ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 5Q 

March 14

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 5Q อบรม 14 มีนาคม 2567

 

หลักการและเหตุผล (Introduction)

การพัฒนาระดับความฉลาด (Quotient) ทุกด้านของแต่ละบุคคล เป็นแนวทางการสร้างความสำเร็จในการทำงานและดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างมีสติ ทำให้บุคคลนั้นสร้างผลงานกับเป้าหมายที่ตั้งใจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นบุคคลที่ดีในสังคม เป็นที่ยอมรับจากบุคคลทั่วไป

หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 5Q (Increasing Performance with 5Q) ช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของ 5Q เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองรวมถึงสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในการทำงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม อีกทั้งช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงาน และการมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน อันส่งผลต่อการทำงานร่วมกันเป็นทีมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

วัตถุประสงค์  (Objective )

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง
 2. เพื่อให้สามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ไปปรับใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้พฤติกรรมตนเองและผู้ร่วมงานตามหลัก 5Q
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน / พนักงาน
 • ผู้ที่สนใจพัฒนาตนเองด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 • การบรรยาย  40%
 • กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%
 • กรณีศึกษา 10%

วิทยากรบรรยาย (Lecturer)

อาจารย์กัณฑ์เอนก  เอี่ยมปัญญาสกุล

ระยะเวลาอบรม (Period)

 • 1 วัน (6 ชั่วโมง)

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

Module 1  : สร้างประสบการณ์แรกพบ

 • คำถามทรงพลังเพื่อดึงศักยภาพผู้เข้าอบรม
 • การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างองค์กรกับพนักงาน เพื่อประสิทธิภาพการทำงาน
 • การสร้างมนุษยสัมพันธ์ 360 องศา เพื่อประสิทธิภาพการทำงาน

Workshop 1 : ค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างมนุษยสัมพันธ์

Module 2  : การใช้ 5Q เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

 • เทคนิคการดึงศักยภาพ IQ เพื่อการทำงาน
 • เทคนิคการเสริมสร้าง EQ เพื่อเป้าหมาย
 • เทคนิคการเพิ่ม MQ เพื่อสร้างความยั่งยืน

Workshop 2 : ค้นหาประโยชน์ของ 7Q

Module 2  : การใช้ 5Q เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (ต่อ)

 • เทคนิคการปรับใช้ SQ เพื่อการทำงานร่วมกัน
 • เทคนิคการค้นหา CQ เพื่อสร้างความแตกต่าง

Workshop 3 : ทำลายกำแพงที่ส่งผลต่อ 5Q

Module 2  : การใช้ 5Q เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (ต่อ)

 • เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการใช้ 5Q
 • ไขกุญแจสำคัญการสร้างสุดยอด TEAMWORK
 • สร้างความตระหนักด้านการพัฒนา 5Q ในการทำงาน
 • สรุปภาพรวมการอบรม / ถาม-ตอบ

Workshop 4 : สร้างต้นแบบด้าน 5Q อย่างยั่งยืน

กำหนดการ  วันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น.

สถานที่ โรงแรมเซนต์เจมส์ (St.James Hotel) สุขุมวิท 26

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ