ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

หลักสูตร คณะกรรมการสวัสดิการยุคใหม่…พนักงาน Like ฝ่ายบริหาร Share รุ่นที่ 14 (Super Modern Welfare Committee) : 8 กรกฎาคม 2567

July 8

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร คณะกรรมการสวัสดิการยุคใหม่…พนักงาน Like ฝ่ายบริหาร Share รุ่นที่ 14 (Super Modern Welfare Committee) : 8 กรกฎาคม 2567

 

ไม่ใช่แค่บทบาท หน้าที่ตามกฏหมาย และกฏหมายเกี่ยวกับสวัสดิการ !!!

คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นตัวแทนของลูกจ้างร่วมปรึกษาหารือกับนายจ้างในการจัดสวัสดิการ และเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความต้องการสวัสดิการของลูกจ้างให้นายจ้างทราบ รวมทั้งร่วมปรึกษาหารือให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนตรวจสอบ ดูแล การจัดสวัสดิการภายในสถานประกอบกิจการ และสร้างความพึงพอใจให้แก่นายจ้างและเพื่อนพนักงาน  ด้วยเหตุนี้คณะกรรม  การสวัสดิการฯ ที่ดีต้องมีจิตสำนึกการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กร (Sense of Ownership) ต้องมีเทคนิคในการดำเนินการประชุม ต้องมีเทคนิคในการสื่อสาร และมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารสวัสดิการที่บริษัทฯ มีอยู่ในเกิดประโยชน์สูงสุดแบบ WIN-WIN แก่ทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง

สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรขึ้นจากประสบการณ์ในการบริหาร คณะกรรมการสวัสดิการฯ มากว่า 26 ปี ที่จะช่วยให้คณะกรรมการสวัสดิการฯ ของท่านมีมุมมองใหม่ในการบริหารสวัสดิการให้สอดคล้องกับนโยบายทิศทางขององค์กร และความต้องการของพนักงาน บนพื้นฐานของความเป็นไปได้

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้  : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

 1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และศักยภาพในการดำเนินงานตามบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการสวัสดิการฯ ที่ดี
 2. สามารถกำหนดคุณลักษณะที่ดีของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการได้
 3. เสริมสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กรของคณะกรรมการสวัสดิการ
 4. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสวัสดิการในสถานประกอบการ
 5. เสริมสร้างมุมมองและเทคนิคในการบริหารสวัสดิการยุคใหม่ที่สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางขององค์กร และความพึงพอใจของพนักงาน
 6. สามารถวิเคราะห์และกำหนดประเด็นที่คณะกรรมการสวัสดิการฯ ต้องปรับปรุงหรือพัฒนาการดำเนินงานในวาระของตนได้อย่างเป็นรูปธรรม
 7. เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการให้ความร่วมมือและทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการสวัสดิการฯ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และหัวหน้างาน และลดข้อขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงาน
 8. สามารถวิเคราะห์เพื่อจัดการสวัสดิการที่บริษัทมีอยู่ให้เกิดความพึงพอใจแก่พนักงานและฝ่ายบริหาร
 9. เสริมสร้างมุมมองและแนวทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของคณะกรรมการสวัสดิการกับพนักงานและฝ่ายบริหาร
 10. สามารถจัดทำแผนงานสื่อสารการบริหารสวัสดิการในองค์กรร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
 11. สามารถนำความรู้ และเทคนิคที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานสวัสดิการในสถานประกอบการได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

หัวข้อสำคัญการเรียนรู้ 

ส่วนที่  1  :  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ

(Introduction to Welfare Committee)

 • ความหมายของคณะกรรมการสวัสดิการ (คกส.)
 • ความหมายของสวัสดิการแรงงาน
 • ประโยชน์ของการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ
 • 15 บทบาท PDCA ของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ
 • Workshop 1 : คกส. ที่ดีควรคุณลักษณะของ Head-Hand-Heart อย่างไรหนอ ? 

ส่วนที่  2  :  การปลูกจิตสำนึกการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กรของคณะกรรมการสวัสดิการ

(Sense of  Ownership)

 • 3S จิตสำนึกรักองค์กร (Stay-Stop-Start)
 • ใจของคณะกรรมการสวัสดิการผู้ที่มีความรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กร

ส่วนที่  3  :  หน้าที่ความรับผิดชอบของนายจ้างต่อคณะกรรมการสวัสดิการ

(Responsibilities of The Employer to The Welfare Committee)

 • 4 หน้าที่ความรับผิดชอบของนายจ้างต่อคณะกรรมการสวัสดิการ 

ส่วนที่  4  :  กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสวัสดิการในสถานประกอบการ

(Thai Labor Laws Relating to Welfare Management in Company)

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสวัสดิการในสถานประกอบการ
 • บทกำหนดโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารคณะสวัสดิการกรณีฝ่าฝืน 

ส่วนที่  5  :  แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการสวัสดิการอย่างมีประสิทธิภาพ

(Effective Welfare Committee Guidelines) 

 • 6 รูปแบบของการดำเนินงานของคณะกรรมการสวัสดิการฯ
 • แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการสวัสดิการอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่  6  :  เทคนิคการบริหารงานสวัสดิการตามแนวทางการประกวดสถานประกอบการดีเด่นด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์

(Welfare Management Technique According to the Best Practices Contest for Welfare and Labor Relations) 

 • การดำเนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการตามแนวทางการประกวดสถานประกอบการดีเด่นด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์

ส่วนที่  7  :  การสำรวจและบริหารสวัสดิการที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแบบ WIN-WIN

(Survey and Management of Welfare Available)

 • แนวทางการสำรวจความพึงพอใจในสวัสดิการที่มีอยู่ด้วย Welfare Visual Awakening Dialog
 • Workshop 2 : การสำรวจความพึงพอใจในสวัสดิการที่มีอยู่ด้วย Welfare Visual Awakening Dialog
 • แนวทางการนำผลจาก Welfare Visual Awakening Dialog ไปบริหารสวัสดิการที่มีอยู่ในเกิดประโยชน์สูงสุดแบบ WIN-WIN  

ส่วนที่  8  :  แนวทางการประชุมปรึกษาหารือระหว่างฝ่ายนายจ้างกับคณะกรรมการสวัสดิการ

(Guidelines for Meeting between The Employer and The Welfare Committee)

 • แนวทางการประชุมปรึกษาหารือสำหรับคณะกรรมการสวัสดิการที่มีประสิทธิภาพ
 • สวัสดิการตามที่กฏหมายกำหนดที่ควรจะนำเข้าหารือ
 • สวัสดิการนอกเหนือที่กฏหมายกำหนดที่อาจจะนำเข้าหารือตามสถานการณ์และความเหมาะสม
 • แนวทางในการนำผลจากการหารือไปบริหารจัดการ 

ส่วนที่  9  :  การสื่อสารและประสานงานในการบริหารสวัสดิการแบบมีส่วนร่วม

(Communication and Coordination in Participatory Welfare Management)

 • การสื่อสารและประสานงานแบบ Positive Action เพื่อบรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • สวัสดิการใดที่ควรสื่อสารให้พนักงานรับทราบ
 • แนวทางการนำหลัก ISO9001 มาจัดทำแผนงานสื่อสารการบริหารสวัสดิการในองค์กร
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนงานสื่อสารสวัสดิการในองค์กร 

ส่วนที่  10  :  ข้อควรคำนึงในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสวัสดิการ

(Do and Don’t of The Welfare Committee) 

 • 16 ข้อควรคำนึงในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสวัสดิการ

รูปแบบ/วิธีการเรียนรู้ 

o  การบรรยาย (Lecture)  

o  การทำ Workshop เชิงปฏิบัติการ

o  การนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Discussion) เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

o  การตอบข้อซักถาม : เพื่อเสริมสร้างความรู้เข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

คณะกรรมการสวัสดิการ หัวหน้างาน หัวหน้าแผนก ผู้จัดการ และฝ่ายทรัพยากรบุคคล

วิทยากร  :  อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 33 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย

วันและเวลาอบรม

รุ่นที่  13  วันที่  12 มีนาคม 2567  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

สถานที่อบรม 

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ (ใกล้ BTS พร้อมพงษ์)

 

 • ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)
 • ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง
 • ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท
 • ราคาดังกล่าว ฟรี1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
 • 2) ใบประกาศผ่านการอบรม
 • 3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม
 • รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างานติดต่อสอบถามTel : 098-8209929 คุณกุ้งE-mail: inwtraining.sale@gmail.comLine id : @TesstrainingFacebook : tesstrainingpage

  ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

  หลักสูตรสามารถเลือกออกเเบบเพิ่มจัดรูปเเบบ IN HOUSE  ในองค์กรเเจ้งได้ค่ะ

  http://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ