ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

หลักสูตร เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม…สำหรับมือใหม่ Effective Meeting Report Writin

April 26

ONSITE Public เปิดรับสมัคร ยืนยัน เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม…สำหรับมือใหม่ Effective Meeting Report Writing อบรม 26 เมษายน 2567 09.00-16.00น. ณ.โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20

 

Public /ONSITE

ราคาท่านละ 3,900 บาท (ไม่รวม VAT)

โปรโมชั่น

ลงทะเบียนพร้อมกัน 3 ท่าน เหลือ ท่านละ 3,200

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง มื้อ และอาหารกลางวัน

 

 

หลักการและเหตุผล

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสภาพ สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม  องค์กรต่างๆ จึงมีแผนการพัฒนา

บุคลากรของตนเอง ให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ ทั้งผู้บริหาร และบุคลากรจำเป็นต้องมีการประชุมเพื่อกำหนด

กลยุทธ์ การวางแผนการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลดังกล่าว การพัฒนาปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น ซึ่งจะต้องจัดประชุม มีกระบวนการจดบันทึก และเขียนรายงานการประชุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การจัดฝึกอบรมอบรมเพื่อส่งเสริมบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการประชุม การจดบันทึกและเขียนรายงานการประชุมให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการบันทึกและเขียนรายงานการประชุมด้วยความเข้าใจตรงตามหลักการ พร้อมทั้งมีทัศนคติเชิงบวกต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทำให้การประชุมนั้นๆ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  การฝึกอบรมจึงเน้นให้เห็นความสำคัญถึงเทคนิคการจดรายงานการประชุมและการเขียนรายงานการประชุมที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งฝึกฝนพัฒนาทักษะการเขียนรายงานการประชุมได้ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝากอบรมมีความรู้และความเข้าใจ ทัศนคติที่ถูกต้องด้านเทคนิคการเขียนรายงาน

การประชุมอย่างถูกต้องตรงตามมาตรฐาน

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะตามหลักการการเขียนรายงานการประชุมที่ดี และพัฒนารูปแบบการเขียนรายงานการประชุมได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างเหมาะสม

ประเด็นการสนทนา/ฝึกปฏิบัติ

 1. แนวทางการพัฒนาทักษะการเขียนรายงานการประชุม
 • คุณสมบัติของผู้จดบันทึกและการเขียนรายงาน
 • ประเภทของรายงานการประชุม
 1. ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของรายงานการประชุม
 2. ปัญหาและอุปสรรคการเขียนรายงานการประชุม
 3. การวางแผนการเขียนรายงานการประชุม
 4. รูปแบบการเขียนรายงานการประชุมทางการและไม่ทางการ
 • ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนแบบทางการและไม่ทางการ
 1. วิธีการจดบันทึกรายงานการประชุมในแต่ละระเบียบวาระการประชุม
 • ตัวอย่างการเขียนรายงานการประชุม
 • กรณีศึกษา ศึกษารูปแบบการเขียน ภาษาที่ใช้เรียบเรียงในรายงานการประชุม
 1. การใช้ภาษาเขียนและการเรียบเรียงในรายงานการประชุม
 2. การเขียนและการวิเคราะห์ระเบียบวาระการประชุม
 • WORKSSHOP ฝึกทักษะการเขียน การใช้ภาษาและเรียบเรียงรายงานการประชุม
 1. เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
 • คิดก่อนลงมือเขียนตามหลักการ 5W1H
 • วางเค้าโครงแบบ 3 ส่วน
 • การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์อำนวยความสะดวก
 1. สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

{ การบรรยาย       { กิจกรรม และเกม    { การแสดงออก

{ กลุ่มสัมพันธ์       { การแสดงความคิด ถาม – ตอบ

วิทยากรนำการสัมมนา

ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยง (อ.ปีเตอร์/ดร.ปื๊ด)

 • Managing Director : PLAN AND WORK CENTER
 • ที่ปรึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร : DE WISDOM Training Institute
 • ที่ปรึกษาอิสระพัฒนาพนักงานขายและพนักงานสัมพันธ์ลูกค้าด้วยกระบวนการ

Sales Consultant, Customer Service and Call Center Assessment or Development Center

 • ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบหลักสูตร และเครื่องมือสำหรับการพัฒนาบุคลากรมากกว่า 10 ปี

อดีตที่ทำงาน

 • ที่ปรึกษาอาวุโสด้านพัฒนาบุคลากร Adecco Consulting Limited (Thailand)
 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลาการ Thailand Duty Free Shop Co., Ltd. (ททท.)
 • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล King Power Duty Free Co., Ltd. (เอกชน)
 • ผู้จัดการฝ่ายบริการส่วนหน้า และผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม Bangkapi Royal Rose Hotel

Kasikorn Thai Bank, Ambassador Hotel Bangkok

การศึกษา

– ปริญญาเอก สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  (HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT )  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

   ชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสอนงานของหัวหน้างานในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ไทย

A Development of the Coaching Training Curriculum for Supervisor in Thai Electronic Industries.

– ปริญญาโท สาขาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  (HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT )  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

– ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ENGLISH COMMUNICATION ART)

  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ศิษย์เก่าดีเด่นปี พ.ศ. 2539 รางวัลนพรัตน์เชิดชูเกียรติ ประเภทผู้ให้บริการสังคม

Certificated to Mini Master of Management (MMM) NIDA

Certificated to Service Plus as Service Training for Trainer

DDI-Development Dimensions International (Thailand)

Certified to DJ Professional Training KPN MUSIC ACADEMY

 

 

กลุ่มผู้เข้ารับการอบรม          เลขานุการ  งานธุรการ  บุคคลทำหน้าที่ในการประชุมและบันทึก

 

รูปแบบการสัมมนา

 1. การบรรยายแบบมีส่วนร่วม                         30 %
 2. ฝึกปฏิบัติในการเขียน         70 %

วิทยากรให้คำแนะนำ

ระยะเวลาอบรม :

จำนวน 1 วัน ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ