ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

หลักสูตร ทักษะการสัมภาษณ์งานคนเข้าทำงานตามคุณสมบัติ Competency Based Interview Workshop

January 25

- 3900฿

เปิดรับสมัคร ยืนยันอบรม หลักสูตร ทักษะการสัมภาษณ์งานคนเข้าทำงานตามคุณสมบัติ Competency Based Interview Workshop อบรม 25 มกราคม 2567

หลักการและเหตุผล

การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานในองค์กรกับการเลือกคู่ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับการ

 เปรียบเทียบที่มีนัยความสำคัญแอบแฝงอยู่บ้างซึ่งต้องตรงใจตัวเรา และคณะกรรมการการตัดสิน เพราะผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาทำงานกับองค์กรแล้ว จึงมีความจำเป็นต้องใช้ชีวิตร่วมกันกับเรา แต่ในทางตรงกันข้ามการเลือกชีวิตคู่นั้นเรามักใช้ความรู้สึก(Touch & Trust Feeling) เป็นหลักสำคัญของการตัดสินว่า “คนนี้แหละใช่เลย”

         แต่การคัดเลือกบุคลากรองค์กรไม่สามารถใช้ความรู้ของผู้สัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องใช้

เครื่องมือที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับจากสถาบันนอก(HROutsourcing  Services) หรือจากการออบแบบจำลองสถานการณ์จริง(WorkSimulator) การใช้ข้อสอบต่างๆ หรือการสัมภาษณ์อย่างมีระบบมาประกอบการตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายของการว่าจ้าง

 

         การจัดฝึกอบรมสัมมนาครั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีส่วนร่วมในแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ฝึกปฏิบัติการสัมภาษณ์ (Interview Workshop) การใช้เครื่องต่าง ๆ ที่มีใช้อยู่เดิมของท่าน กับเครื่องใหม่ที่น่าจะนำไปใช้ หรือปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสมจริง เช่น การให้ทดลองสอนหน้าห้อง สำหรับการตำแหน่งงาน Trainer Specialist หรือการขายสินค้า สำหรับตำแหน่งงาน Sales Consultant โดยใช้ค่าชี้วัดที่มีมาตรฐานเดียวกัน (Based Key Competencies)

 

วัตถุประสงค์

1.      เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และฝึกทักษะการสัมภาษณ์ผู้สมัครงานอย่างมีขั้นตอน ใช้เกณฑ์มาตรฐานอย่างมืออาชีพให้เป็นทิศทางเดียวกัน

2.      เพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครโดยการกำหนดปัจจัยที่ใช้ในการสัมภาษณ์ และวิธีการประเมินผลผู้สมัครว่าเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ว่างอยู่หรือไม่

3.      เพื่อเป็นการรักษาภาพพจน์ที่ดีต่อองค์กร และการบริหารขององค์กร โดยอาศัยสภาพการณ์ในการสัมภาษณ์ผู้สมัคร

 

ประเด็นการสนทนา/ฝึกปฏิบัติ

 1. ความสำคัญ และแนวทางของการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคลากรให้ทันยุคการเปลี่ยนแปลง
 2. การใช้เกณฑ์มาตรฐานในการสรรหา คัดเลือก และสัมภาษณ์พนักงานด้วยCompetency Based
 3. การเลือกเครื่องมือและแบบทดสอบในการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรอย่างเหมาะสม  
 4. ตัวอย่างและกรณีศึกษาการเรียนรู้ Competency Based เพื่อเป็นแนวทางการวิเคราะห์ผู้สมัคร 

     งานจากเลือกใช้เครื่องมือและแบบทดสอบต่างๆ

    ตัวอย่าง1 : แบบทดสอบบุคลิกภาพ (Personality) 8ด้าน

ตัวอย่าง 2 : แบบทดสอบภาวะผู้นำ (Leadership) 7ด้าน

ตัวอย่าง 3 : แบบทดสอบทักษะการบริการและการขาย (Service and Selling) 7ด้าน

ตัวอย่าง4 : แบบทดสอบการทำงานเป็นทีม(Teamwork) 5 ด้าน

 1. การประเมินผลความสำเร็จด้วยการใช้เทคนิคการสรรหาและการคัดเลือก 3หลักการ

§  CAN DO(ความรู้ และทักษะ)

§  WILL DO (ทัศนคติ)

§  WILL FIT(บุคลิกภาพ)

 1. การดำเนินขั้นตอนในการสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพ

§   ก่อนการสัมภาษณ์

§   ระหว่างการสัมภาษณ์

§  หลังการสัมภาษณ์

 1. WORKSHOP :การฝึกปฏิบัติการสัมภาษณ์ และฝึกการวิเคราะห์คำถามและผลลัพธ์ที่ได้ตามค่าชี้วัดที่มีทิศทางเดียวกัน (Recruit by Competency Based)กิจกรรมตัวอย่าง“COMPETENCY BASED INTERVIEW ROLE PLAY”เพื่อฝึกทักษะการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้สัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบการจัดการคัดเลือกให้เหมาะสมตามหลักการCAN DO, WILL DOและWILL FIT
 2. เทคนิคการสัมภาษณ์ให้ได้ STAR ให้ถูกต้องตามRecruit by Competency Based

§ Step 1Situation &Task

§ Step 2Action

§ Step 3Results

 1. การตั้งคำถามการสัมภาษณ์เพื่อหาความเป็นตัวตนและพฤติกรรมของพนักงานอย่างแท้จริง
 2. ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน
 3. ข้อผิดพลาดที่มักพบในการสัมภาษณ์ทั้งผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์

 

วิธีการฝึกอบรม สัมมนา

เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop)เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

{ การบรรยาย   {กิจกรรม และเกม            { การแสดงออก

{ กลุ่มสัมพันธ์    { การแสดงความคิด ถาม ตอบ

 

รูปเเบบ Public Training

ราคา โปรโมรชั่น  3,900 บาท/วัน

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

สถานที่จัดอบรม :  โรงเเรม Novotel Bangkok  Sukhumvit 20 

โรงเเรม Novotel Bangkok Sukhumvit 20 ลง สถานี BTS อโศก  ทางออกประตู 6

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

หลักสูตรสามารถเลือกออกเเบบเพิ่มจัดรูปเเบบ IN HOUSE  ในองค์กรเเจ้งได้ค่ะ

http://www.tesstraining.com

Details

Date:
January 25
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Details

Date:
January 25
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ