ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

หลักสูตร การสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัครงานเชิงลึกแบบ ST-A-R รุ่นที่ 10 (Interview and Selection based on ST-A-R)

July 12

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัครงานเชิงลึกแบบ ST-A-R รุ่นที่ 10 (Interview and Selection based on ST-A-R) 12 กรกฎาคม 2567

 

องค์กรยุคใหม่ใช้การสัมภาษณ์แบบอิงขีดความสามารถ (Competency Based Interview : CBI) หรือการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมแบบ ST-A-R Technique แต่ก็มีปัญหาเหล่านี้อยู่ อาทิเช่น

สัมภาษณ์พนักงานใหม่แบบอิงขีดความสามารถ (Competency Based Interview : CBI) แต่กลับใช้ Competency ที่ไม่สอดคล้องกับงานและองค์กรในการสัมภาษณ์ (หลงทิศ)
ใช้ Competency จากงานสัมภาษณ์แบบเดิม ๆ แต่ไม่ได้สัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมแบบ ST-A-R (ผิดทางมวย)
สัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมด้วย Competency แต่ไม่ได้ประเมิน Competency ตามตำแหน่งงาน (ป่วยสาหัส)
ประเมินได้แต่พฤติกรรมตามCompetency แต่ประเมินความสามารถตาม Competency ไม่ได้ (จัดยาผิด)
ได้พนักงานใหม่ที่ความสามารถไม่ตรงกับตอนที่สัมภาษณ์ (หนังไม่ตรงปก)
ด้วยเหตุนี้ ผู้บริหาร หัวหน้าแผนก และฝ่ายทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ จำเป็นพัฒนาเทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกเชิงลึกแบบ ST-A-R ที่จะช่วยให้สัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ให้ได้หนังที่ตรงปก ได้บุคลากรที่เป็นทั้งคนเก่ง คนดี มีความสามารถเหมาะสมเข้ามาร่วมงานกับองค์กร

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

สามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอน วิธีการ และเทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัครงานเชิงลึกแบบ ST-A-R ได้
สามารถวิเคราะห์และคัดเลือก Competency ที่สอดคล้องกับงานและองค์กร ไปใช้ในการสัมภาษณ์แบบ อิงขีดความสามารถ (Competency Based Interview : CBI) ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
สามารถตั้งคำถามสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมแบบ ST-A-R อย่างเป็นขั้นตอน จาก Competency ได้ อย่างชัดเจน และสอดคล้องกับงาน
สามารถสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรม ด้วย ST-A-R ขั้นเทพ แบบ 3Know ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เสริมสร้างและพัฒนาความรู้ในการออกแบบประเมินผลการสัมภาษณ์ด้วย Competency ตามตำแหน่งงาน
เสริมสร้างเทคนิคการประเมินและคัดเลือกพนักงานใหม่ตาม Competency ของแต่ละตำแหน่งงานได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ได้ทั้งคนเก่ง คนดี มีความสามารถตรงตามความต้องการ

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ :

ส่วนที่ 1 : เรื่องควรรู้เกี่ยวกับการสัมภาษณ์พนักงานใหม่แบบ ST-A-R Techniques

การสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรมแบบ ST-A-R คืออะไร
ทำไมฝ่ายทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ และผู้บริหารยุคใหม่นิยมใช้ ST-A-R Techniques ในการสัมภาษณ์
แนวคิดการสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรมแบบ ST-A-R
ST-A-R Techniques กับ Competency สัมพันธ์กันอย่างไรในการสัมภาษณ์พนักงานใหม่ ?
ส่วนที่ 2 : กระบวนการสัมภาษณ์งาน สำหรับผู้บริหารและ HR ยุคใหม่
7 ขั้นตอนสำคัญที่การสัมภาษณ์งานแบบมืออาชีพควรทำ
แนวทางการนำ ST-A-R Techniques มาใช้ในแต่ละขั้นตอนของการสัมภาษณ์
Role Play 1 : ฝึกปฏิบัติสัมภาษณ์พนักงานใหม่
ส่วนที่ 3 : เทคนิคการนำ Job Description ของตำแหน่งที่รับสมัคร มาเป็นเครื่องมือในการสัมภาษณ์
องค์ประกอบสำคัญของ Job Description ที่ผู้บริหารและ HR ยุคใหม่ “ต้อง” ใช้ในการสัมภาษณ์พนักงานใหม่
ตัวอย่าง : แบบฟอร์ม Job Description ยุคใหม่ Version 4
แนวทางการวิเคราะห์ Job Description มาใช้ในการสัมภาษณ์พนักงานใหม่
ส่วนที่ 4 : เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบอิงขีดความสามารถ (Competency Based Interview : CBI)
Competency Based Interview (CBI) คืออะไร ?
ขั้นตอนการวิเคราะห์และกำหนดขีดความสามารถ (Job Competency) จาก Job Description
แนวทางการวิเคราะห์และคัดเลือกขีดความสามารถ (Competency) เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์
Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และคัดเลือก Competency จาก JD เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์
ตัวอย่าง : คำถามในการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับ Competency
ส่วนที่ 5 : แนวทางการตั้งคำถามเชิงพฤติกรรมภาคปฏิบัติ (ST-A-R Question in Practice)
Trick ในการตั้งคำถามเชิงพฤติกรรมจาก Competency ที่ง่ายและได้ผล (Effective ST-A-R Question)
ตัวอย่าง : คำถามเชิงพฤติกรรมแบบ ST-A-R Question
เทคนิคการวิเคราะห์เจาะลึก Competency ของผู้ถูกสัมภาษณ์ด้วย ST-A-R Technique
Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติตั้งชุดคำถามสัมภาษณ์งานแบบ ST-A-R จาก Competency
ส่วนที่ 6 : เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม และวิเคราะห์เจาะลึกผู้สมัครงาน ด้วย ST-A-R ขั้นเทพ แบบ 3 Know
แนวทางการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและวิเคราะห์เจาะลึกผู้สมัครงาน ด้วย ST-A-R ขั้นเทพ ด้วยคำถาม Know What – Know Why – Know How
แนวทางการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม แบบวิเคราะห์เจาะลึก/เค้นผู้สมัครงาน (Probing ST-A-R)
แนวทางการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม แบบวิเคราะห์และทวนสอบผู้สมัครงาน (Probe ST-A-R)
Role Play 2 : ฝึกปฏิบัติสัมภาษณ์พนักงานใหม่ ด้วยST-A-R ขั้นเทพ แบบ 3Know
ส่วนที่ 7 : เทคนิคการคัดเลือกผู้สมัครงาน ให้ได้หนังที่ตรงปก
หลัก 7 ประการในการสัมภาษณ์และคัดเลือกที่ลดอคติ
3 หลักในการวิเคราะห์และตัดสินใจคัดเลือกผู้สมัครงานจากผลการสัมภาษณ์งาน
เทคนิคการประเมินผู้สมัครงานแบบใหม่ ด้วย Competency Based Selection (CBS) แบบ 4 ระดับความสามารถ ที่วิเคราะห์คนได้ตรงกับงานและบริษัท
ตัวอย่าง : แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ด้วย Competency ตามตำแหน่งงาน
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :
ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการแผนก หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน และฝ่ายทรัพยากรบุคคลทุกระดับที่ต้องสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน

รูปแบบและวิธีการสัมมนา :

การบรรยาย (Lecture) และการยกตัวอย่างประสบการณ์
การทำ Workshop เชิงปฏิบัติการ : เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion) เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
การแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) เป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์ ด้วย Competency และ STAR Technique

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)
กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center
วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 33 ปี
วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
วิทยากรพิเศษด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย

วันและเวลาสัมมนา :
รุ่นที่ 10 วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

ค่าลงทะเบียนอบรม
3,900 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษ 3,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการอบรม 7 วันทำการ

พิเศษลงทะเบียน 5 ท่าน ชำระเพียง 4 ท่าน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Details

Date:
July 12
Event Category:

Venue

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

Details

Date:
July 12
Event Category:

Venue

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ