ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

หลักสูตร ข้อกำหนดมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 อ.ทิพอาภา

20/03/2023

- 3900฿

หลักสูตร ข้อกำหนดมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 อบรม 20 มีนาคม 2566

ในปัจจุบันผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต หรือบริการได้สร้างปัญหาและผลกระทบต่อระบบนิเวศน์แผ่ขยายไปทั่วโลก จนกลายเป็นปัญหาระดับโลก ดังนั้นการรักษาสภาพแวดล้อมนับวันจะซับซ้อนมากขึ้น จนกลายเป็นแรงกดดันต่อองค์กรธุรกิจเป็นอย่างมากทั้งประเทศคู่ค้า หน่วยงานของรัฐ และลูกค้าต่างกำหนด และเรียกร้องให้มีการจัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป้าหมายและประโยชน์ที่แท้จริงในการจัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วนั้น ตามมาตรฐาน ISO14001 ไม่ใช่เพียงแค่การทำระบบแล้วได้รับการรับรอง แต่ทำแล้วต้องสามารถตอบสนองต่อทิศทาง กลยุทธ์ เป้าหมายองค์กร สนับสนุนการดำเนินธุรกิจ ช่วยให้องค์กรมีการปรับปรุง และพัฒนาอย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจในขั้นตอนการจัดทำเอกสารให้สอดคล้องกับข้อกําหนด การตีความข้อกําหนดแบบเจาะลึกทุกข้อกําหนด มีความสำคัญในการนำไปประยุกต์ใช้เป็นอย่างมาก ประกอบกับ การพิจารณาความสอดคล้องกับเอกสารและการปฏิบัติ ของสถานะปัจจุบันขององค์กรเพื่อพิจารณาการจัดทำเอกสารและกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการยกตัวอย่างประกอบร่วมทั้งการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันจงทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าผู้เข้าอบรมจะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในองค์กร อย่างมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ :
หลังจากการเรียนรู้ ผู้เข้ารับการเรียนรู้จะได้รับ
• เข้าใจถึงความเป็นมา และความจำเป็นในการจัดทำระบบมาตรฐาน ISO14001:2015
• เข้าใจความหมาย และความต้องการของข้อกำหนดใหม่ ๆ
• เข้าใจถึงแนวทางในการจัดทำระบบให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
• ทราบมุมมองของผู้ตรวจประเมิน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินได้
• สามารถนำข้อกำหนดมาตรฐานไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตนเองได้
• นำความรู้ไปใช้เชื่อมโยงในการเป็น Internal Auditor ที่ดีได้

สิ่งที่จะเรียนรู้
ช่วงเช้า (09.00-12.00 น.)
1. ความสำคัญและประโยชน์ของมาตรฐาน ISO14001:2015
2. คำศัพท์ คำจำกัดความของมาตรฐาน ISO14001:2015
3. โครงสร้างของมาตรฐาน ISO14001:2015
4. การตีความตามข้อกำหนด ISO14001:2015
4.1. ข้อกำหนดที่ 1 บทนำและขอบเขต
4.2. ข้อกำหนดที่ 2 เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง
4.3. ข้อกำหนดที่ 3 คำศัพท์ คำนิยาม
4.4. ข้อกำหนดที่ 4 บริบทองค์กร
• การวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยภายใน/ภายนอก โดยหลักการ SWOT Analysis
• การวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• ขอบเขตระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
4.5. ข้อกำหนดที่ 5 ภาวะผู้นำ
• ความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่น
• การจัดทำนโยบายสิ่งแวดล้อม
• การกำหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ

ช่วงบ่าย (13.00-16.30 น.)
4.6. ข้อกำหนดที่ 6 การวางแผน
• ประเด็นปัญญาสิ่งแวดล้อมและวัฏจักรชีวิต
• กฎหมายและพันะสัญญาที่ต้องปฏิบัติให้สอดคล้อง
• วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการจัดการ
4.7. ข้อกำหนดที่ 7 การสนับสนุน
• ทรัพยากร บทบาท ความรับผิดชอบ และอำนาจหน้าที่
• ความสามารถ และความตระหนัก
• การติดต่อสื่อสาร
• เอกสารและการควบคุม
4.8. ข้อกำหนดที่ 8 การปฏิบัติการ
• การควบคุมการปฏิบัติการ
• การเตรียมความพร้อม และตอบสนองกับเหตุการฉุกเฉิน
4.9. ข้อกำหนดที่ 9 การตรวจวัด ติดตาม วิเคราะห์และประเมิน
• การเฝ้าระวัง และการตรวจวัด
• การประมินความสอดคล้อง
• ความไม่สอดคล้องและการปฏิบัติการแก้ไข
• การตรวจประเมินภายใน
• การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
4.10. ข้อกำหนดที่ 10 การปรับปรุงการประยุกต์ใช้แต่ละข้อกำหนดในกระบวนการ
• อุบัติการณ์ ความไม่สอดคล้องและการปฏิบัติการแก้ไข
• การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

แนวทางการเรียนรู้ :
หลักสูตรนี้ สร้างการเรียนรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดแนวปฏิบัติเพื่อให้นำไปใช้งานได้จริง โดยประกอบด้วย
• บรรยาย พร้อมตอบข้อซักถาม 40%
• เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติWorkshopและการนำเสนอผลงานกลุ่ม 30%
• การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 30 %

รูปเเบบ Public Training
ราคา โปรโมรชั่น 3,900 บาท/วัน
ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท
ลงทะเบียน 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท
ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน
สถานที่จัดอบรม : โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด BTS

ติดต่อสอบถาม
Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง
E-mail: inwtraining.sale@gmail.com
Line id : @Tesstraining
Facebook : tesstrainingpage
ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร
หลักสูตรสามารถเลือกจัดรูปเเบบ IN HOUSE ในองค์กรเเจ้งได้ค่ะ
www.tesstraining.com
www.inwtraining.com

Details

Date:
20/03/2023
Cost:
3900฿
Event Category:

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Details

Date:
20/03/2023
Cost:
3900฿
Event Category:

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ