ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

หลักสูตร ทักษะการจัดการ สำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ

June 12

เปิดรับสมัคร หลักสูตร ทักษะการจัดการ สำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ อบรม 12 มิถุนายน 2567

 

ภาคเช้าTraining Road Map

1.      ความสำคัญของ Training Road Mapและทำเพื่ออะไร

2.      องค์ประกอบ รูปแบบของTraining Road Map

3.      ขั้นตอนการจัดทำ Training Road Map

4.      วงจรการฝึกอบรม การพัฒนาบุคลกร และการวางแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

§ การกำหนด นโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์การฝึกอบรม

§ การวิเคราะห์หาความจำเป็นในการฝึกอบรม และพัฒนา

§ การกำหนดกรอบระยะเวลาของการดำรงตำแหน่ง

§ การกำหนดหลักสูตรฝึกอบรม และพัฒนา

§ กำหนดหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับความรู้ และทักษะในงาน

§ กำหนดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการพัฒนางาน

§ กำหนดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อรองรับความก้าวหน้าในอาชีพ

§ การจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนารายบุคคล (IDPs)

§ การประเมินหาช่องว่างความสามารถ (CGA)

§ การประเมิน และการติดตามผลการฝึกอบรม และพัฒนา

5.      WORKSHOP :การเชื่อมโยงTraining Road Mapกับระบบการบริหารบุคลากร

 

ภาคบ่ายIDP Based on Competency

1.      ความเข้าใจเกี่ยวกับCompetency และการเชื่อมโยง

§  Core Competency (CC)

§  Functional Competency (FC)

§  Supervisory Competency (SC)

§  Managerial Competency (MC)

3.     การกำหนดCore FunctionalและManagerial Competency

4.     การกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมตามระดับของCompetency โดยแบ่งเป็นหลักสูตรด้านCC Course, FC CoursesและMC Coursesและให้เนื้อหาอยู่ในขอบเขตของJD

5.     WORKSHOP :ฝึกการเขียนCompetency Based Training Roadmapพร้อมนําเสนอ

§  การวางผังTRM ของแต่ละตำแหน่ง และประมาณการค่าใช้จ่ายฝึกอบรม

§  ระยะเวลาของตำแหน่งงานกับความก้าวหน้าในอาชีพ Career Path

§  การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP: Individual Development Plan)โดยใช้Competency

§  การประเมินและติดตามผลIDP รวมถึงFeedback

6.     ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเมื่อต้องนำCompetency ไปใช้ในการพัฒนาบุคลลากร

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

{ การบรรยาย       { กิจกรรม และเกม    { การแสดงออก

{ กลุ่มสัมพันธ์       { การแสดงความคิด ถาม – ตอบ

 

 

วิทยากรนำการสัมมนา

ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยง (อ.ปีเตอร์/ดร.ปื๊ด)

  • Managing Director : PLAN AND WORK CENTER

  • ที่ปรึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร : DE WISDOM Training Institute

  • ที่ปรึกษาอิสระพัฒนาพนักงานขายและพนักงานสัมพันธ์ลูกค้าด้วยกระบวนการ

Sales Consultant, Customer Service and Call Center Assessment or Development Center

  • ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบหลักสูตร และเครื่องมือสำหรับการพัฒนาบุคลากรมากกว่า 10 ปี

อดีตที่ทำงาน

  • ที่ปรึกษาอาวุโสด้านพัฒนาบุคลากร Adecco Consulting Limited (Thailand)

  • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลาการ Thailand Duty Free Shop Co., Ltd. (ททท.)

  • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล King Power Duty Free Co., Ltd. (เอกชน)

  • ผู้จัดการฝ่ายบริการส่วนหน้า และผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม Bangkapi Royal Rose Hotel

          Kasikorn Thai Bank, Ambassador Hotel Bangkok

การศึกษา

                   – ปริญญาเอก สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  (HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT )  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

   ชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสอนงานของหัวหน้างานในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ไทย

   A Development of the Coaching Training Curriculum for Supervisor in Thai Electronic Industries.

– ปริญญาโท สาขาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  (HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT )  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

                – ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ENGLISH COMMUNICATION ART)

                  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

  ศิษย์เก่าดีเด่นปี พ.ศ. 2539 รางวัลนพรัตน์เชิดชูเกียรติ ประเภทผู้ให้บริการสังคม

  Certificated to Mini Master of Management (MMM) NIDA

  Certificated to Service Plus as Service Training for Trainer

                  DDI-Development Dimensions International (Thailand)

                  Certified to DJ Professional Training KPN MUSIC ACADEMY

 

โรงเเรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด BTS อโศก เดินทางโดยรถไฟฟ้า : ท่านสามารถเดินทาง โดยรถไฟฟ้า 

ราคา ท่าน ละ 3,900 บาท

สมัครอบรม 5ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 /คน

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

หลักสูตรสามารถจัด In-house องค์กรเเจ้งขอข้อมูลได้ค่ะ

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ