ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ

June 20

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ อบรม 20 มิถุนายน 2567

หลักการและเหตุผล:
ทักษะการนำเสนอ หรือ Presentation skills เป็นศาสตร์ที่ต้องพัฒนา เป็นเรื่องสำคัญในชีวิตของคนทำงาน หากเราสื่อสารได้เป็นอย่างดี พูดเป็น โน้มน้าวใจคนเก่ง น่าเชื่อถือ ไม่ว่าจะพูดอะไรก็ดูมีเหตุผลและมีคนคล้อยตาม อาทิ การประชุม การนำเสนอในสถานการณ์ต่าง ๆ คนที่สามารถนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพูดในที่สาธารณะเป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็น ถ้ามีทักษะการนำเสนอที่ดี ก็จะเป็นสินทรัพย์ของเราตลอดไป มีสมการหนึ่งเคยมีผู้กล่าวว่า “ ทำงานเก่ง + นำเสนอไม่เก่ง = ไม่เก่ง ในทางตรงกันข้าม ทำงานไม่เก่ง + นำเสนอเก่ง = เก่ง อะไรบ้างที่บอกว่า เราได้เป็นผู้นำเสนออย่างมืออาชีพ
หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจ และฝึกทักษะการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจเทคนิค ปัจจัยที่ทำให้เราประสบผลสำเร็จในการนำเสนอ ประยุกต์ใช้ในชีวิตการนำเสนอได้

วัตถุประสงค์:
1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทการนำเสนอในแบบผู้นำอย่างมืออาชีพ
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการพูดและการใช้ภาษาเพื่อการถ่ายทอดและการสร้างบรรยากาศรวมถึงเทคนิคและการมีส่วนร่วมของผู้ฟัง
3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเพิ่มทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการนำเสนองาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้วิธีการพัฒนาบุคลิกภาพและการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอ
ในแบบผู้นำที่โดดเด่น
5.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประชุม
6.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพบแนวทางที่เหมาะสมกับตนเองในการนำไปปฏิบัติ

หัวข้อการอบรม:

Module # 1 บทบาทหน้าที่ ความสำคัญของการนำเสนอแบบผู้นำอย่างมืออาชีพ
• ความสำคัญของการนำเสนอ
• บทบาทหน้าที่ ภาพลักษณ์ในความเป็นผู้นำในฐานะตัวแทนองค์กร
• การนำเสนอด้วยหลัก 3D (Data Design Deliver)
• การจัดการข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์การนำเสนอ (อาทิ นำเสนอผลงาน การนำเสนอแผนงานนำเสนอโครงการ นำเสนอการแก้ไขปัญหา)
• Workshop ร่วมกัน
Module # 2 ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ
• วิธีการพัฒนาบุคลิกภาพ การแสดงออกภาษากาย ท่าทาง
• การเตรียมความพร้อมในการนำเสนอด้วยหลัก ABC (Audience Benefit Consequence)
• วิธีหลักการพูด น้ำเสียงและการใช้ภาษาเพื่อการถ่ายทอดและการสร้างบรรยากาศที่ดี
• เทคนิคและการมีส่วนร่วมของผู้ฟัง การโน้มน้าว
• เทคนิควิธีแนวทางการจัดทำ Power point และโปรแกรมเบื้องต้นอย่างมืออาชีพ
• เทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการนำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ฝึกปฏิบัติงาน วิทยากรประเมิน และให้คำแนะนำรายบุคคล

วิทยากรให้คำแนะนำ และแนวทางการพัฒนาเพื่อสามารถพบแนวทางที่เหมาะสมกับตนเองในการนำไปปฏิบัติ
ผู้เข้าอบรมฝึกการพูดในการนำเสนอ (วิทยากรให้คำแนะนำ)
สรุป และถาม-ตอบ

หมายเหตุ:
1. ผู้เข้ารับการอบรมเตรียมการนำเสนอ 1 เรื่อง
2. ลูกค้าเตรียมคอมพิวเตอร์กลาง หรือ คอมฯ ของผู้เข้ารับการอบรม 1 เครื่อง
3. การให้คำแนะนำจากวิทยากรหรือการนำเสนอขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าอบรมและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

กลุ่มเป้าหมาย:
บุคลากรในองค์กร
รูปแบบการสัมมนา:
1. การบรรยายแบบมีส่วนร่วม 30 %
2. ฝึกปฏิบัติ/ Workshop/ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม คลิป/วิทยากรให้คำแนะนำ 70 %
3. มอบของรางวัลในการจัดทำกิจกรรม
ระยะเวลาอบรม :
จำนวน 1 วัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
ผู้เข้าอบรมไม่ควรเกิน 15 ท่าน ต่อรุ่น เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้

วิทยากร: อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

TEL : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-MAIL: INWTRAINING.SALE@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

WWW.TESSTRAINING.COM

WWW.INWTRAINING.COM

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ