ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

หลักสูตร 3 สหายภาษีความสัมพันธ์ที่ไม่อาจมองข้ามของกิจการ

June 18

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร 3 สหายภาษีความสัมพันธ์ที่ไม่อาจมองข้ามของกิจการ ( 1 วัน) 18 มิถุนายน 2567

หลักการและเหตุผล (Introduction)

หากจะกล่าวถึงเรื่องของภาษี ไม่ว่าจะเป็นภาษีเงินได้ของบริษัท ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีมูลค่าเพิ่ม โดย 3 สหายในภาษีที่องค์กรไม่ควรมองข้าม เช่น รายได้ของบริษัท จะต้องมีในเรื่องของรายได้ ค่าใช้จ่าย กรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการ หัก ณ ที่จ่าย ให้กับนิติบคคล จ่ายให้กับบุคคลธรรมดา โดยทั้งหมดจะต้องมีการยื่นต่อกรมสรรพากร โดยภาษีเงินได้ของบริษัท ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีมูลค่าเพิ่ม นักบัญชีหรือผู้บริหารควรรู้ หากเกิดพลาดพลั้งไปอาจจะต้องเสียค่าปรับ เงินเพิ่มต่าง ๆได้ ทำให้เกิดต้นทุนที่ไม่ควรจ่าย
หลักสูตร 3 สหายภาษีความสัมพันธ์ที่ไม่อาจมองข้ามของกิจการ เน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและนำไปปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์ (Objective)
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรู้ถึงความหมายและความสำคัญภาษีเงินได้ของบริษัท ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำหลักคิด เทคนิค ไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)
• นักบัญชี ผู้นำ ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

หัวข้ออบรม

Module 1:ภาษีเงินได้บริษัท
•ความหมายของภาษีเงินได้นิติบุคคล
•การวางแผนภาษีด้านรายได้นิติบุคคล
•การวางแผนภาษีด้านรายจ่ายนิติบุคคล
Module 1:ภาษีเงินได้บริษัท (ต่อ)
•การคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลมาตรา 65 ทวิ และ 65 ตรี
•การยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล
•ภาษีต้องห้ามมีอะไรบ้าง
Module 2:ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
•ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 8 ประเภท
•การเตรียมเอกสารหลัก ๆ สำหรับยื่นภาษีให้พร้อม
•รายการหักลดหย่อน
•วิธีการคำนวณภาษี รายได้เท่าไหร่ และต้องเสียภาษีเท่าไหร่
Module 3:ภาษีมูลค่าเพิ่ม
•ความหมายและการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
•การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
•การจัดเก็บเอกสารหลักฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม
•สรุปการเรียนรู้

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)
•9.00-16.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)
•การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที
•การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ

ราคา สมาชิก โอนก่อน ละ 3,500 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม

เเถมฟรี รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

หลักสูตรสามารถเลือกออกเเบบเพิ่มจัดรูปเเบบ IN HOUSE ในองค์กรเเจ้งได้ค่ะ

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ