ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

หลักสูตร ยอดผู้จัดการมือใหม่ รุ่นที่ 14 (Super New Manager) : 31 พฤษภาคม 2567

May 31

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ยอดผู้จัดการมือใหม่ รุ่นที่ 14 (Super New Manager) : 31 พฤษภาคม 2567

 

ผู้จัดการยุคใหม่ “คมคิด คมคน คมงาน คมธุรกิจ พิชิตเป้าหมาย”

การบริหารธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จต้องอาศัยผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพ ในการ ขับเคลื่อนงานของแต่ละฝ่ายไปสู่เป้าหมาย (KPIs) ที่องค์กรกำหนดไว้ องค์กร  ที่ไม่ได้เตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากร  ผู้จัดการก็จะเติบโตก้าวหน้าจากความชำนาญในงานที่ปฏิบัติงาน แต่ขาดความสามารถทางการ บริหารจัดการ (Managerial Competency) ที่จะทำให้ลูกน้องยอมรับและเต็มใจปฏิบัติงาน ด้วยเหตุนี้จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรธุรกิจยุคใหม่ ต้องติดอาวุธทางความคิด ด้วยการพัฒนาศักยภาพทาง การบริหารให้กับผู้จัดการมือใหม่ ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้

สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมนี้ขึ้น จากประสบการณ์ตรงของวิทยากรในการพัฒนาขีดความสามารถ (Competency) ของผู้บริหารสถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรธุรกิจ กลั่นกรองและถ่ายทอดออกมาเป็นหลักสูตรฝึกอบรม ที่จะช่วยให้ผู้จัดการองค์กรของท่านมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและทักษะการบริหารจัดการให้มีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

 1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการบริหารของผู้จัดการมือใหม่ในฐานะตัวแทนฝ่ายบริหาร
 2. พัฒนาเทคนิคการกำหนดเป้าหมายของฝ่ายงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจ และเทคนิคการจัดทำ Action Plan ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับเป้าหมายของฝ่ายงาน (Functional KPIs) สำหรับผู้จัดการมือใหม่
 3. พัฒนาเทคนิคในการลดความขัดแย้งในการทำงาน ด้วย Job Description สำหรับผู้จัดการมือใหม่
 4. พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ เทคนิคการสื่อสาร และเทคนิคการสร้างแรงจูงใจ สำหรับผู้จัดการมือใหม่
 5. พัฒนาเทคนิคการพัฒนาความสามารถของทีมงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการทำงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ สำหรับผู้จัดการมือใหม่
 6. เสริมสร้างเทคนิคการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ สำหรับผู้จัดการมือใหม่
 7. สามารถนําความรู้และเทคนิคที่ได้ไปปรับใช้ในการบริหารงานและบริหารคนได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ :

Module  1  :  ภาพรวมของการบริหารจัดการที่ผู้จัดการมือใหม่ควรรู้ (Management Mindset)

 • การพัฒนาแนวคิดของผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) สำหรับผู้จัดการยุคใหม่
 • 6 บทบาทสำคัญของผู้จัดการยุคใหม่ (Manager’s Role) ที่ผู้บริหารระดับสูงทุกองค์กรคาดหวัง
 • 5 หน้าที่ทางการบริหารจัดการสำหรับผู้จัดการมืออาชีพ (POLCI)
 • แนวทางการแสดงบทบาทที่เหมาะสมของผู้จัดการยุคใหม่ในฐานะตัวแทนฝ่ายบริหาร
 • Workshop 1 : Tacit Knowledge ผู้จัดการยุคใหม่ควรแสดงบทบาทอย่างไรในฐานะตัวแทนฝ่ายบริหาร 

Module  2  :  เทคนิคการกำหนดเป้าหมาย และการวางแผนงานสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Goal Setting and Planning for Modern Manager)

 • แนวทางการตอบสนองนโยบายและเป้าหมายบริษัท (Corporate KPIs)
 • วิธีการกำหนดตัวชี้วัด และกระจายเป้าหมายองค์กรไปสู่เป้าหมายของฝ่ายงาน (Functional KPIs)
 • การวางแผนและการจัดการกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร (Strategics Planning)
 • แนวปฏิบัติในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) 

Module  3  :  เทคนิคการลดความขัดแย้ง ด้วย Job Description สำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Conflict Resolution Techniques with JD for Modern Professional Managers)

 • แนวทางการจัดทำผังโครงสร้างองค์กรและผังตำแหน่งงาน (Organization Chart)
 • การบริหารระหว่างฝ่ายงานให้ชัดเจนด้วย Job ของหน่วยงาน (Job Family / Function Matrix)
 • การสร้างความชัดเจนในการทำงานด้วย Job Description ยุคใหม่ Version 4 ที่มี KPI และ Competency ให้สอดคล้องกับ Organization Chart และ Job Family
 • แนวทางการจัดคนให้เหมาะสมกับงานและความสามารถแบบ High Per. และ High Po. ด้วย 9-Box Matrix 

Module 4 : ภาวะผู้นำสำหรับผู้จัดการมืออาชีพยุคใหม่ (Leadership for Modern Professional Managers)

 • ภาวะผู้นำแบบ “เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา” ที่สร้างและพัฒนาทีมงานให้อยากอยู่อยากทำงาน
 • Workshop 2 : ฝึกวิเคราะห์เรื่องที่ผู้นำยุคใหม่ต้อง “เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา”
 • ความกล้า 8 ประการที่ผู้จัดการมืออาชีพยุคใหม่ต้องมี
 • แนวทางการสร้างพลังความคิดเชิงบวกในการทำงานสู่การปฏิบัติ (Positive Thinking for Success)
 • บทบาทของผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ผู้จัดการยุคใหม่ต้องมี (Change Agent) 

Module 5 : เทคนิคการสื่อสารสำหรับผู้จัดการมืออาชีพยุคใหม่ (Effective Communication Techniques for Modern Professional Managers)

 • หลักการสื่อสารและประสานงานในการทำงานเป็น Teamwork สำหรับผู้จัดการยุคใหม่
 • 3 กลยุทธ์ในการสื่อสารสำหรับผู้จัดการมืออาชีพ (Communication Strategy)
 • แนวทางการสื่อสารเชิงบวกสำหรับผู้จัดการมืออาชีพยุคใหม่
 • เรื่องที่ลูกน้องต้องการให้ผู้บังคับบัญชาสื่อสารให้ทราบด้วยตนเอง
 • สื่อสารแบบผู้จัดการมืออาชีพในการแยกแยะข้อเท็จจริงกับความรู้สึก
 • Workshop 3 : การสื่อสารเชิงบวกด้วยการแยกแยะข้อเท็จจริงกับความรู้สึก (Communication Impact) 

Module 6 : เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานสำหรับผู้จัดการมืออาชีพยุคใหม่ (Effective Motivation Techniques for Modern Professional Managers)

 • พื้นฐานความต้องการและความคาดหวังของ “มนุษย์เงินเดือน”
 • Workshop 4 : ฝึกวิเคราะห์หา “สาเหตุที่ทำให้ทีมงานขาดแรงจูงใจ และหมดไฟในการทำงาน”
 • แนวทางการเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้ทีมงาน
 • เทคนิคและเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจทีมงาน สำหรับผู้จัดการมืออาชีพยุคใหม่ 

Module  7  :  เทคนิคการพัฒนาความสามารถทีมงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายการทำงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ สำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Competency Development Techniques for Modern Manager)

 • การเชื่อมโยง Training Road Map และ Performance Appraisal (KPIs) สู่การพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายองค์กร
 • แนวทางการจัดทำ Training Road Map และ Individual Development Plan ในการพัฒนาความสามารถของทีมงาน
 • แนวทางการพัฒนาความสามารถ (Competency) ทีมงาน ด้วยหลัก 3E (10%+20%+70%)

Module  8  :  เทคนิคการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ สำหรับผู้จัดการยุคใหม่  (Decision Making & Problem Solving for Modern Manager)

 • กระบวนการตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหาการทำงานอย่างเป็นระบบ
 • 5 ระดับการตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหาการทำงาน
 • เทคนิคการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้วย Preventive Action Plan 

รูปแบบ/วิธีการในการเรียนรู้ : 

 • การบรรยาย (Lecture) ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) 
 • การแชร์ Case ประสบการณ์ตรงในการป็นผู้จัดการและนักบริหารยุคใหม่
 • การทำกิจกรรมกลุ่มฝึกปฏิบัติ (Workshop)
 • การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น
 • การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ :

ผู้บริหาร ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก และผู้ที่เตรียมตัวจะเป็นผู้จัดการ

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น)

 • กรรมการผู้จัดการ สถาบัน People Develop Center  
 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวการพัฒนาบุคลากรระดับผู้บริหาร 28 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

สถานที่จัดอบรม

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ (ใกล้สถานี BTS พร้อมพงษ์)

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!

  บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Venue

โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

Venue

โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ