ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

หลักสูตร การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้(LO) อ.พลกฤต

February 16

เปิดรับสมัคร หลักสูตร การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้(LO) อ.พลกฤต

อบรม 16 กุมภาพันธ์ 2567

 

ราคา 3900 บาท


 

หลักสูตร LEARNING ORGANIZATION AND KNOWLEDGE MANAGEMENT

 

หลักการและเหตุผล (INTRODUCTION)

       การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้(LO) และการจัดการความรู้ในองค์กร(KM)  เป็นสถานีแรกๆที่บุคคลากรในองค์กรสามารพัฒนาตนเองโดยการสร้างความรู้จากการสร้าผลงานให้กับองค์กร  แต่หากความรู้ไม่ได้มีการจัดการให้เป็นระบบย่อมไม่ดีแน่  “คน” ถือเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญกับองค์กร เพราะ “คน” ได้รับความรู้มาจากประสบการณ์การทำงาน รวมทั้งวิธีปฏิบัติที่เกิดจากทักษะความสามารถส่วนบุคคลโดยสามารถรวบรวมผ่านวิธีการต่างๆ

       หากองค์กรต้องการอยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องมีการจัดการกับสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ของบุคคลากรอย่างเป็นระบบ โดยการนำความรู้และประสบการณ์ของบุคคลกรที่ทรงประสิทธิภาพมาจัดการความรู้ ((KNOWLEDGE MANAGEMENT) มาเป็นเครื่องมือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และนำความรู้เหล่านั้นมาพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

       หลักสูตร LEARNING ORGANIZATION AND KNOWLEDGE MANAGEMENT เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ เพื่อสร้างผู้นำพลังบวก เพื่อดึงศักยภาพของคนมาบรรจุไว้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดความคิดในการบริหารงาน การบริหารคน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิผล และขีดความสามารถในการแข่งขันได้

 

 

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVE)

1.    เพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LEARNING ORGANIZATION) และการจัดการความรู้ (KNOWLEDGE MANAGEMENT) อย่างเป็นระบบ

2.    เพื่อให้บุคคลกร เรียนรู้ในการใช้เครื่องมือจัดการความรู้ รวมทั้งการจดทำแผนปฏิบัติการความรู้ในองค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (TARGET PARTICIPANTS)

     ผู้ทำงานเกี่ยวกับด้านบริหารคน บริหารงาน พัฒนาองค์กร

     ผู้บริหาร ผู้นำทุกระดับ

 

 

เนื้อหาการบรรยาย (KEY CONTENTS)

 

     กรอบแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้

     ความหมาย และความสำคัญขององค์กรแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้

     ลักษณะขององค์การแห่งการเรียนรู้

     การใช้กลยุทธ์ในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

     กระบวนการจัดการความรู้

     การนำเครื่องมือในการจัดการความรู้

1.    การเพิ่มศักยภาพของตนเอง (PERSONAL MASTERY)

2.    การมุ่งสะท้อนความคิด (MENTAL MODELS)

3.    การมีส่วนร่วมทางความคิด (SHARE VISION)

4.    การทำงานร่วมกัน (TEAM LEARNING)

5.    การคิดอย่างเป็นระบบ (SYSTEM THINKING)

     การสื่อสารการประยุกต์ใช้องค์การแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร

     ปัจจัยสนับสนุน และตัวชี้วัดความสำเร็จในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ประสบผลสำเร็จ

     ตัวอย่างการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ในองค์กร 

     แบบฟอร์มที่ใช้ในการจัดทำแผนการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ในองค์กร 

     WORKSHOP ฝึกทักษะการจัดการความรู้

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (TIME)

    9.00-16.00 น.

 

 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง อบรม ออนไลน์ 2500/ท่าน

สมัคร ชำระค่าอบรม 3 ท่าน เข้าอบรม ได้ 4 ท่าน

 

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155หมู่ที่ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 02-577-5369 098-8209929คุณสาลินี คุณฝน

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

Organizer

TESS TRAINING

Venue

Online Zoom

Organizer

TESS TRAINING

Venue

Online Zoom
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ