ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

หลักสูตร รู้ทัน รู้จริง รู้ก่อน พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA พ.ศ. 2567 (Personal Data Protection Act, B.E. 2567)

April 8

เปิดรับสมัคร Public Training หลักสูตร รู้ทัน รู้จริง รู้ก่อน พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA พ.ศ. 2567 (Personal Data Protection Act, B.E. 2567)

8 เมษายน 2567

 

วิทยากร : อาจารย์กัณฑ์เอนก เอี่ยมปัญญาสกุล

 

หลักการและเหตุผล
การติดต่อสื่อสารเกิดขึ้นบนโลกดิจิทัลซึ่งเทคโนโลยีช่วยให้การเก็บข้อมูล การบันทึกข้อมูล การใช้งาน ทำได้ง่ายและรวดเร็ว ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลของผู้บริโภคมาวิเคราะห์เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างมูลค่ามหาศาลให้กับองค์กร แต่ในทางกลับกันข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ พฤติกรรมการติดต่อสื่อสาร ที่สามารถระบุถึงตัวเจ้าของข้อมูลได้ถือเป็น “ข้อมูลส่วนบุคคล” เจ้าของข้อมูลเท่านั้นที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้งาน ผู้ประกอบการไม่สามารถเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการและนำไปวิเคราะห์ได้โดยพลการ

หลักสูตร รู้ทัน รู้จริง รู้ก่อน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายเพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับความคุ้มครอง และสามารถตรวจสอบผู้มีหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อเจ้าของข้อมูล ต่อการดำเนินธุรกิจ กฎหมายฉบับนี้จึงส่งผลกระทบต่อการบริหารงานบุคคลและต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร ดังนั้นเจ้าของสถานประกอบกิจการ/ผู้บริหาร/HR และลูกจ้าง ต้องศึกษาและปฏิบัติให้ถูกต้อง เนื่องจากผู้ฝ่าฝืนมีโทษทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และโทษปรับที่มีอัตราสูงมาก
วัตถุประสงค์ (Objective )
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้วัตถุประสงค์ ประโยชน์ และบทลงโทษ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงการดำเนินกิจการให้สอดคล้อง พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในบทบาท หน้าที่ การบังคับใช้ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ ไปถ่ายทอดต่อ และไปปรับใช้ภายในองค์กรได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)
• เจ้าของกิจการ
• ผู้บริหาร
• หัวหน้างาน
• พนักงาน
• บุคคลทั่วไป

 

รูปแบบการการอบรม (Methodology)
• การบรรยาย 40%
• กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%
• กรณีศึกษา 10%

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)
เวลา หัวข้อการฝึกอบรม รายละเอียด
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00–10.30 น. • ทำแบบทดสอบก่อนการอบรม (ถ้ามี)
• เตรียมความพร้อมในการอบรมร่วมกัน
• ปรับมุมมองเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
• วัตถุประสงค์ของ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
• เจตนารมณ์ของ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
Workshop 1 : Data Analysis

วิทยากรบรรยาย
ผู้เข้าอบรมร่วมเสนอความคิดเห็น Workshop
10.30–10.45 น. พักเบรก

10.45–12.00 น. • สถานประกอบการที่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตาม พรบ.
• ขอบเขตของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
• หลักการให้ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
• หลักการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
• หลักการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
Workshop 2 : Relevant Duties
12.00–13.00 น. พักเที่ยง

13.00–14.30 น. • หลักการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
• บทบาทหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูล่วนบุคคล
• บทบาทหน้าที่ขงผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
• บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
Workshop 3 : Analyzing Data of Organization
14.30–14.45 น. พักเบรก

14.45–16.00 น. • บทกำหนดโทษของผู้ละเมิด พรบ.
• แนวทางดำเนินการข้อมูลที่เก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผย ก่อน พรบ. บังคับใช้
• แนวทางในการดำเนินการเมื่อ พรบ. มีผลบังคับใช้
• ทำแบบทดสอบหลังการอบรม (ถ้ามี)
Workshop 4 : Risk Analysis Management

หมายเหตุ กำหนดการและรูปแบบการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของบริบทผู้เข้าอบรม

 

รูปเเบบ Public Training

ราคา โปรโมรชั่น 3,900 บาท/วัน

ลงทะเบียน 3 ท่าน ขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ