ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำระบบ Competency สำหรับการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Competency for Organization Develop

March 6

ยืนยันจัดอบรม หลักสูตร เทคนิคการจัดทำระบบ Competency สำหรับการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Competency for Organization Develop อบรม 6 มีนาคม 2567

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันองค์กรชั้นนำต่างๆ ได้เห็นตรงกันว่าปัจจัยสำคัญที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์กร คือ บุคลากร การเลือกใช้เครื่องมือในการบริหารและพัฒนาบุคลากรต้องจัดการอย่างเป็นระบบ         สมรรถนะ (Competency) จึงเป็นรูปแบบการออกแบบความรู้ ความสามารถ ทักษะ คุณลักษณะและพฤติกรรม ที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานให้องค์กรได้อย่างสมบูรณ์ ถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสม เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความสำเร็จให้กับองค์กรด้านต่างๆ เช่นการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment & Selection) การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training & Development)การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)การสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพงาน (Career Path)เป็นต้น

ดังนั้น องค์กรที่มีแนวคิดหรือต้องการนำระบบCompetencyมาใช้เพื่อการพัฒนาองค์กร จึงต้องเข้าใจ แนวคิด และเทคนิคการจัดทำระบบCompetency ขั้นพื้นฐาน ตลอดจนการนำCompetency เชื่อมโยงสู่การบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่างๆ  อย่างเป็นรูปธรรม  เพื่อนำความสำเสร็จมาสู่องค์กรโดยรวม

วัตถุประสงค์

1.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจพื้นฐานความสำคัญของระบบ Competency ที่มีต่อการบริหารและพัฒนาทรัพยาบุคคลในองค์กร

2.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวทางการวิเคราะห์ กำหนดCompetencyวิธีการ กระบวนการขั้นตอนการจัดทำ ในแต่ละงาน และนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง

3.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และเทคนิคต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการเขียนและจัดทำระบบCompetencyในสายงานที่รับผิดชอบ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รอบด้านอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

หัวข้อการอบรม

1.         หลักการแนวคิด ความเข้าใจ และประโยชน์ของCompetency

2.         ผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำ Competencyในองค์กรให้สำเร็จ100%

3.         ประเภทของการกำหนดCompetency

§ Core Competency (สมรรถนะหลักของทุกคนในองค์กร)

§ Functional Competency (สมรรถนะตามหน้าที่ปฏิบัติงาน)

§ Managerial Competency (สมรรถนะสำหรับการบริหารงาน)

§ Case Studyกรณีศึกษา ตัวอย่างประเภทของการกำหนด Competency องค์กรชั้นนำ

4.         ขั้นตอนการวิเคราะห์สำหรับจัดทำCompetency

§ การกำหนด Core Competency

§ การกำหนดจำนวน Core Competency

§ การสำรวจความคิดเห็นจากฝ่ายบริหาร

§ การสรุปผลการอธิบายการกำหนด Core Competency

§ กำหนดแนวทางในการสื่อสาร และการนำไปใช้

5.         การจัดทำManagerial CompetencyและFunctional Competency

§ กำหนดความคาดหวังของงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบหลัก

§ วิเคราะห์ Knowledge Skill Attribute

§ ระบุKnowledge Skill Attribute ของตำแหน่งงานในระดับต่างๆ

6.         การเขียนคำนิยาม และคำอธิบายพฤติกรรมระดับที่คาดหวัง

7.         WORKSHOP / ตัวอย่างการนำCompetencyมาใช้ในงานบริหารและพัฒนาบุคลากร

§ การสรรหา คัดเลือก และประเมินผลการปฏิบัติงาน

§ การจัดทำCompetency Mapping

§ การประเมินCompetency ของบุคลากร

§ การจัดทำแผนฝึกอบรมแบบTraining Roadmap

§ การสัมภาษณ์ผู้สมัครงานแบบCompetency Based

§ การจัดทำCareer PathและSuccession Planning

8.         ถาม-ตอบปัญหาการนำCompetencyมาใช้และแนวทางแก้ไข

วิธีการฝึกอบรม สัมมนา

เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop)เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

{ การบรรยาย    { กิจกรรม และเกม       { การแสดงออก

{ กลุ่มสัมพันธ์    { การแสดงความคิด ถาม ตอบ

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง

 

ค่าอบรมสัมมนา
ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)
สมาชิกท่านละ 3,500 บาท
สมัครอบรม 5 ท่านขึ้นไปท่านละ 2900 เข้าอบรมได้ 6 ท่าน

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

สถานที่จัดอบรม โรงเเเรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 ติดBTS อโศก

ติดต่อสอบถาม
Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง
E-mail: inwtraining.sale@gmail.com
Line id : @Tesstraining
Facebook : tesstrainingpage
ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร
หลักสูตรสามารถเลือกจัดรูปเเบบ IN HOUSE ในองค์กรเเจ้งได้ค่ะ

 

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ