ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

หลักสูตร นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพสำหรับปูพื้นฐาน HRD มือใหม่

May 29

เปิดรับสมัคร ยืนยันจัดอบรม หลักสูตร นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพสำหรับปูพื้นฐาน HRD มือใหม่ 29 พฤษภาคม 2567

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อให้นักพัฒนาบุคลากรได้รับความรู้และความเข้าใจหลักการการบริหารการจัดฝึกอบรม สำหรับการเตรียมการก่อนฝึกอบรม ระหว่างอบรมและหลังการอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ

2.       เพื่อให้นักพัฒนาบุคลากรสามรถวางแผนการดำเนินงาน การประสานงานที่ดีระหว่างวิทยากร และผู้เข้าอบรม พร้อมประยุกต์การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

3.       เพื่อให้นักพัฒนาบุคลากรฝึกทักษะ และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างฝึกกิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งวิเคราะห์กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงทั้งวิทยากรและนักพัฒนาบุคลากร สำหรับการนำไปใช้กับการปฏิบัติงาน

 

หัวข้อการอบรม

Chapter 1บทบาทหน้าที่นักฝึกอบรมและนักพัฒนาบุลคากร (Responsibility)

·     คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่ดี

CASE STUDY : ตัวอย่าง ศึกษาบทบาทหน้าที่สำคัญๆ ของตำแหน่งงานนักพัฒนาบุลคากร

1. ดำเนินการตามระเบียบการปฏิบัติงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

2. จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลด้าน

  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

3. ดำเนินการฝึกอบรม / การพัฒนา และการจัดการเรียนรู้

4. สรุปข้อมูลพื้นฐานของการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

5. ปฏิบัติงานด้านพัฒนาองค์กรโดยการจัดประชุมและหารือร่วมกับ Learning Organization

Committee

6. ประสานงานกับส่วนงานต่างๆในการจัดทำและนำระบบคุณภาพในงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรมาใช้งาน

7. ส่งเสริมการใช้เครื่องมือการพัฒนาตามระบบคุณภาพ

8. ดำเนินการยื่นขอรับรองหลักสูตร ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้

9. ดำเนินการแผนงานของการสร้างและพัฒนาค่านิยมองค์กร

10. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องในทุกๆ หน่วยงาน

  อย่างน้อย5 ชั่วโมงต่อเดือน

11. ปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

·     ไขกุญแจ 10 ดอก การบริหารงานจัดฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

·     เทคนิคการพูดในบทบาทพิธีกรของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

   WORKSHOP :ฝึกทักษะการพูดที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ อาทิ

  การกล่าวทักทายและการสร้างบรรยากาศก่อนเปิดการโครงการฝึกอบรม การกล่าวเปิดการอบรม

การกล่าวแนะนำวิทยากร การกล่าวขอบคุณวิทยากร และการกล่าวปิดการอบรม

·     เทคนิคการใช้เครื่องมือต่างๆ ประกอบการบรรยายและการจัดฝึกอบรม

Chapter 2หลักการบริหารงานฝึกอบรมและพัฒนา(Theory & Principle)

·     การวิเคราะห์ความจำเป็นและความคุ้มค่าในการจัดฝึกอบรม

·     การจัดทำแผนปฏิบัติงานหรือกิจกรรมที่ดำเนินการในการฝึกอบรม

·     ขั้นตอนการดำเนินการและแนวทางปฏิบัติในการจัดดำเนินการฝึกอบรมตั้งแต่ก่อนการจัด

   ระหว่างการจัด และภายหลังการจัด

WORKSHOP :ฝึกทักษะการออกแบบหลักสูตรแบบมืออาชีพ ให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพ,

Competency, Core Values, Career Path, Training Roadmap, IDPเป็นต้น

 

 

Chapter 3โมเดลการพัฒนาและเรียนรู้กับการเปลี่ยนแปลงในยุค New Normal & Digital Platform

                (Leaning Model & Platform)

·     รูปแบบการเรียนรู้และการพัฒนาขององค์กรแบบใหม่ด้วยสูตร 70 : 20 :10

·     กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)จากมาตรฐานต่างๆ ขององค์กร

·     การเลือกกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามเป้าหมายของแผน       

Chapter 4การประเมินผลการฝึกอบรมติดตามผล และคิดค่าคุ้มทุนการฝึกอบรม

                (Evaluation & Follow Up & ROI)

·     การเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการติดตามผลและประเมินผลการฝึกอบรม

·     เครื่องมือที่นิยมใช้ในการวัดและประเมินผลการฝึกอบรม

·     แบบฟอร์ม สถิติขั้นพื้นฐาน และการรายงนผลที่ใช้ในการประเมินผลการฝึกอบรม

·     การคำนวณค่าใช้จ่าย และประเมินผลตอบแทนจากการฝึกอบรมในเชิงความคุ้มค่าใช้จ่าย (ROI)

WORKSHOP : กรณีศึกษาการเขียนรายงานการฝึกอบรม ตัวอย่างการประเมินผลการฝึกอบรม และตัวอย่างการคิดค่าคุ้มทุนงานฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ด้วยสูตรวิธีการคำนวนค่าคุ้มทุน

Chapter 5เทคนิคพิเศษของการบริหารหลักสูตรกับวิทยากร และผู้เข้าอบรม

5.1    เทคนิคการบริหารวิทยากร

·   การออกแบบหลักสูตร

·   การกำหนดคุณสมบัติและการสรรหาวิทยากร

·   แนวทางการจัดการประเมินผลติดตามผบและการสื่อสารกับวิทยากร

5.2    เทคนิคการบริหารผู้เข้าอบรม

·     แนวทางการบริหารจัดการผู้เข้าอบรม

·     กิจกรรมต่างๆ ที่ใช้ในการฝึกอบรม

·     การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัย

5.3 เทคนิคการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมให้โดนใจ

·     การใช้คำถามเตรียมตัวเอง สำหรับการเขียนหลักสูตร

·     การจัดเตรียมสไลด์ประเภทต่างๆ ที่มีในหลักสูตร

·     รูปแบบการฝึกอบรมที่หลากหลาย

Chapter 6แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตอบคำถาม นำเสนอการประยุกต์ใช้ในงานของตนเองให้เหมาะสม

 

วิธีการฝึกอบรม สัมมนา

เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop)เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

{ การบรรยาย   {กิจกรรม และเกม             { การแสดงออก

{ กลุ่มสัมพันธ์          { การแสดงความคิด ถาม ตอบ

 

วิทยากรนำการสัมมนา

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง (อ.ปีเตอร์/ดร.ปื๊ด)

  • Managing Director : PLAN ANDWORK CENTER
  • ที่ปรึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร: DE WISDOM Training Institute
  • ที่ปรึกษาอิสระพัฒนาพนักงานขายและพนักงานสัมพันธ์ลูกค้าด้วยกระบวนการ

Sales Consultant, Customer Service and Call Center Assessment or Development Center

  • ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบหลักสูตร และเครื่องมือสำหรับการพัฒนาบุคลากรมากกว่า10ปี

อดีตที่ทำงาน

  • ที่ปรึกษาอาวุโสด้านพัฒนาบุคลากร Adecco Consulting Limited (Thailand)
  • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลาการThailand Duty Free Shop Co., Ltd. (ททท.)
  • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลKing Power Duty Free Co., Ltd.(เอกชน)
  • ผู้จัดการฝ่ายบริการส่วนหน้า และผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมBangkapi Royal Rose Hotel

Kasikorn Thai Bank, Ambassador Hotel Bangkok

การศึกษา

-ปริญญาเอก สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  (HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 ชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสอนงานของหัวหน้างานในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ไทย

A Development of theCoaching Training Curriculum for Supervisor in Thai Electronic Industries.

-ปริญญาโท สาขาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  (HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

-ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(ENGLISH COMMUNICATION ART)

 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ศิษย์เก่าดีเด่นปี พ.ศ.2539 รางวัลนพรัตน์เชิดชูเกียรติ ประเภทผู้ให้บริการสังคม

Certificated to Mini Master of Management (MMM) NIDA

Certificated toService Plus as Service Training for Trainer

DDI-Development Dimensions International (Thailand)

Certified to DJ Professional Training KPN MUSIC ACADEMY

 

สถานที่จัดอบรม :  โรงเเรม Novotel Bangkok  Sukhumvit 20 

โรงเเรม Novotel Bangkok Sukhumvit 20 ลง สถานี BTS อโศก  ทางออกประตู 6

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!

  บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

หลักสูตรสามารถเลือกออกเเบบเพิ่มจัดรูปเเบบ IN HOUSE  ในองค์กรเเจ้งได้ค่ะ

http://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ