ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

หลักสูตร เทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล

July 19

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล  อบรม 19 กรกฎาคม 2567

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการคิดอย่างเป็นระบบ การวางแผนให้เป็นรูปธรรม การสื่อสาร สั่งการ และการมอบหมายชัดเจน รวมทั้งการติดตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อการบริหารและการจัดการที่ดี
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกทักษะขั้นตอนหลักการคิดอย่างเป็นระบบ การวางแผนให้เป็นรูปธรรม การสื่อสารสั่งการ และการมอบหมายชัดเจน รวมทั้งการติดตามแผนงานอย่างมืออาชีพ
 3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของหลักการคิดอย่างเป็นระบบ การวางแผนให้เป็นรูปธรรม การสื่อสาร สั่งการ และการมอบหมายชัดเจน รวมทั้งการติดตามแผนงาน การมอบหมาย การสั่งงานและการติดตามงานต่อตัวบุคคล (individual) ต่อกลุ่ม (group & team) และต่อองค์กร (organization)

รายละเอียดของหลักสูตร (Key Contents)

 • กรอบการเรียนรู้ที่ 1 : การคิดอย่างเป็นระบบ (Thinking Through)
 • กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ (Creative Thinking Process)
 • ขั้นที่ 1 การค้นพบความจริง
 • ขั้นที่ 2 การค้นพบปัญหา
 • ขั้นที่ 3 การตั้งสมมติฐาน
 • ขั้นที่ 4 การค้นพบคำตอบ

ขั้นที่ 5 ยอมรับจากการค้นพบ

 • ผลลัทธ์ที่ได้จากความคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking Outcomes)
 • ลักษณะทางกระบวนการ (Process)
 • ลักษณะของบุคคล (Person)
 • ลักษณะทางผลผลิต (Product)
 • กรอบการเรียนรู้ที่ 2 : การวางแผน การสั่งการ มอบหมายอย่างเป็นรูปธรรม (Planning)
 • แนวคิดการจัดทำแผนงานให้ลงมือปฏิบัติ
 • การเตรียมตัววางแผนอย่างมีหลักการ
  – Workshop 1: กำหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมายกำหนดแผนงานเริ่มต้น จัดทำแผนปฏิบัติการ
 • การนำแผนไปปฏิบัติ การทบทวน ติดตาม และประเมินแผนปฏิบัติการ
 • กรอบการเรียนรู้ที่ 3 : การสื่อสารและการสั่งการ (Communication & Command)
 • ศิลปะการสื่อสาร การสั่งการและมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพ
 • การสั่งงานด้วยลายลักษณ์อักษร
 • การสั่งงานด้วยวาจา
 • ประเภทของการสื่อสารงาน 4 แบบ
 • แบบออกคำสั่ง
 • แบบขอร้อง
 • แบบให้คำแนะนำ
 • แบบอาสาสมัคร
 • การแก้ไขและแก้ปัญหาระหว่างการสั่งการ มอบหมายงาน
 • หลักการพูดและการนำเสนอ
 • การควบคุมตนเองและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • จิตวิทยาการโน้มน้าวและให้กำลังใจผู้ฟัง

Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติขั้นตอนการนำเสนองานต่อหน้าคณะกรรมบริหาร

 • กรอบการเรียนรู้ที่ 4 : การมอบหมาย (Assignment and Delegation)
 • หลักการการมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพ
 • การเข้าใจกระบวนการมอบหมายงาน
 • หลักการ Put the Right Man to the Right Job
 • ประเภทของการมอบหมายงาน
 • Assignment (งานตามปกติ)
 • Delegation (งานตามอำนาจหน้าที่)
 • ขั้นตอนการมอบหมายงาน
 • อธิบายเหตุผล/ความสำคัญ
 • ระบุผลงาน
 • บอกเงื่อนไข
 • ถามวิธีปฏิบัติการ
 • เสนอความช่วยเหลือ
 • ทำแผนปฏิบัติการ
 • ทบทวนขั้นตอน
 • ประเมินผล
 • กรอบการเรียนรู้ที่ 5 : การติดตามงานและการควบคุมงาน (Monitoring and Controlling)
 • กระบวนการติดตามและการควบคุมงานให้ได้ผลสำเร็จ
 • การแจ้งผลการปฏิบัติงานเมื่อมีการติดตามผลงาน
 • การแจ้งผลการที่จะมีผลกระทบทางบวก
 • การแจ้งผลการที่จะมีผลกระทบทางลบ
 • เรื่องที่หัวหน้าพึงระมัดระวังในการแจ้งผล
 • การแจ้งผลการควบคุม และติดตามงานของลูกน้องในการปฏิบัติงาน
 • เพื่อการแก้ไขปรับปรุง
 • เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
 • เพื่อบรรลุเป้าหมาย หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด
 • Workshop 5 : ฝึกปฏิบัติวิธีการแจ้งผลตรวจติดตาม การควบคุมงานของลูกน้อง
 • สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา

 

รูปเเบบ Public Training

ราคา โปรโมรชั่น  3,900 บาท/วัน

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

สถานที่จัดอบรม :  โรงเเรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด BTS อโศก

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

หลักสูตรสามารถเลือกจัดรูปเเบบ IN HOUSE  ในองค์กรเเจ้งได้ค่ะ

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Details

Date:
July 19
Event Category:
Website:
www.tesstraining .com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

Details

Date:
July 19
Event Category:
Website:
www.tesstraining .com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ