ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel ในการพยากรณ์ความต้องการสินค้าของลูกค้า

June 20

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel ในการพยากรณ์ความต้องการสินค้าของลูกค้า

(Microsoft Excel for Customer Demand Forecasting)

บรม 20 มิถุนายน 2567

 

 

กลยุทธ์ทางธุรกิจที่สำคัญในการผลิตสินค้า 

              การพยากรณ์ความต้องการสินค้าของลูกค้านั้น มีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากในธุรกิจการผลิตและการขายสินค้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากมีความไม่แน่นอนหรือความแปรปรวนในความต้องการสินค้าของลูกค้าอยู่เสมอและผู้ผลิตไม่สามารถควบคุมหรือจัดการให้อยู่ในความควบคุมได้โดยง่าย

              ดังนั้นการพยากรณ์ความต้องการสินค้าของลูกค้านั้นจะช่วยลดปัญหาเหล่านี้ลงได้ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการสินค้าของลูกค้าตามหลักทางสถิติที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้ได้แนวทางในการผลิตและส่งมอบสินค้าได้ใกล้เคียงตามที่ลูกค้าต้องการมากที่สุดทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งจะส่งผลถึงศักยภาพที่ดีของธุรกิจได้อย่างชัดเจนและยั่งยืนตลอดไป

              ซอฟท์แวร์ของ Microsoft Excel เป็นเทคโนโลยีหรือเครื่องมือที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ความต้องการสินค้าของลูกค้าได้ เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่มีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่นิยมในการใช้งานมาหลายปี รวมถึงเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ได้ง่าย เป็นที่รู้จักของผู้ใช้งานโดยทั่วไป ที่สำคัญคือมีฟังชั่นที่หลากหลายและเกี่ยวข้องกับการพยากรณ์ความต้องการสินค้าของลูกค้าให้เลือกใช้ได้จำนวนมาก เราจึงควรนำเครื่องมือดังกล่าวมาประยุกต์ใช้งานเพื่อให้เกิดข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้ในการตัดสินใจและดำเนินงานทางธุรกิจให้เป็นเลิศได้

จดประสงค์

 1. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อผลิตสินค้าได้ใกล้เคียงปริมาณความต้องการของลูกค้ามากขึ้น
 2. สามารถนำผลการวิเคราะห์มาใช้ตัดสินใจในการผลิตสินค้าได้ตามปริมาณและส่งมอบสินค้าได้ทันเวลาที่ลูกค้าต้องการได้มากขึ้น
 3. นำผลการวิเคราะห์มาสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยการลดต้นทุนการผลิตสินค้าได้ โดยไม่ต้องผลิตสินค้ามากเกินความต้องการของลูกค้า ช่วยลดเวลาการใช้เครื่องจักรที่เกินความจำเป็น และลดเวลาซ่อมบำรุงเครื่องจักร รวมถึงลดเวลาการผลิตสินค้านอกเวลา (Over time) ได้อย่างเหมาะสม
 4. นำผลการวิเคราะห์เพื่อลดเวลาในการผลิตสินค้าได้ในกรณีที่มีคำสั่งซื้อมาก ๆหรือบ่อย ๆ หรือเป็นคำสั่งซื้อที่ไม่เสถียร
 5. ประยุกต์ผลการวิเคราะห์เพื่อลดปริมาณสินค้าคงคลังลงได้ ด้วยการเพิ่มรอบการหมุนเวียนสินค้าได้เร็วขึ้น รวมถึงทำให้ต้นทุนการถือครองสินค้าลดลงอย่างเหมาะสม

หัวข้อการอบรม เวลา 09.00-16.00 น.

เวลา 09.00-10.30 น.

 • ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของการพยากรณ์ความต้องการสินค้าของลูกค้า
 • ประเภทของวิธีการพยากรณ์ขั้นพื้นฐาน
 • คุณสมบัติที่ดี 8 ประการของการพยากรณ์ความต้องสินค้าของลูกค้า
 • การกำหนดขอบเขตและระยะเวลาของการพยากรณ์อย่างได้ผล (Forecast Horizontal and Purpose)

10.30-10.45 น. พัก 15 นาที

10.45-12.00 น.

 • ข้อมูลและขั้นตอนของการพยากรณ์ความต้องการสินค้าของลูกค้า (Data Collection & Preparation and Process)
 • รูปแบบของความต้องการสินค้าของลูกค้า (Demand Trend)
 • เทคนิคและวิธีการพยากรณ์ความต้องการสินค้าของลูกค้า
 • Workshop เทคนิคและวิธีการพยากรณ์แบบต่าง ๆ ด้วย Microsoft Excel

12.00-13.00 น. พักทานอาหารกลางวัน 1 ชม.

13.00-14.30 น.

 • เทคนิคการพยากรณ์เชิงปริมาณและอนุกรมเวลา (Quantitative & Time Series Forecasting)
 • Workshop การพยากรณ์ข้อมูลเชิงปริมาณและอนุกรมเวลาด้วย Microsoft Excel
 • การพยากรณ์ข้องมูลแบบเป็นฤดูกาล (Seasonal Trend Forecasting)
 • Workshop การพยากรณ์ข้อมูลแบบเป็นฤดูกาลด้วย Microsoft Excel

14.30-14.45 น. พัก 15 นาที

14.45-16.00 น.

 • การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Linear Regression Model)
 • Workshop การพยากรณ์ข้อมูลการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายด้วย Microsoft Excel
 • การวัดความถูกต้องของการพยากรณ์ (Measures of Forecast Error)
 • Workshop การวัดความถูกต้องของการพยากรณ์
 • การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA)
 • Workshop การวิเคราะห์ความแปรปรวนด้วย Microsoft Excel

ระยะเวลา        1 วัน จำนวนวันละ 6 ชั่วโมง  เวลา 9.00 – 16.00 น.

วิธีการสัมมนา   การบรรยาย การให้คำปรึกษา และตอบคำถาม

กลุ่มเป้าหมาย   กลุ่มหลัก  ผู้จัดการโรงงาน-สำนักงาน/ ผู้บริหารระดับสูง-กลาง หัวหน้างาน ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ฝ่ายวางแผนการผลิต ฝ่ายบริการลูกค้า ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า และผู้บริหารฝ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง

วิทยากร

 1. คุณ อนันต์ ดีโรจนวงศ์ ตำแหน่ง – ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมด้าน Lean Production & Logistics

                                          สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น 

                                        – ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมและ Logistics & Supply Chain                     

                                          Management สมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน

– อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์   

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง, สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น, ม.ศรี    

  ปทุม, ม.ธุรกิจบัณฑิต       

                                   – ที่ปรึกษาสถานประกอบการดีเด่นโครงการ OPOAI กระทรวง

                                     อุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2557

 

สถานที่จัดอบรม :  โรงเเรม เซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26 ติด BTS อโศก

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ