ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

หลักสูตร การเสริมสร้างพฤติกรรมการทำงานเชิงรุก (Strengthen Proactive Work)

August 7

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การเสริมสร้างพฤติกรรมการทำงานเชิงรุก

(Strengthen Proactive Work) อบรม 7 สิงหาคม 2567

 

หลักการและเหตุผล (Introduction)

ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจมีการแข่งขันสูงส่งผลให้องค์กรต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมาย ทั้งด้านการตลาด ด้านวัตถุดิบ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริการ จึงทำให้ทุกองค์กรต่างต้องพัฒนาทั้งด้านเทคโนโลยี ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินธุรกิจ นอกจากที่กล่าวมาทางผู้บริหารต้องเพิ่มพูนศักยภาพหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ คือ “ทรัพยากรบุคคล” ให้มีพฤติกรรมในการทำงานแบบเชิงรุกมากกว่าการทำงานแบบเชิงรับ โดยทุกฝ่ายงานต้องให้ความร่วมมือในการผลักดันการสร้างค่านิยมขององค์กร เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร การเสริมสร้างพฤติกรรมการทำงานเชิงรุก (Strengthen Proactive Work) มุ่งเน้นการปรับทัศนคติในการทำงานแบบเดิมๆ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานใหม่ๆ เรียนรู้การตั้งเป้าหมายตนเองและตั้งเป้าหมายในการทำงาน เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาและเทคนิคการแก้ไขปัญหา เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างค่านิยมในการทำงานเชิงรุกอย่างเป็นรูปธรรมและให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้

วัตถุประสงค์  (Objective )

 1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญในการทำงานเชิงรุก และสร้างทัศนคติในการทำงานเชิงรุก
 2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถตั้งเป้าหมายตนเอง และตั้งเป้าหมายในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์อุปสรรค และค้นหาแนวทางป้องกันอุปสรรคได้อย่างถูกต้อง
 4.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการพัฒนาศักยภาพตนเอง และเทคนิคการตัดสินใจแบบเชิงรุกได้
 5.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ นำเทคนิคไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน
 • ผู้ที่สนใจพัฒนาตนเองด้านการทำงานเชิงรุก

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 • การบรรยาย  40%
 • กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%
 • กรณีศึกษา 10%

วิทยากรบรรยาย (Lecturer)

อาจารย์กัณฑ์เอนก  เอี่ยมปัญญาสกุล

ระยะเวลาอบรม (Period)

 • 1 วัน (6 ชั่วโมง)

หัวข้อการฝึกอบรม

Module 1  : สร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก

 • ปรับเปลี่ยนมุมมองการทำงานแบบเดิมๆ
 • หัวใจสำคัญของการทำงานเชิงรุก
 • เรียนรู้การทำงานในสภาวการณ์ปัจจุบัน
 • เทคนิคการเผชิญกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
 • เรียนรู้ Fixed Mindset-GrowthMindset-Proactive Mindset

Workshop 1 : เคลียร์ข้อมูลขยะในสมอง

Module 1  : สร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก (ต่อ)

 • เทคนิคการตั้งเป้าหมายตนเองแบบเชิงรุก
 • เทคนิคกำหนดกลยุทธ์การทำงานแบบเชิงรุก
 • เทคนิคการสำรวจอุปสรรคที่ส่งผลต่อการทำงานเชิงรุก
 • เรียนรู้แนวทางป้องกันอุปสรรคแบบเชิงรุก

Workshop 2 : ป้อนข้อมูลที่เป็นประโยชน์เข้าสมอง

Module 2  : สร้างความยั่งยืนในการทำงานเชิงรุก

 • เรียนรู้ผู้ที่มีผลต่อการทำงานเชิงรุก
 • เรียนรู้ความต้องการและความแตกต่างของมนุษย์
 • เทคนิคการสร้างค่านิยมในการทำงานเชิงรุกร่วมกัน
 • เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อการทำงานแบบเชิงรุก

Workshop 3 : เปิด-ปรับ-เปลี่ยนการทำงานเชิงรุก

Module 2 : สร้างความยั่งยืนในการทำงานเชิงรุก (ต่อ)

 • เทคนิคการสร้างแรงจูงในในการทำงานเชิงรุก
 • การสร้างแรงจูงใจในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
 • สร้างความตระหนักการทำงานเชิงรุกร่วมกัน
 • สรุปภาพรวมการอบรม / ถาม-ตอบ

Workshop 4 : ทำลายกำแพงในการทำงานเชิงรุก

 

กำหนดการ  วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น.

สถานที่ โรงแรมเซนต์เจมส์ (St.James Hotel) สุขุมวิท 26

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

โปรโมชั่น พิเศษดังกล่าว สงวนสิทธิ์เฉพาะ

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ