom
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ